Chuẩn đầu ra bậc đào tạo đại học hệ chính quy Ngành Luật Quốc tế

18:52 15/08/2020

  1. TÊN NGÀNH, TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, VĂN BẰNG

1.1. Tên ngành đào tạo:           Luật quốc tế

                                                 International Law

                Mã ngành:                7380108

1.2. Trình độ đào tạo:              Đại học

1.3. Tên văn bằng:                   Bằng Cử nhân ngành Luật quốc tế

    Xem toàn bộ nội dung  

Cùng chuyên mục