Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế

Ngành đào tạo:  Kinh tế Quốc tế (International Economics)
Loại hình đào tạo:  Chính quy
Mã ngành:  D310106

 A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức:

Cử nhân Kinh tế quốc tế được trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về quan hệ kinh tế quốc tế để nắm bắt và phân tích, xử lý các vấn đề kinh tế quốc tế một cách khoa học và được cung cấp các kỹ năng, kiến thức ngoại ngữ và các phương pháp làm việc cần thiết cho công việc sau này.

Cử nhân kinh tế quốc tế còn có thể tích lũy kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực kinh tế quốc tế để tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; ngoài ra còn có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế.

2. Kỹ năng:

Nắm vững các kỹ năng mềm để có thể làm việc hiệu quả: khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, thuyết phục, tranh luận, đàm phán, giao dịch, đánh giá và phân tích các vấn đề của ngành kinh tế quốc tế trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể đọc và xử lý các tài liệu liên quan đến ngành kinh tế quốc tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết các tài liệu có nội dung liên quan đến công việc chuyên môn.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp hơn; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề kinh tế quốc tế cụ thể.

Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt một trong các chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu như TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.

2. Kỹ năng

Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:

 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
 • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin;
 • Kỹ năng phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện, hiện tượng kinh tế quốc tế;
 • Tư duy lôgic – phản biện;
 • Kỹ năng tin học, năng lực sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế quốc tế.
 • Thang điểm 10 (được làm tròn đến một chữ số thập phân) là thang điểm tiện ích được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng.
 • Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó các điểm chữ A, B, C, D và F được sử dụng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tốt nghiệp.
 • Các loại thang điểm và cách quy đổi:

3. Thái độ

Sinh viên khi tốt nghiệp là những người có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp tốt, có ý thức cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:

Khối các cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng v.v.. và các cơ quan địa phương như Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư…

Các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế quốc tế

Khối các doanh nghiệp, ngân hàng, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, các tổ chức quốc tế.

5. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ tốt, sinh viên tốt nghiệp có khả năng học tiếp tục ngay lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế … tại các trường trong khu vực và trên thế giới..

III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

138 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (3TC) và Giáo dục Quốc phòng (8TC).

IV. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Học viện ngoại giao

V. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1. Quy trình đào tạo:

            Đào tạo theo học chế tín chỉ.

2. Điều kiện tốt nghiệp:

Áp dụng Điều 29, Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

VI. Thang điểm:

Áp dụng theo cách tính điểm của từng bộ phận, từng học phần, trong đó kết hợp giữa thang điểm số và thang điểm chữ theo quy định tại Điều 21 Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao, cụ thể kết quả học tập của sinh viên được xử lý, đánh giá dựa trên cả hai loại thang điểm: thang điểm 10 và thang điểm 4.

Xếp loại

Thang điểm 10

(Điểm thành phần)

Thang điểm 4 (Điểm chính thức)

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

Giỏi

Từ 8.5 đến 10

A

4.0

Khá

Từ 7.0 đến 8.4

B

3.0

Trung bình

Từ 5.5 đến 6.9

C

2.0

Trung bình yếu

Từ 4.0 đến 5.4

D

1.0

Không đạt

Kém

Dưới 4.0

F

0

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                          138 Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương                                          14 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Tiếng Việt

 

2

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

Tiếng Việt

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tiếng Việt

 

4

Đường lối cách mạng của Đảng CS VN

3

Tiếng Việt

 

5

Pháp luật đại cương

2

Tiếng Việt

 

6

Tin học đại cương

2

Tiếng Việt

 
 

Giáo dục thể chất**

3

   
 

Giáo dục quốc phòng**

8

   

** Không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành                       21 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Toán kinh tế 1

2

Tiếng Việt

 

2

Toán kinh tế 2

2

Tiếng Việt

 

3

Nguyên lý thống kê

3

Tiếng Việt

 

4

Kinh tế vi mô 1

2

Tiếng Việt

 

5

Kinh tế vĩ mô 1

2

Tiếng Việt

 

6

Kinh tế vi mô 2

2

Tiếng Anh

 

7

Kinh tế vĩ mô 2

2

Tiếng Anh

 

8

Kế toán

3

Tiếng Việt

 

9

Kinh tế lượng

3

Tiếng Việt

 

2.2 Kiến thức cơ sở ngành                                27 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

2

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

3

Kiểm toán

3

Tiếng Việt

 

4

Tiền tệ – Ngân hàng

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

5

Quản trị kinh doanh

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

6

Kinh doanh quốc tế

2

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

7

Ngoại giao kinh tế

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

8

Thương mại quốc tế

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

9

Tài chính quốc tế

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

2.3 Kiến thức tự chọn của ngành                   15 Tín chỉ

2.3.1 Chuyên sâu Thương mại quốc tế                                                                                               

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Luật thương mại quốc tế

3

Tiếng Việt

 

2

Giao dịch thương mại quốc tế

3

Tiếng Việt

 

3

Thanh toán quốc tế

3

Tiếng Việt

 

4

Marketing quốc tế

3

Tiếng Việt

 

5

Logistics

3

Tiếng Việt

 

2.3.2 Chuyên sâu Tài chính quốc tế                                                                                                

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Thị trường tài chính

3

Tiếng Việt

 

2

Tài chính doanh nghiệp (i)

3

Tiếng Việt

 

3

Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

3

Tiếng Việt

 

4

Quản trị rủi ro tài chính

3

Tiếng Việt

 

5

Đầu tư quốc tế

3

Tiếng Việt

 

III. Học phần kỹ năng                                                  4 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

2

Tiếng Việt

 

2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

2

Tiếng Việt

 

IV. Kiến thức ngoại ngữ                                             28 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Tiếng Anh cơ sở 1

4

Tiếng Anh

 

2

Tiếng Anh cơ sở 2

4

Tiếng Anh

 

3

Tiếng Anh cơ sở 3

4

Tiếng Anh

 

4

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

Tiếng Anh

 

5

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

Tiếng Anh

 

6

Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

Tiếng Anh

 

7

Tiếng Anh chuyên ngành 4

4

Tiếng Anh

 

V. Kiến thức bổ trợ                                                     15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

 
 

1

Chính sách đối ngoại Việt Nam (1975-nay)

2

Tiếng Việt

 

2

Công tác ngoại giao

3

Tiếng Việt

 

3

Công pháp quốc tế

3

Tiếng Việt

 

4

Lịch sử quan hệ quốc tế Hiện đại

2

Tiếng Việt

 

5

Đại cương truyền thông quốc tế

2

Tiếng Việt

 

6

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

3

Tiếng Việt

 

VI. Xét và công nhận tốt nghiệp                            15 Tín chỉ

STT

Tên Học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Hướng nghiệp

2

Tiếng Việt

2

Thực tập tốt nghiệp

3

Tiếng Việt

3

Khóa luận tốt nghiệp/ Thi học phần tương đương

10

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Không tính điểm học phần Hướng nghiệp và Thực tập tốt nghiệp

C. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Phân bố chương trình theo năm học cụ thể. Lịch học có thể thay đổi theo quyết định của Phòng Đào tạo.

