Chuẩn đầu ra bậc đào tạo đại học hệ chính quy Ngành Quan hệ Quốc tế

18:34 15/08/2020

  1. TÊN NGÀNH, TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, VĂN BẰNG

1.1. Tên ngành đào tạo:         Quan hệ quốc tế

                                                          International Relations

Mã ngành:                     7310206    

1.2. Trình độ đào tạo:              Đại học

1.3. Tên văn bằng:                   Bằng Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế

   Xem toàn văn nội dung  

Cùng chuyên mục