Chuẩn đầu ra bậc đào tạo đại học hệ chính quy Ngành Ngôn ngữ Anh

19:02 15/08/2020

  1. TÊN NGÀNH, TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, VĂN BẰNG

1.1. Tên ngành đào tạo:           Ngôn ngữ Anh

                                                 The English Language

                 Mã ngành:               7220201

1.2. Trình độ đào tạo:              Đại học

1.3. Tên văn bằng:                   Bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

     Xem toàn bộ nội dung  

Cùng chuyên mục