 

Học kỳ 1:                                                                                   16 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1

2

2

Tiếng Anh cơ sở 1

4

3

Kinh tế vi mô 1

2

4

Kinh tế vĩ mô 1

2

5

Toán kinh tế 1

2

6

Pháp luật đại cương

2

7

Tin học đại cương

2

8

Giáo dục thể chất

3

Học kỳ 2:                                                                                    19 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Lịch sử quan hệ quốc tế Hiện đại

2

2

Toán kinh tế 2

2

3

Nguyên lý thống kê

3

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

2

5

Tiếng Anh cơ sở 2

4

6

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

3

7

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

8

Giáo dục quốc phòng

8

Học kỳ 3:                                                                                    18 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Chính sách đối ngoại Việt Nam II (1975-nay)

2

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

4

Tiền tệ ngân hàng

3

5

Kỹ thuật xây dựng văn bản

2

6

Đại cương truyền thông quốc tế

2

7

Tiếng Anh cơ sở 3

4

Học kỳ 4:                                                                                     18 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

3

3

Công tác ngoại giao

3

4

Kinh tế vi mô 2

2

5

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

6

Kinh tế lượng

3

Học kỳ 5:                                                                                    18 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Thương mại quốc tế

3

2

Tài chính quốc tế

3

3

Kinh tế vĩ mô 2

2

4

Quản trị kinh doanh

3

5

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

6

Kế toán

3

Học kỳ 6:                                                                                    18 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Công pháp quốc tế

3

2

Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

3

Kinh doanh quốc tế

2

Kiến thức chuyên sâu tự chọn (chọn 1 trong 2)

a. Thương mại quốc tế

1

Giao dịch thương mại quốc tế

3

2

Thanh toán quốc tế

3

3

Logistics

3

b. Tài chính quốc tế

1

Thị trường tài chính

3

2

Tài chính doanh nghiệp

3

3

Đầu tư quốc tế

3

Học kỳ 7:                                                                                   16 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Ngoại giao kinh tế

3

2

Tiếng Anh chuyên ngành 4

4

3

Kiểm toán

3

Kiến thức chuyên sâu tự chọn (chọn 1 trong 2)

a. Thương mại quốc tế

1

Luật thương mại quốc tế

3

2

Marketing quốc tế

3

b. Tài chính quốc tế

3

Quản trị rủi ro tài chính

3

4

Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

3

Học kỳ 8:                                                                                      15 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Hướng nghiệp (Ngoại khoá)

2

2

Thực tập tốt nghiệp

3

3

Làm khóa luận tốt nghiệp/thi học phần tương đương

10

 

D. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1

Điều kiện tiên quyết: Học phần này được bố trí học năm thứ nhất; là môn học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị cho trình độ đại học, cao đẳng.

Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học – bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; về phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển, về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; về lý luận nhận thức; về chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cơ bản Mác- Lênin 1

Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 bao gồm 2 phần:

Phần Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Phần Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

   – Phần Học thuyết kinh tế giới thiệu 2 học thuyết cơ bản là học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư, qua đó sinh viên được tiếp cận, luận giải các phạm trù kinh tế cơ bản của một nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do. Đồng thời Phần Học thuyết kinh tế cũng luận giải sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, độc quyền nhà nước từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những đặc điểm kinh tế cơ bản của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn này.

   – Phần Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội giới thiệu những nội dung cơ bản về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN như: xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước XHCN, nền văn hóa XHCN, giải quyết các vấn đề về dân tộc và tôn giáo.

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2.

Nội dung: Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

– Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội ở và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới.

– Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

4. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2 và học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung: Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; nghiên cứu đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối đấu tranh chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Nghiên cứu đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng XHCN, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực như: Đường lối công nghiệp hoá; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại và kết quả, ý nghĩa việc thực hiện đường lối đó trong thời kỳ đổi mới.

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về phân loại và đặc điểm của các hệ thống pháp luật trên thế giới, mối quan hệ giữa pháp luật và nhà nước; đồng thời giúp sinh viên nắm được những nội dung chính của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như sự vận hành của hệ thống này nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. Môn học sẽ giới thiệu những hiểu biết cơ bản về một số ngành luật chính trong pháp luật Việt Nam như: Luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật doanh nghiệp, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động…

6. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung:Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản làm việc trên máy tính. Qua chương trình học, sinh viên hiểu và có khả năng làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả. Kiến thức của học phần là kiến thức nền giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cập, học tập các học phần khác có sử dụng máy tính. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng sử dụng máy tính làm công cụ học tập và sưu tầm tài liệu giúp cho hiệu quả học tập được nâng cao hơn..

7. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung:Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học giáo dục thể chất, giúp sinh viên hiểu được mục đích, nhiệm vụ cũng như hình thức và nội dung của giáo dục thể chất trong các trường đại học, từ đó sinh viên nhận thức được rõ trách nhiệm của mình đối với môn học giáo dục thể chất. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức vệ sinh tập luyện và một số nguyên tắc cơ bản, điều luật, nguyên lỹ kỹ thuật cơ bản của một số môn như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, võ vovinam vào trong quá trình tập luyện giáo dục thể chất.

8. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng an ninh và các kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết. Qua đó, để sinh viên nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về công tác GDQPAN sát với tình hình thực tiễn của đơn vị và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy học phần GDQPAN cho sinh viên. Sinh viên ngoài việc được trang bị các kiến thức, kỹ năng quân sự, còn trực tiếp được rèn luyện, trải nghiệm trong môi trường quân sự. Đây là điều kiện, cơ sở quan trọng để sinh viên hình thành nhân cách, tính tổ chức, tính kỷ luật, đảm bảo phát triển toàn diện.

9. TOÁN KINH TẾ 1

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản của Đại số tuyến tính. Học phần là kiến thức đại số tối thiểu, cần thiết cho các nhà kinh tế, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ tính toán hữu hiệu đối với hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, dạng toàn phương, xây dựng nền tảng toán học cơ bản cho nhiều học phần khác.

Ngoài các khái niệm cơ bản liên quan đến không gian véc tơ n chiều và có kỹ năng tính toán tốt đối với vec tơ, ma trận, định thức, học phần còn giúp sinh viên nắm bắt các phương pháp giải, các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính,  phép biến đổi tuyến tính trong không gian véc tơ n chiều, dạng toàn phương và mối liên hệ chặt chẽ giữa các khái niệm này.

10. TOÁN KINH TẾ 2

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp dành cho ngành kinh tế đại cương

Nội dung: Học phần nằm trong phần kiến thức đại cương của các cử nhân Kinh tế. Học phần cung cấp những nội dung giải tích cơ bản nhất của hàm số 1 biến số và nhiều biến số. Học phần cũng nhằm rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng tính toán và nâng cao khả năng ứng dụng các kiến thức toán học vào phân tích, nghiên cứu các đối tượng kinh tế. Ngoài các kiến thức về phép tính vi phân, tích phân của hàm số một cách hệ thống: từ các khái niệm toán học đến các ý nghĩa thực sự của chúng trong phân tích kinh tế, học phần còn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tính toán đạo hàm, vi phân, tích phân, cũng như các phương pháp tìm nghiệm phương trình vi phân. Hơn nữa, sinh viên còn được thực hành và tìm hiểu cách vận dụng các kiến thức này trong việc xây dựng và phân tích các mô hình kinh tế.

11. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung:Học phần bao gồm 2 phần chính:

– Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán, đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức phục vụ cho các học phần khác như Kinh tế lượng, Dân số học, Xã hội học…

– Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu, phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng các thông tin từ mẫu, trong đó có bài toán ước lượng tham

12. KINH TẾ VI MÔ 1

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Kinh tế học vi mô chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó) theo cách riêng lẻ và biệt lập. Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Nội dung chính gồm: lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế; lý thuyết cung cầu; lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng; lý thuyết về hành vi của người sản xuất; lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền; lý thuyết về thị trường yếu tố sản xuất; lý thuyết về vai trò của chính phủ; phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cân bằng của thị trường.

13. KINH TẾ VĨ MÔ 1

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: Các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại. Học phần bao gồm 7 nội dung chính sau: Khái quát về Kinh tế học; Cung cầu và Thị trường; Các số liệu kinh tế quốc dân; Nền kinh tế trong dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; Kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở; Những biến động kinh tế trong ngắn hạn.

14. KINH TẾ VI MÔ 2 (TIẾNG ANH)

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I và Tiếng Anh cơ sở I, II, III và Tiếng Anh chuyên ngành I.

Nội dung: Học phần nằm trong phần kiến thức đại cương của các cử nhân Kinh tế. Học phần bao gồm 6 nội dung chính: Price mechanism; Consumer choices; Pricing under Perfect Competition; Price Determination under Monopoly: Price Determination under Oligopoly; Price Determination under Monopolistic Competition và các buổi thảo luận nhóm cũng như bài tập cá nhân.

Học phần giúp sinh viên hiểu được lý thuyết về kinh tế vi mô và các thuật ngữ trong kinh tế vi mô bằng Tiếng Anh, đồng thời rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin, kĩ năng làm việc theo nhóm cũng như khả năng tiếng Anh thông qua việc hoàn thành các bài thuyết trình nhóm bằng tiếng Anh về các vấn đề vi mô của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ trong nền kinh tế Việt Nam.

15. KINH TẾ VĨ MÔ 2 (TIẾNG ANH)

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tiếng Anh cơ sở I, II, và Tiếng Anh chuyên ngành I.

Nội dung: Học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Học phần được thiết kế để cung cấp cho học viên một sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc của kinh tế áp dụng cho toàn bộ hệ thống kinh tế. Trọng tâm của học phần hướng tới việc nghiên cứu thu nhập quốc gia và xác định giá cân bằng dựa trên tổng cung cầu. Ngoài ra, học phần này sẽ giúp học viên làm quen với các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế, chính sách ổn định kinh tế và tăng trưởng kinh tế.

Học phần này sẽ mang đến cho học viên cơ hội: Khám phá các khái niệm về chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế, lý thuyết kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế vĩ mô, và kinh tế quốc tế; Học cách sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế; Nâng cao trình độ đọc hiểu tài liệu chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh; Trau dồi kĩ năng thuyết trình.

16. KẾ TOÁN

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, phân loại, chứng từ sử dụng, phương pháp hạch toán chi tiết, tổng hợp của: kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán đầu tư tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ. Nội dung chính học phần bao gồm 6 chương. Chương 1: Hạch toán tiền lương và Các khoản trích theo lương; Chương II: Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; Chương III. Hạch toán tài sản cố định; Chương IV. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Chương V. Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ; Chương VI. Báo cáo tài chính

17. KINH TẾ LƯỢNG

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô đại cương, Kinh tế vĩ mô đại cương, Toán cao cấp cho ngành kinh tế nâng cao, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán.

Nội dung: Môn học cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Học phần gồm 8 chương: Chương 1, 2 đề cập đến các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy cổ điển: hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu, ước lượng và kiểm định các tham số hồi quy, dự báo. Chương 3, 4 trình bày mô hình hồi quy tổng quát. Chương 5: Hồi quy với biến độc lập là biến định tính. Chương 6,7 trình bày cách phát hiện, khắc phục các khuyết tật của mô hình: đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan. Chương 8,9 về tiêu chuẩn của một mô hình tốt, các phát hiện các sai lầm chỉ định.

18. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần Quan hệ Kinh tế Quốc tế là học phần quan trọng và cơ bản của ngành Kinh tế Quốc tế. Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: (i) Những khái niệm cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế; (ii) Thương mại quốc tế: các lý thuyết thương mại quốc tế cơ bản (chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh); các chính sách thương mại quốc tế và công cụ; (iii) Đầu tư quốc tế: đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, viện trợ nước ngoài, nợ nước ngoài; (iv) Di chuyển quốc tế sức lao động; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; (v) Tài chính quốc tế: thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế; (vi) Hội nhập kinh tế quốc tế: các cấp độ hội nhập; một số thể chế kinh tế quốc tế (Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức thương mại thế giới…).

19. KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học học phần Quan hệ Kinh tế Quốc tế.

Nội dung: Học phần đi sâu nghiên cứu quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các chủ thể khác trên thế giới trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: (i) Những vấn đề chung về kinh tế đối ngoại: khái quát về quá trình đổi mới của nền kinh tế Việt Nam; khái quát về kinh tế đôi ngoại; các quan điểm của Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; (ii) Ngoại thương của Việt Nam: thương mại hàng hóa (cơ cấu hàng hóa và thị trường xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam) và thương mại dịch vụ; (iii) Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, gồm đầu tư trực tiếp gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam; khu công nghiệp, khu chế xuất; viện trợ phát triển chính thức tại Việt Nam; (iv) Thị trường ngoại hối của Việt Nam.

20. KIỂM TOÁN

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học học phần Nguyên lý thống kê và Kế toán.

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán, gồm: những khái niệm cơ bản về kiểm toán (chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro), các hình thức kiểm toán, phương pháp kiểm toán, trình tự kiểm toán, kiểm toán viên, tổ chức bộ máy kiểm toán, các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán, qui trình một cuộc kiểm toán, các loại ý kiến kiểm toán, những vấn đề cơ bản về tổ chức kiểm toán nội bộ trong tổ chức. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức, hiểu được quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp và có kiến thức nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.

21. TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I.

Nội dung: Học phần Tiền tệ – Ngân hàng bao gồm những nội dung cơ bản sau: (i) giới thiệu chung về tiền tệ, chế độ tiền tệ, hình thái tiền tệ trong lịch sử (hàng đổi hàng, hóa tệ phi kim, hóa tệ kim loại, pháp tệ, tiền điện tử…); (ii) vấn đề cung và cầu tiền tệ trong nền kinh tế, lạm phát, giảm phát; (iii) hệ thống tài chính được chia thành 2 phân mảng chính là trung gian tài chính (tập trung nghiên cứu về chức năng, nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại) và thị trường tài chính cùng các công cụ tài chính (chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán phái sinh), định giá cơ bản các công cụ tài chính; (iv) chức năng và vai trò quản lý vĩ mô của Ngân hàng Trung ương; (v) phân tích tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến nền kinh tế thông qua mô hình IS-LM.

22. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I.

Nội dung: Học phần Quản trị kinh doanh trang bị những kiến thức quản trị có tính nguyên lý chung, các kỹ năng quản trị cơ bản đối với từng lĩnh vực, từng bộ phận cấu thành doanh nghiệp. Sau khi học tập và nghiên cứu học phần này, sinh viên sẽ hiểu được cách tổ chức, yêu cầu và vận hành của các lĩnh vực, bộ phận của doanh nghiệp thông qua các phần kiến thức về: (i) Giới thiệu về quản trị kinh doanh và nhà quản trị; (ii) Các bước tạo lập doanh nghiệp, quản trị nhân lực; (iii) Quản trị chất lượng và công nghệ, quản trị tiêu thụ; (iv) Quản trị tài chính; (v) Quản trị sự thay đổi; (vi) Tính kết quả, chi phí và hiệu quả kinh doanh. Qua đó, sinh viên sẽ có đủ các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh đối với doanh nghiệp.

23. KINH DOANH QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I.

Nội dung: Học phần Kinh doanh quốc tế cung cấp những kiến thức cần thiết để có thể thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, am hiểu sự khác biệt giữa các quốc gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp trước khi ra quyết định xâm nhập thị trường toàn cầu, biết thiết lập các phương án kinh doanh, lựa chọn phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước. Nội dung học phần gồm: (i) Các vấn đề chung như: Khái niệm và các đặc trưng của kinh doanh quốc tế; (ii) Các nội dung của các lĩnh vực kinh doanh quốc tế như: Thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tài chính, tiền tệ quốc tế, kinh doanh dịch vụ quốc tế; (iii) Quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh quốc tế.

24. NGOẠI GIAO KINH TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại.

Nội dung: Học phần Ngoại giao kinh tế là nội dung gắn liền giữa công tác kinh tế và công tác ngoại giao. Học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản về công tác Ngoại giao kinh tế, bao gồm khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác Ngoại giao kinh tế, các phương pháp tiếp cận, các công cụ, kỹ năng cơ bản và những phẩm chất cần có của người làm công tác NGKT. Bên cạnh việc cung cấp nền tảng lý thuyết của công tác NGKT, học phần tập trung cung cấp các kỹ năng cụ thể có thể ứng dụng thực tế ngay trong từng mảng công việc của công tác NGKT từ việc thu thập, xử lý thông tin; thuyết trình một vấn đề kinh tế; xây dựng quan hệ và vận động hành lang; xúc tiến kinh tế đối ngoại, đến quảng bá thương hiệu quốc gia, đàm phán, thương lượng và giải quyết các xung đột kinh tế.

25. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Quan hệ Kinh tế Quốc tế.

Nội dung: Học phần thương mại quốc tế cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các lý thuyết thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế. Ngoài ra, môn học còn cung cấp kiến thức về các công cụ để thực hiện các chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là những chính sách về nhập khẩu và xuất khẩu của các quốc gia trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng như thuế quan, công cụ phi thuế quan. Ngoài ra, học phần còn đi sâu nghiên cứu chính sách thương mại của các nước đang phát triển với hai mô hình tiêu biểu là công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu và công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Cuối cùng, học phần nghiên cứu các nội dung liên quan đến Tổ chức thương mại thế giới WTO như cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc thương mại trong WTO.

26. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Tiền tệ – ngân hàng, Quan hệ Kinh tế Quốc tế.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia, như: lạm phát, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán quốc tế, thị tiền tệ và trường vốn quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế, và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Tài chính – Tiền tệ – Ngân hàng. Trong đó, học phần tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau: (i) tỷ giá, các chế độ tỷ giá, cách tính tỷ giá chéo, ảnh hưởng của tỷ giá trong thương mại quốc tế, tài chính quốc tế; (ii) luồng vốn quốc tế và những yếu tố tác động vào luồng vốn quốc tế; (iii) cán cân thanh toán quốc tế; (iv) lợi ích cuả quá trình hội nhập tài chính quốc tế và những thách thức trong quản lý kinh tế vĩ mô cuả quá trình hội nhập tài chính.

27. LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung: Bao gồm các buổi seminar bằng tiếng Anh về những chủ đề chuyên sâu của Luật thương mại quốc tế mang tính chất thời sự và quan trọng đối với Việt Nam. Trong học phần này, sinh viên có cơ hội được tham gia và thực hành tại các hội thảo quốc tế liên quan đến thương mại quốc tế tổ chức tại Học viện hoặc tham gia các chương trình giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài về các chủ đề của luật thương mại quốc tế. Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế, những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về thương mại, nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực quốc tế.

28. GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô.

Nội dung: Học phần này cung cấp những kiến thức làm nền tảng cho học phần chuyên nghành thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. Đối tượng nghiên cứu của học phần là những vấn đề về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá như: lựa chọn phương thức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng, trình tự thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, thủ tục tiến hành và các chứng từ liên quan tới giao dịch ngoại thương.

Học phần còn trang bị cho người học các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá của một doanh nghiệp. Cụ thể, đó là sự lựa chọn các phương thức giao dịch, các điều kiện giao dịch, trình tự tiến hành, thủ tục làm việc và các chứng từ liên quan đến việc giao dịch trong ngoại thương, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng.

29. THANH TOÁN QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, phân loại, chứng từ sử dụng, phương pháp hạch toán chi tiết, tổng hợp của: kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán đầu tư tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ.Nội dung học phần bao gồm: Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế; Chương 2: Tỷ giá hối đoái; Chương 3: Thị trường hối đoái và các giáo dịch hối đoái; Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế; Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế; Chương 6: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.

30. MARKETING QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần giới thiệu các khái niệm marketing vận dụng trong marketing quốc tế và tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến các chiến lược marketing quốc tế.

Trong quá trình học sinh viên sẽ thực hành xây dựng các chiến lược marketing quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở các khái niệm marketing và các yếu tố marketing hỗn hợp (marketing mix) được điều chỉnh để thích ứng với thị trường nước ngoài, mà những thị trường này có sự khác biệt về kinh tế, chính trị, luật pháp và văn hóa với Việt Nam. Ngoài ra, các tình huống thực tế của các doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ được nghiên cứu và thảo luận nhóm để gia tăng kinh nghiệm và kiến thức cho sinh viên.

31. LOGISTICS

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Những kiến thức tổng quan về Logistics như định nghĩa, vai trò mục tiêu, các thành phần và sự phát triển của Logistics: Những kiến thức chuyên sâu về kho hàng và dự trữ, những khái niệm cơ bản, bản chất, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động kho hàng và dự trữ trong quản trị Logistics; Kiến thức về quản trị hệ thống phân phối, bao gồm phân loại hệ thống, vai trò của hệ thống trong nền kinh tế và trong tổ chức, vai trò của chiến lược kênh phân phối trong quản trị Logistics, các yếu tố ảnh hưởng của hệ thống phân phối, tổ chức và điều hành mạng lưới phân phối hiệu quả; Các khái niệm cơ bản trong vận chuyển hàng hóa, vai trò vận tải trong tổ chức và nền kinh tế; Một số hoạt động của chuỗi cung ứng, cấu trúc, mô hình hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng;…

32. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Tiền tệ – Ngân hàng.

Nội dung: Học phần Thị trường tài chính trình bày một cách tổng quát về hệ thống tài chính và các thành phần của hệ thống tài chính. Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính như cấu trúc thị trường, cơ chế hoạt động của thị trường tài chính, đặc điểm của các công cụ giao dịch trên thị trường, mối tương quan giữa lãi suất, lạm phát với các công cụ tài chính, nghiên cứu các thị trường tài chính cụ thể như thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Ngoài ra, môn học còn cung cấp những kiến thức cơ bản về các định chế tài chính như đặc điểm, tổ chức hoạt động, và nghiên cứu hoạt động một số định chế tài chính cụ thể như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm.

33. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kế toán, Nguyên lý thống kê.

Nội dung: Học phần Tài chính doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tài chính của doanh nghiệp với các nội dung nghiên cứu các quyết định chủ yếu về mặt tài chính của công ty, bao gồm các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn, quyết định lựa chọn hình thức huy động vốn và quyết định phân chia cổ tức. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về cách xác định nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Học phần cũng sẽ giúp cho sinh viên nắm được mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư tài chính. Ngoài ra, các lý thuyết và mô hình cơ bản nhất về tài chính cũng sẽ được trang bị cho sinh viên nhằm giúp sinh viên có thể tự mình ra các quyết định về tài chính.

34. PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Toán cao cấp I, Toán cao cấp II, Nguyên lý thống kê, Tài chính doanh nghiệp.

Nội dung: Học phần Phân tích và thẩm định dự án đầu tư trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết về về đầu tư và dự án đầu tư; quá trình phân tích một dự án đầu tư (phân tích kỹ thuật công nghệ, phân tích tài chính, phân tích kinh tế – xã hội và môi trường của dự án đầu tư); thẩm định một dự án đầu tư (cơ sở pháp lý, phương pháp và kỹ thuật thẩm định); đấu thầu dự án đầu tư. Cụ thể học phần bao gồm các nội dung: tổng quan về thẩm định dự án dự án đầu tư khu vực công và tư; phân tích tài chính; phân tích kinh tế; phân tích hiệu quả xã hội; đánh giá kinh tế vá tác động xã hội của dự án. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ nắm được cách thức phân tích, thẩm định, đấu thầu một dự án đầu tư và vận dụng vào thực tiễn.

35. QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Tiền tệ Ngân hàng.

Nội dung: Học phần Quản trị rủi ro tài chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp cũng như trong hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính, cách thức nhận diện, đo lường, những biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế các rủi ro đó và biện pháp tài trợ khi thiệt hại xảy ra. Học phần gồm hai nội dung chính: (i) Những rủi ro trong hoạt động tài chính: rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro giá hàng hóa, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tài trợ, rủi ro hoạt động; (ii) Công cụ quản trị rủi ro tài chính: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lại, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận các kỹ thuật phân tích định lượng và định tính trong đánh giá và xếp hạng rủi ro.

36. ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các học phần Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Quan hệ Kinh tế Quốc tế.

Nội dung: Học phần Đầu tư quốc tế đề cập đến các vấn đề liên quan về lĩnh vực đầu tư quốc tế. Đó là những vấn đề như: tổng quan về đầu tư quốc tế; các hình thức đầu tư quốc tế; cách thức tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; đa dạng hóa hình thức đầu tư gián tiếp; chiến lược đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia; việc quy hoạch, xây dựng và quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế tự do; cách thwucs phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, học phần cũng tập trung vào nội dung phân tích tác động kinh tế, chính trị, xã hội của hoạt động đầu tư quốc tế và phân tích các chiến lược, chính sách thu hút đầu tư của một số nước tiêu biểu trên thế giới.

37. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần được thiết kế thành 2 phần: Lý thuyết và thực hành, cụ thể là:

– Lý thuyết: Những cách tiếp cận chính trong nghiên cứu kinh tế; Những phương pháp chủ yếu thường sử dụng trong nghiên cứu kinh tế; Những nội dung liên quan đến kỹ năng xử lý thông tin, viết và thuyết trình một vấn đề quốc tế

– Thực hành: Sinh viên sẽ phải thực hiện hai hoạt động: 1/ Viết một bài tiểu luận về một vấn đề quốc tế; 2/ Trình bày theo nhóm 1 chủ đề về kinh tế quốc tế.

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế. Thông qua đó, giúp sinh viên hình thành các kỹ năng xử lý thông tin, viết và thuyết trình.

38. KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng văn bản quản lý hành chính nhà nước, giúp sinh viên hình thành các kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước. Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và các kỹ năng soạn thảo các văn bản đối ngoại. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên hiểu thực hành được những yêu cầu cơ bản về xây dựng văn bản hành chính và văn bản đối ngoại.

Học phần bao gồm 3 nội dung chính sau :

          Phần 1 : Những vấn đề chung về văn bản

          Phần 2 : Những yêu cầu cơ bản trong nghiệp vụ Xây dựng văn bản

          Phần 3 : Kỹ thuật Xây dựng một số văn bản hành chính thông dụng

39. TIẾNG ANH CƠ SỞ 1

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Anh phổ thông.

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng ; nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó và tốc độ trung bình về các chủ đề hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, tại nơi làm việc, trường học,.. Kĩ năng Nói giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin; sử dụng từ ngữ và thành ngữ quen thuộc. Kĩ năng Đọc giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như đọc lướt, kĩ năng nắm bắt ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một văn bản đơn giản. Kĩ năng Viết giúp sinh viên luyện tập các bước viết đoạn văn với các chủ đề quen thuộc hàng ngày.

40. TIẾNG ANHCƠ SỞ 2

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể nghe hiểu các ý chính trong những đoạn lời nói khá dài, lập luận khá phức tạp thuộc các chủ đề quen thuộc; theo dõi được các điểm chính của một bài giảng, bài nói chuyện chuyên đề, Kĩ năng Nói: giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc; sử dụng các từ ngữ, thành ngữ và cấu trúc khá phức tạp. Kĩ năng Đọc giúp người học phát triển các kĩ năng như nắm bắt được các ý chính trong một bài đọc dài tương đối dài về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán;…Văn bản có thể đòi hỏi khả năng suy luận ở mức độ trung bình để phát hiện ra quan điểm của tác giả,..Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước miêu tả bảng biểu và viết một số dạng bài luận đơn giản với các chủ đề quen thuộc.

41. TIẾNG ANH CƠ SỞ 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 2

Nội dung: Học phần tập trung phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học nghe hiểu tốt nội dung chính của các cuộc họp, hội thảo trong hoạt động hàng ngày và lĩnh vực chuyên môn;…Kĩ năng Nói giúp người học có thể tham gia giao tiếp tương đối trôi chảy, thuần thục, tự nhiên về những vấn đề liên quan đến chuyên môn và hoạt động xã hội thông thường; sử dụng được ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả trong học tập hay công việc. Kĩ năng Đọc giúp người học có thể đọc đủ nhanh để nắm bắt các thông tin cần thiết qua các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ thông; có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý của tác giả;…Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước viết một bài luận (essay), tập trung vào một số dạng bài luận, có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.

42. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo của tờ International Herald Tribune và nghe hiểu các chương trình kênh Special English của đài VOA, kết hợp với các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó. Kỹ năng đọc hiểu tập trung vào kỹ năng hiểu thông tin, tìm thông tin chính trong bài, tóm tắt nội dung cốt lõi của bài bằng một câu. Kỹ năng nghe tin tập trung vào nghe các đoạn tin tốc độ chậm với độ dài 1,5 -2 phútvà người nghe có thể ghi chép lại được các ý chính của tin.

43. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2

            Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 1

Nội dung: Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc đọc và phân tích các bài báo về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nhằm nâng cao kỹ năng diễn giải từ và cụm từ (Paraphrasing), nắm bắt chủ điểm, tìm ý chính của bài. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin có tốc độ bình thường (standard) với độ dài khoảng 2- 2,5 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC và rèn luyện kỹ năng nghe ghi tốc ký, tóm tắt được những thông tin chính của các bản tin tiếng Anh đó. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó nhằm rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh theo các chủ đề chuyên ngành của sinh viên

44. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 2.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo, bài bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung và lập luận của tác giả. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học biết cách tóm tắt lại các ý chính của bài và quan điểm của tác giả.Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) khoảng 2-3 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học sẽ tiếp tục được luyện tập kỹ năng ghi chép khi nghe để có thể tái tạo lại được các ý chính của bản tin bình thường. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu

45. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 4

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 3

Nội dung: Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Economist, The Guardian Weekly, The International Herald Tribune, the New York Times,…. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học sẽ vận dụng được toàn bộ các kỹ năng đã được học ở các học phần trước nhằm hiểu sâu sắc nội dung của bài bình luận từ đó, đặc biệt là phân tích quan điểm và lập luận của tác giả, và sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức để vận dụng vào viết một bài tóm tắt hoàn chỉnh về nội dung bài đọc, bình luận. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tiếp tục tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học có thể tái tạo lại bản tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Người học sẽ có khả năng trình bầy quan điểm của mình về vấn đề tác giả nêu trong bài bình luận: đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của tác giả.

46. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM (1975 – NAY)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình hình thành và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam từ 1975 đến nay, chủ yếu xoay quanh những nội dung liên quan đến đổi mới trong tư duy và chính sách đối ngoại từ 1986, quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính, các vấn đề lớn trong Chính sách đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam hiện nay như đảm bảo môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế đất nước...

47. CÔNG TÁC NGOẠI GIAO

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị cho sinh viên nội dung cơ bản nhất của kiến thức đại cương về công tác ngoại giao, hiểu khái niệm về ngoại giao, phân loại ngoại giao theo các tiêu chí, lịch sử phát triển của nền ngoại giao nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng, nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam hiện nay. Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững một số công tác của nghiệp vụ ngoại giao như công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự, công tác soạn thảo văn bản ngoại giao, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác tiếp xúc, đàm phán ngoại giao, công tác nghiên cứu ngoại giao.

Thông qua hệ thống bài tập và bài thực hành mang tính thực tiễn cao, rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng trong giao tiếp, tiếp xúc đối ngoại…, giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu về công tác đối ngoại tại các các cơ quan đối ngoại trong nước và ở nước ngoài.

48. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học Công pháp quốc tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chính, cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về luật quốc tế: chủ thể của Luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đạị, nguồn của luật quốc tế và những kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật quốc tế về biên giới lãnh thổ, luật tổ chức quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, luật ngoại giao lãnh sự, trách nhiệm quốc gia, giải quyết tranh chấp quốc tế.

49. LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về quá trình phát triển của quan hệ quốc tế từ sau Thế chiến II đến nay cũng như những nội dung chính trong chính sách đối ngoại của một số nước, chủ yếu là các nước lớn. Cụ thể, sinh viên được giới thiệu về tổng quan tình hình quan hệ quốc tế trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1945 – 1991), quá trình phát triển của các tập hợp lực lượng chính trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, tổng quan tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh (từ sau 1991 đến nay), quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu sau Chiến tranh lạnh.

50. ĐẠI CƯƠNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết:Không (đối với sinh viên không phải chuyên ngành Truyền thông quốc tế).

Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về lịch sử, khái niệm, đối tượng nghiên cứu, các lý thuyết, vai trò của truyền thông quốc tế trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa quốc tế; và xu hướng phát triển của truyền thông quốc tế trong thời gian tới.

   Học phần cung cấp bức tranh chung về Truyền thông Quốc tế với tư cách là một lĩnh vực mang tính liên ngành – hệ quả của việc giao thoa giữa: Truyền thông Đại chúng, PR, Quan hệ Quốc tế.

   Đây cũng là khối tri thức cơ bản mang tính hướng dẫn và định hướng người học đi sâu vào các môn thuộc ba phân ngành hẹp là: Truyền thông Đại chúng; Ngoại giao Văn hóa và PR, ở giai đoạn sau.

51. LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về nội dung, cách thức thực hiện và giám sát thi hành Hiến pháp Việt Nam và Hiến pháp của một số nước như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ. Cùng với môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, môn học này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận được vị trí và vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

                                                                                                                            Hà Nội, ngày   tháng 9 năm 2015

                     Giám đốc Học viện                                                                                  Phó Trưởng khoa

 

 

 

                     TS. Đặng Đình Quý                                                                            PGS.TS. Đặng Hoàng Linh

 

 

(i) Bao gồm cả kiến thức về đầu tư tài chính

315 thoughts on “Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế

 1. Weekend getaways says:

  What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Great job.

 2. Astrology says:

  I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 3. soccer predictions says:

  I just couldn’t leave your website before suggesting that I actually loved the usual info an individual provide for your guests? Is gonna be back steadily in order to investigate cross-check new posts.

 4. geico home insurance quote says:

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 5. geico quote says:

  I’ve learn several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to create any such fantastic informative site.

 6. progressive insurance says:

  I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 7. allstate account says:

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 8. impermeabilização says:

  I feel that is one of the so much significant info for me. And i am happy studying your article. However wanna observation on some general things, The site style is great, the articles is actually nice : D. Excellent job, cheers

 9. The general insurance says:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 10. auto and home insurance nationwide says:

  With every little thing that seems to be building inside this area, a significant percentage of points of view are generally quite exciting. Having said that, I beg your pardon, because I can not give credence to your whole suggestion, all be it refreshing none the less. It would seem to everybody that your remarks are actually not entirely validated and in fact you are generally your self not totally certain of the argument. In any case I did appreciate reading it.

 11. state farm insurance says:

  Thank you for another fantastic post. Where else could anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such info.

 12. the general auto insurance says:

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 13. the general quotes says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 14. Ysais seo firm says:

  Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 15. visit says:

  I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet will likely be a lot more useful than ever before.

 16. suất ăn công nghiệp says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “Remember It is 10 times harder to command the ear than to catch the eye.” by Duncan Maxwell Anderson.

 17. Judi Bola says:

  Hi there, simply became aware of your weblog thru Google, and found that it is really informative. I am gonna be careful for brussels. I will be grateful should you proceed this in future. Many other folks can be benefited from your writing. Cheers!

 18. keto brownies says:

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! “It is impossible to underrate human intelligence–beginning with one’s own.” by Henry Adams.

 19. keto brownies says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the exact same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!

 20. keto brownies recipe says:

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 21. why not look here says:

  Thank you for another great post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 22. alternative medicine degrees online says:

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 23. Greek news portal says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 24. where to buy cbd products florida says:

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 25. loan kkmb says:

  I haven?¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 26. https://www.mosslight.net/ says:

  You really make it seem really easy together with your presentation but I in finding this topic to be really one thing that I think I might by no means understand. It seems too complicated and very huge for me. I’m taking a look ahead to your next put up, I will attempt to get the grasp of it!

 27. budget car rental thailand says:

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

 28. browse this site says:

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 29. 1on1 says:

  Thanks , I have just been looking for info approximately this subject for a while and yours is the best I’ve found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 30. photo booth newcastle says:

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 31. plastic surgeon in medford says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 32. mold manufacturers in china says:

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 33. Esports Network says:

  Hi there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 34. phuket homes for sale says:

  I am typically to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and preserve checking for new information.

 35. creme para melasma says:

  Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all vital infos. I?¦d like to look more posts like this .

 36. plastic surgery medford oregon says:

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 37. plastic surgeon medford oregon says:

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its aided me. Great job.

 38. Double Glazing Repairs Surrey says:

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he actually purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you grow to be experience, would you mind updating your weblog with extra particulars? It is extremely helpful for me. Huge thumb up for this blog submit!

 39. ZWROT PODATKU W UK says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great website.

 40. stock market crash prediction says:

  Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any tips? Cheers!

 41. bear market vs bull says:

  I am typically to blogging and i really respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for brand spanking new information.

 42. market correction history says:

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 43. stock market predictions this week says:

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i’m happy to show that I’ve a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I most surely will make certain to do not forget this website and give it a look regularly.

 44. is a cool website says:

  We stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 45. best functional fitness equipment says:

  I want to convey my respect for your kindness for those who have the need for help with the area of interest. Your personal dedication to getting the solution all through became rather useful and has truly helped guys and women like me to attain their goals. Your personal useful key points signifies so much to me and especially to my fellow workers. Warm regards; from all of us.

 46. highgate hairdressers says:

  I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 47. Burlingame CA says:

  Thanks for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 48. Movers near me says:

  whoah this blog is magnificent i like reading your posts. Stay up the good paintings! You know, a lot of individuals are hunting round for this information, you can aid them greatly.

 49. jeans manufacturer bangladesh says:

  naturally like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.

 50. Cash advance payday loan says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 51. Payday loan no credit check says:

  I like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark your weblog and test again here regularly. I am fairly sure I’ll be informed many new stuff right here! Best of luck for the next!

 52. Allstate car insurance quote says:

  I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you’ve gotten hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is something that not enough persons are talking intelligently about. I’m very blissful that I stumbled across this in my search for one thing regarding this.

 53. creatine says:

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 54. supplements for fattening says:

  hey there and thank you on your info – I have definitely picked up something new from proper here. I did then again expertise some technical points the use of this site, as I experienced to reload the web site lots of instances prior to I may just get it to load correctly. I have been puzzling over in case your web hosting is OK? Now not that I’m complaining, however sluggish loading cases times will often affect your placement in google and can damage your high quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you replace this once more soon..

 55. https://www.fcemprague2016.eu/ says:

  Somebody essentially help to make significantly articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular submit extraordinary. Wonderful job!

 56. https://www.centropolitan.eu/ says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 57. fronhas says:

  I used to be very happy to seek out this internet-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful learn!! I positively enjoying every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 58. corporate lunch delivery says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!

 59. international franchise expo says:

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and great design and style.

 60. acheter reductil en ligne says:

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 61. link says:

  Simply wanna comment that you have a very nice site, I love the style and design it really stands out.

 62. seo says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 63. http://toidenmaori.vn/toi-den-co-don.html says:

  Hello very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am satisfied to find so many useful info right here in the publish, we need develop extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 64. http://www.nationaleschulden.eu/ says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 65. varicose vein treatment says:

  Thanks so much for giving everyone a very breathtaking chance to read critical reviews from this web site. It is usually so nice and as well , jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your website at minimum 3 times every week to read the new issues you have got. And definitely, I’m so certainly fulfilled with the special suggestions served by you. Certain two tips on this page are easily the most impressive we have all had.

 66. brooklyn hypnotist says:

  obviously like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 67. bouncy castle hire companies croydon says:

  This is the best blog for anyone who wants to seek out out about this topic. You understand a lot its nearly onerous to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 68. www.art-ic.eu says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 69. Hannover says:

  I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 70. ADIWINDOWTINTING CO UK says:

  I don’t even know how I finished up right here, however I assumed this put up was great. I don’t understand who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger in the event you aren’t already 😉 Cheers!

 71. waterco filter says:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 72. plumber companies bromley says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 73. get it says:

  Great info and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 74. payday loan advance says:

  I used to be suggested this web site by my cousin. I am no longer certain whether or not this submit is written by him as no one else know such particular approximately my trouble. You’re incredible! Thanks!

 75. auto policy quote says:

  Thank you for any other informative web site. The place else may just I get that type of information written in such an ideal method? I have a project that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 76. car insurance quote progressive says:

  obviously like your web site but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll certainly come back again.

 77. farmers insurance policy says:

  I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 78. Daren says:

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 79. free website submission says:

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “I have a hundred times wished that one could resign life as an officer resigns a commission.” by Robert Burns.

 80. geico auto insurance says:

  I simply had to appreciate you once more. I am not sure the things I would’ve accomplished without the entire aspects provided by you directly on such a subject. It had become a real depressing matter in my view, however , being able to view this expert way you solved that took me to cry over joy. Now i am happy for your assistance and in addition sincerely hope you are aware of an amazing job you were putting in instructing people today through a web site. I know that you’ve never met any of us.

 81. GEICO insurance says:

  You really make it seem really easy together with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I feel I might by no means understand. It seems too complicated and very wide for me. I am looking ahead on your subsequent submit, I will attempt to get the dangle of it!

 82. geico auto insurance quote says:

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 83. car insurance quote says:

  Thank you a lot for sharing this with all of us you really realize what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a hyperlink exchange contract among us!

 84. auto insurance says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 85. online viagra says:

  right tomorrow online viagra normally lock
  generic viagra sales merely professor cheap viagra equally possession [url=http://viagenupi.com/#]viagra generic[/url] then response generic viagra sales essentially ride http://viagenupi.com/

 86. esurance auto insurance quotes says:

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to counsel you few attention-grabbing issues or advice. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I wish to learn more things about it!

 87. phuket real estate says:

  Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, would test this… IE nonetheless is the market leader and a big component of other folks will leave out your fantastic writing due to this problem.

 88. thailand property says:

  The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, but I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would repair if you werent too busy looking for attention.

 89. paleontology news says:

  Excellent items from you, man. I have keep in mind your stuff prior to and you are simply too fantastic. I actually like what you’ve received here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you continue to care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. That is actually a tremendous website.

 90. carreto salvador says:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!

 91. Geico quot says:

  Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

 92. phuket detox says:

  Thanks , I’ve recently been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 93. detox says:

  I have been surfing online more than three hours as of late, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content material as you did, the web can be a lot more helpful than ever before.

 94. additional hints says:

  hi!,I really like your writing very a lot! proportion we be in contact extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this area to unravel my problem. May be that is you! Having a look ahead to look you.

 95. my latest blog post says:

  obviously like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 96. Website Development says:

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 97. click for info says:

  Hi there, just was aware of your blog via Google, and located that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. A lot of other people can be benefited from your writing. Cheers!

 98. find this says:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he in truth purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this blog post!

 99. Amazon kindle support number says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thank you!

 100. เว็บแทงบอลออนไลน์ says:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads super fast for me on Firefox. Outstanding Blog!

 101. hook and loop manufacturer says:

  I simply couldn’t leave your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person supply for your guests? Is going to be again regularly in order to inspect new posts.

 102. hook and loop fastener says:

  hello!,I really like your writing so much! share we communicate extra about your post on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 103. packaging materials says:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I hope to present something back and help others like you aided me.

 104. double sided tape says:

  Some really superb info , Gladiola I noticed this. “Nothing can resist the human will that will stake even its existence on its stated purpose.” by Benjamin Disraeli.

 105. viagra for sale says:

  immediately closet viagra for sale any currency exactly lie viagra forth revolution currently league sale
  generic viagra online pills almost appointment [url=http://viacheapusa.com/#]sale generic
  viagra online pills[/url] nearby insurance cheap viagra usa without
  prescription whatever user http://viacheapusa.com/

 106. adhesive tapes says:

  Thank you for another wonderful article. Where else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

 107. Ariel Gers says:

  I have recently started a blog, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 108. floor protection says:

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 109. tin nhanh chứng khoán says:

  I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog.
  It appears like some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

  This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

 110. Pronatec gratuito 2020 says:

  I just wanted to type a small word in order to say thanks to you for these nice concepts you are writing on this site. My extended internet lookup has now been recognized with reasonable facts and strategies to talk about with my pals. I ‘d state that that most of us visitors are very much endowed to exist in a superb community with many outstanding professionals with insightful tactics. I feel quite lucky to have seen your entire web pages and look forward to really more thrilling times reading here. Thanks once more for everything.

 111. corex says:

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 112. g7 juridico 2020 rateio says:

  My brother recommended I might like this blog. He was once totally right. This put up truly made my day. You cann’t believe simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 113. magnetic roll says:

  At this time it seems like Drupal is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 114. magnetic strip says:

  Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Many thanks

 115. adhesive tapes says:

  obviously like your website but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless I¦ll surely come back again.

 116. zero waste lifestyle says:

  I’d need to verify with you here. Which isn’t one thing I usually do! I get pleasure from reading a put up that may make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 117. スマート工場 says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 118. adhesive tapes says:

  I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 119. cho thuê kho bãi says:

  Great info and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thanks 🙂

 120. vs sertanejo google drive says:

  you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a great job on this topic!

 121. ufg says:

  I?¦ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this information So i?¦m satisfied to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not overlook this website and provides it a look on a continuing basis.

 122. window 10 product key says:

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 123. Buy Trenbolone acetate says:

  I do agree with all the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 124. like it says:

  Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 125. visit says:

  I have been checking out a few of your stories and it’s clever stuff. I will definitely bookmark your website.

 126. click says:

  Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find a lot of useful info here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 127. plano de saúde resgatável says:

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

 128. hydroxycut hardcore efeitos says:

  Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great site.

 129. body infantil personalizado says:

  I cherished up to you will obtain carried out right here. The cartoon is attractive, your authored material stylish. however, you command get got an edginess over that you would like be handing over the following. unwell surely come more before again since exactly the same just about a lot regularly inside case you defend this increase.

 130. geico insurance company says:

  hi!,I like your writing so a lot! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you.

 131. Compare home insurance quotes says:

  magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 132. fashionavenue says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 133. textile outlet says:

  Good day very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds alsoKI am happy to find numerous helpful information here within the submit, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 134. heat transfer vinyl says:

  We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful information to paintings on. You have performed a formidable job and our whole community will probably be thankful to you.

 135. curso de unhas de fibra de vidro online says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 136. wyd lista de drop says:

  I will immediately grasp your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 137. take overs says:

  Nice weblog right here! Additionally your site rather a lot up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 138. perdisco myob says:

  I think this website has got some real great information for everyone. “Drunkenness is temporary suicide.” by Bertrand Russell.

 139. canecas engraçadas says:

  Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal site.

 140. url says:

  After study a couple of of the blog posts on your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and shall be checking back soon. Pls check out my website as properly and let me know what you think.

 141. invention prototype says:

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 142. InventHelp George Foreman says:

  I like the valuable information you provide to your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again right here frequently. I’m relatively certain I’ll be informed plenty of new stuff right here! Good luck for the following!

 143. Invent Help invention idea says:

  I am curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m having some small security issues with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 144. InventHelp Company says:

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 145. inventors help says:

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 146. invention website says:

  This is the suitable weblog for anybody who needs to search out out about this topic. You understand a lot its nearly hard to argue with you (not that I really would need…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 147. InventHelp prototype says:

  of course like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 148. domain name search says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 149. whois domain says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 150. croydon bouncy castle company says:

  I as well as my buddies have already been looking through the best information and facts from your web page and then the sudden came up with an awful feeling I never thanked the blog owner for them. All of the women appeared to be for that reason stimulated to read all of them and have now in truth been enjoying these things. We appreciate you actually being considerably accommodating and then for obtaining this form of superb subjects millions of individuals are really desirous to be informed on. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 151. bouncy castle croydon says:

  I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 152. Charlottesville wedding photographer says:

  I precisely had to appreciate you once more. I’m not certain the things that I might have achieved without these strategies discussed by you relating to this area of interest. Entirely was a distressing situation in my circumstances, however , being able to see a new specialized strategy you managed it made me to weep for gladness. Now i’m grateful for this help and as well , believe you know what a powerful job you happen to be providing teaching people via your web blog. Most likely you haven’t come across any of us.

 153. Esurance insurance quote says:

  That is very fascinating, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and sit up for in quest of extra of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 154. geico.com says:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 155. geico car insurance quote says:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

 156. High tea workshop says:

  magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 157. Acheter Reductil en ligne says:

  Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 158. anabole steroide kaufen says:

  I am not certain the place you are getting your info, however good topic. I must spend a while finding out more or working out more. Thanks for magnificent info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 159. State farm quote says:

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. All the best

 160. car wreck treatment says:

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

 161. sarkari result says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 162. Intel says:

  An interesting discussion is value comment. I think that you must write more on this topic, it won’t be a taboo topic but usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 163. Sydney says:

  Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 164. Founder says:

  Very good written information. It will be helpful to everyone who usess it, including me. Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 165. plumbers bromley says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 166. this links says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I am hoping to offer one thing again and help others such as you helped me.

 167. Buy Drostanolone enanthate says:

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 168. learn more here says:

  Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 169. prediksi togel says:

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 170. syair hk says:

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 171. Holistic Healing medicine says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 172. State and farm insurance says:

  Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any ideas? Cheers!

 173. jingle propaganda says:

  Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

 174. what is Therizinosaurus says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 175. Oregon says:

  I and also my buddies were analyzing the good helpful hints from the blog and so immediately developed a terrible feeling I had not thanked the website owner for those tips. Those young men are actually consequently happy to learn all of them and have unquestionably been loving these things. We appreciate you truly being really thoughtful and also for choosing such amazing tips millions of individuals are really wanting to discover. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 176. Bachelor of Medicine says:

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 177. arte facebook says:

  I like this site very much, Its a rattling nice office to read and incur information. “You have to lead people gently toward what they already know is right.” by Philip.

 178. x11 mining rigs says:

  Keep up the fantastic work, I read few articles on this web site and I believe that your site is real interesting and contains lots of good info .

 179. Australia says:

  I found your weblog web site on google and test a number of of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying extra from you afterward!…

 180. Sonia Randhawa says:

  Real excellent information can be found on web blog. “I don’t know what will be used in the next world war, but the 4th will be fought with stones.” by Albert Einstein.

 181. usaa quotes says:

  What i do not understood is in truth how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my view believe it from a lot of varied angles. Its like men and women are not involved until it¦s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. All the time handle it up!

 182. geico auto quote says:

  you are actually a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this subject!

 183. the general mutual insurance says:

  Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 184. Costco homeowners insurance says:

  Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 185. geico auto insurance quotes says:

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 186. perder kilo rapido says:

  Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web-site.

 187. web page says:

  certainly like your website but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.

 188. web page says:

  Really Appreciate this blog post, how can I make is so that I get an email every time there is a fresh article?

 189. central heating plumber near me says:

  What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other customers like its helped me. Great job.

 190. leader says:

  I have read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a wonderful informative site.

 191. link says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC