Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành đào tạo:  Ngôn ngữ Anh (The English Language)
Loại hình đào tạo:  Chính quy
Mã ngành:  5220201

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ; lý thuyết biên-phiên dịch, kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế nhằm bảo đảm cho sinh viên khi ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như công tác biên – phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, và có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, Ngành trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

2. Kỹ năng

Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng biên-phiên dịch ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá-văn minh của các nước thuộc Cộng đồng Anh ngữ.

Một số kỹ năng mềm khác như kỹ năng chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin… sẽ được trang bị cho sinh viên giúp các em có thể hoàn thành những công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng cả chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực hành.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức, có ý thức làm việc chuyên nghiệp, có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

Khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt các chuẩn kiến thức sau:

Kiến thức chung

– Hiểu và có khả năng vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có kiến thức và khả năng tuyên truyền và giáo dục cộng đồng đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại, các vấn đề hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh, hòa bình, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục quốc tế.

– Nắm vững kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế, thương mại quốc tế, luật pháp và truyền thông quốc tế.

– Nắm vững và có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác, trong quá trình tự học và nghiên cứu độc lập.

Kiến thức chuyên ngành

– Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương trình độ C1, Khung tham chiếu Châu Âu, Bậc 5/6 của Khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt tối thiểu 6.5 IELTS quốc tế và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác như TOEIC, TOEFL iBT) ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là các kỹ năng nghe, đọc, tổng hợp, phân tích, viết báo cáo, bình luận về các tin tức, sự kiện, công trình nghiên cứu về các vấn đề trong quan hệ quốc tế.

– Nắm vững lý thuyết tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm, âm vị học, ngữ dụng học, lý thuyết biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh.

– Có những kiến thức nền tảng về đất nước, con người, văn hóa, tôn giáo của các quốc gia nói tiếng Anh, đặc biệt là Anh, Mỹ và các quốc gia khác có vai trò và vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế.

– Có khả năng làm phiên dịch (ở trình độ trung cấp) cho các cuộc tiếp xúc, hội thảo của cơ quan hoặc biên dịch các tài liệu về các vấn đề liên quan đến chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, truyền thông quốc tế và luật pháp quốc tế.

2. Kỹ năng

Sinh viên được trang bị và rèn luyện những kỹ năng cứng và mềm sau:

– Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

– Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

– Kỹ năng thuyết trình hiệu quả;

– Kỹ năng biên phiên dịch;

– Kỹ năng đàm phán, tư duy phản biện, quản lý và lãnh đạo…;

– Kỹ năng phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện liên quan đến chuyên ngành Ngôn ngữ và QHQT;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính cơ bản như Windows, Power Point, Excel, Internet Explorer.

– Có khả năng áp dụng những kỹ năng này ở mức độ tương đối thuần thục trong các tình huống giao tiếp và chuyên môn cụ thể.

3. Thái độ

Sinh viên khi tốt nghiệp là những người trung thành với lợi ích quốc gia – dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp tốt, có ý thức cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau:

– Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế;

– Cán bộ ngoại giao – Bộ Ngoại giao;

– Cán bộ đối ngoại – Vụ/Phòng hợp tác quốc tế – Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa phương;

– Thư ký/Trợ lý Giám đốc – Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn pháp lý, truyền thông;

– Cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng của các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;

– Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc tế;

– Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học (sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm).

5. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Được trang bị tốt nền tảng kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh và kiến thức bổ trợ về QHQT, sinh viên tốt nghiệp có khả năng học tiếp lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ) thuộc các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tiếp tục học bổ sung một số học phần để có thể theo học bậc sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) thuộc các chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Chính trị quốc tế,… tại  Học viện Ngoại giao, các trường trong khu vực và trên thế giới.

III. Khối lượng và cấu trúc kiến thức toàn khóa

Tổng số tín phải tích lũy là 125 tín chỉ (TC), không kể các nội dung về Giáo dục Thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng (8 TC).

IV. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy định của Học viện Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1. Quy trình đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ.

2. Điều kiện tốt nghiệp

Áp dụng Điều 30, Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

VI. Thang điểm

Áp dụng Điều 21 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao. Cụ thể, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên cả hai loại thang điểm: thang điểm 10 và thang điểm 4.

– Thang điểm 10 (được làm tròn đến một chữ số thập phân) là thang điểm tiện ích được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng.

– Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó các điểm chữ A, B, C, D và F được sử dụng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tốt nghiệp.

– Các loại thang điểm và cách quy đổi:

Xếp loại

Thang điểm 10

(Điểm thành phần)

Thang điểm 4 (Điểm chính thức)

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

Giỏi

Từ 8.5 đến 10

A

4.0

Khá

Từ 7.0 đến 8.4

B

3.0

Trung bình

Từ 5.5 đến 6.9

C

2.0

Trung bình yếu

Từ 4.0 đến 5.4

D

1.0

Không đạt

Kém

Dưới 4.0

F

0

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                             125 tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương                                                           14 tín chỉ*

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1

2

Tiếng Việt

2

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 2

3

Tiếng Việt

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tiếng Việt

4

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

Tiếng Việt

5

Tin học

2

Tiếng Việt

6

Pháp luật đại cương

2

Tiếng Việt

7

Giáo dục thể chất

3

Tiếng Việt

8

Giáo dục quốc phòng

8

Tiếng Việt

*Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                               68 tín chỉ

1. Kiến thức cơ sở khối ngành                                                                         12 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Lịch sử văn minh thế giới

2

Tiếng Việt

2

Tâm lý học đại cương

2

Tiếng Việt

3

Xã hội học đại cương

2

Tiếng Việt

4

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

Tiếng Việt

5

Tiếng Việt thực hành

2

Tiếng Việt

6

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

Tiếng Việt

 

2. Kiến thức cơ sở ngành chính                                                                       16 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Tiếng Anh cơ sở 1

4

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh cơ sở 2

4

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh cơ sở 3

4

Tiếng Anh

4

Ngữ âm tiếng Anh thực hành

2

Tiếng Anh

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong ngôn ngữ học ứng dụng

2

Tiếng Anh

 

3. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính                                                        34 tín chỉ

TT

Tên học phần học

Số tín

chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

Tiếng Anh

4

Tiếng Anh chuyên ngành 4

4

Tiếng Anh

5

Văn học Anh – Mỹ

3

Tiếng Anh

6

Đất nước học Anh – Mỹ

3

Tiếng Anh

7

Ngữ pháp tiếng Anh

2

Tiếng Anh

8

Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh

2

Tiếng Anh

9

Ngữ dụng học tiếng Anh

2

Tiếng Anh

10

Lý thuyết dịch

2

Tiếng Anh

11

Biên dịch 1

2

Tiếng Anh

12

Biên dịch 2

2

Tiếng Anh

 

4. Kiến thức tự chọn của ngành chính                                                             6 tín chỉ

Sinh viên chọn một trong hai chuyên ngành

4.1. Chuyên ngành Biên dịch

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Biên dịch 3

3

Tiếng Anh

2

Biên dịch 4

3

Tiếng Anh

 

4.2. Chuyên ngành Phiên dịch

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Phiên dịch 1

3

Tiếng Anh

2

Phiên dịch 2

3

Tiếng Anh

 

III. Học phần kỹ năng                                                                                      10 tín chỉ

Sinh viên chọn 5 học phần trong số các học phần sau:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Kỹ năng soạn thảo văn bản

2

Tiếng Việt

2

Kỹ năng thuyết trình

2

Tiếng Anh

3

Kỹ năng tư duy phản biện

2

Tiếng Anh

4

Kỹ năng tổ chức sự kiện

2

Tiếng Anh

5

Kỹ năng làm PR

2

Tiếng Anh

6

Kỹ năng chủ trì hội nghị

2

Tiếng Anh

7

Kỹ năng đàm phán

2

Tiếng Anh

8

Kỹ năng viết báo cáo

2

Tiếng Anh

9

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

2

Tiếng Anh

 

IV. Kiến thức bổ trợ                                                                                         18 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945- nay)

2

Tiếng Việt

2

Chính sách đối ngoại Việt Nam (1975-đến nay)

2

Tiếng Việt

3

Công tác ngoại giao

3

Tiếng Việt

4

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

3

Tiếng Việt

5

Công pháp quốc tế

3

Tiếng Việt

6

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

Tiếng Việt

7

Đại cương truyền thông quốc tế

2

Tiếng Việt

V. Xét và công nhận tốt nghiệp                                                                        15 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Hướng nghiệp

2

2

Thực tập cuối khóa

3

Tiếng Anh, Tiếng Việt

3

Khóa luận tốt nghiệp/ Học và thi một số học phần chuyên môn

10

Tiếng Anh

 

C. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Học kỳ I                                                                                                            16 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

3

Kỹ năng tự chọn 1 (Kỹ thuật soạn thảo văn bản)

2

4

Tiếng Anh cơ sở 1

4

5

Ngữ âm tiếng Anh thực hành

2

6

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

7

Tin học

2

8

Giáo dục Thể chất

3

 

Học kỳ II                                                                                                           15 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

2

Tâm lý học đại cương

2

3

Pháp luật đại cương

2

4

Tiếng Anh cơ sở 2

4

5

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945- nay)

2

6

Tiếng Việt thực hành

2

7

Giáo dục Quốc phòng

8

 

Học kỳ III                                                                                                          17 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Xã hội học đại cương

2

3

Ngữ âm – âm vị học

2

4

Kỹ năng tự chọn 2

2

5

Tiếng Anh cơ sở 3

4

6

Đất nước học Anh – Mỹ

3

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

 

Học kỳ IV                                                                                                         16 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt nam

3

2

Chính sách đối ngoại Việt Nam (1975 –nay)

2

3

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

3

4

Đại cương truyền thông quốc tế

2

5

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

6

Ngữ pháp tiếng Anh

2

 

Học kỳ V                                                                                                         16tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kỹ năng tự chọn 3

2

2

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

3

Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

4

Lý thuyết dịch

2

5

Công tác ngoại giao

3

6

Biên dịch 1

2

 

Học kỳ VI                                                                                                         16 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kỹ năng tự chọn 4

2

2

Công pháp quốc tế

3

3

Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

4

Biên dịch 2

2

5

Văn học Anh – Mỹ

3

6

Ngữ dụng học tiếng Anh

2

 

Học kỳ VII                                                                                                        14 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

1

Tiếng Anh chuyên ngành 4

4

2

Kỹ năng tự chọn 5

2

3

Phiên dịch 1 hoặc

Biên dịch 3

3

4

Phiên dịch 2 hoặc

Biên dịch 4

3

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong ngôn ngữ học ứng dụng

2

 

Học kỳ VIII                                                                                                       15 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín

chỉ

1

Hướng nghiệp

2

2

Thực tập cuối khóa

3

3

Khóa luận tốt nghiệp/ Học và thi một số học phần chuyên môn

10

 

Ghi chú:

– Phân bố chương trình theo năm học cụ thể. Lịch học có thể thay đổi theo quyết định của Phòng Đào tạo.

D. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

I. Kiến thức giáo dục đại cương

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học – bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; về phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển, về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; về lý luận nhận thức; về chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

     Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 bao gồm 2 phần: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

Phần Học thuyết kinh tế giới thiệu 2 học thuyết cơ bản là học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư, qua đó sinh viên được tiếp cận, luận giải các phạm trù kinh tế cơ bản của một nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do. Đồng thời Phần Học thuyết kinh tế cũng luận giải sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, độc quyền nhà nước từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những đặc điểm kinh tế cơ bản của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn này.

Phần Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội giới thiệu những nội dung cơ bản về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN như: xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước XHCN, nền văn hóa XHCN, giải quyết các vấn đề về dân tộc và tôn giáo.

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2

Nội dung: Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

 • Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội ở và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới;
 • Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

4. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2 và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung:Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; nghiên cứu đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối đấu tranh chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); nghiên cứu đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng XHCN, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực như: đường lối công nghiệp hoá; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại và kết quả, ý nghĩa việc thực hiện đường lối đó trong thời kỳ đổi mới.

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về phân loại và đặc điểm của các hệ thống pháp luật trên thế giới, mối quan hệ giữa pháp luật và nhà nước; đồng thời giúp sinh viên nắm được những nội dung chính của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như sự vận hành của hệ thống này nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. Học phần sẽ giới thiệu những hiểu biết cơ bản về một số ngành luật chính trong pháp luật Việt Nam như: Luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật doanh nghiệp, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động…

6. TIN HỌC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống (hệ điều hành), phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ; Khai thác hệ điều hành phổ thông MS Windows; Sử dụng các phần mềm văn phòng để làm tài liệu, quản trị dữ liệu ở mức đơn giản; Sử dụng các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm tin tức.

7. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị những kiến thức cơ bản về Đường lối quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng, an ninh; Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

8. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản về thể thao quần chúng bao gồm: hiểu biết nguyên tắc, phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn thể thao.

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về sự phát triển văn minh nhân loại qua những nền văn minh tiêu biểu ở phương Đông như nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa và ở phương Tây như nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại; về bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và văn minh thông tin; những nguyên tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới và giữ vững, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

2. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nhằm giúp sinh viên tiếp cận những khái niệm, lý thuyết và những nguyên lý cơ bản của khoa học tâm lý, từ đó có những hiểu biết căn bản về các hiện tượng tâm lý và hành vi của con người. Các chủ đề chính của môn học bao gồm: Hoạt động, giao tiếp, ý thức, chú ý, cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tình cảm, nhân cách. Học phần tập trung khai thác ứng dụng của các lý thuyết và các nguyên lý tâm lý học trong việc hiểu và phân tích hành vi của con người.

3. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội…, cung cấp tri thức, hiểu biết về quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin; môn học còn đi sâu vào nghiên cứu một số lĩnh vực chuyên biệt. Trên cơ sở những thành tựu khoa học về tri thức và công nghệ đã đạt được, xã hội học trang bị cho người học những tri thức khoa học về các lĩnh vực xã hội và kĩ năng vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống cũng như nghề nghiệp.

4. DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng bản thể của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy; về hệ thống và các cấp độ; các đơn vị của ngôn ngữ; những kiến thức khái quát về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ và trong một chừng mực nhất định, một số vấn đề về ngữ dụng; cung cấp những phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học như phương pháp so sánh – lịch sử; phương pháp so sánh – loại hình. Sinh viên nắm được kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong học phần Dẫn luận ngôn ngữ học sẽ thuận lợi hơn khi học tiếp học phần Ngôn ngữ học đối chiếu và các học phần về lý thuyết tiếng Anh.

5. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Việt; về việc sử dụng từ ngữ, đặt câu, tạo lập và tiếp thu văn bản; những lỗi sử dụng tiếng Việt thường mắc, thường gặp, và cách khắc phục những lỗi đó; rèn luyện và phát triển các kĩ năng dùng từ, đặt câu; tạo lập và tiếp nhận văn bản; thuyết trình; khả năng phát hiện và sửa chữa các lỗi sử dụng tiếng Việt; làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu; bồi dưỡng tình cảm yêu quý và trân trọng tiếng Việt của sinh viên; rèn luyện thói quen và ý thức thường xuyên sử dụng tiếng Việt một cách thận trọng, có cân nhắc, lựa chọn thấu đáo; nghiêm túc rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, chính xác và có phê phán; nghiêm túc và nhiệt thành trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển tiếng Việt.

6. NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về lịch sử phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu, các cấp độ miêu tả ngôn ngữ, phương pháp và thủ pháp nghiên cứu đối chiếu trong ngôn ngữ học, việc đối chiếu ngôn ngữ qua các bình diện và cấp độ ngôn ngữ, thực hiện điển cứu, các thao tác cải biên ngôn ngữ; giúp sinh viên nắm vững và vận dụng tốt phương pháp, nguyên tắc, và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ học ở các cấp độ ngữ âm-âm vị học, ngữ pháp học, và từ vựng – ngữ nghĩa, ngữ dụng học nhằm tự mình tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt, những nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và ngoại ngữ mà sinh viên theo học để từ đó có thể học ngoại ngữ nhanh và hiểu quả hơn, tránh và khắc phục được những chuyển di tiêu cực, biết phát huy, khai thác và tận dụng được những chuyển di tích cực trong quá trình học và sử dụng ngôn ngữ, dịch thuật ngôn ngữ, hướng đến việc sử dụng ngoại ngữ/ngôn ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng và chính xác.

111777. TIẾNG ANH CƠ SỞ 1

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Anh phổ thông.

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng ; nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó và tốc độ trung bình về các chủ đề hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, tại nơi làm việc, trường học,.. Kĩ năng Nói giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin; sử dụng từ ngữ và thành ngữ quen thuộc. Kĩ năng Đọc giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như đọc lướt, kĩ năng nắm bắt ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một văn bản đơn giản. Kĩ năng Viết giúp sinh viên luyện tập các bước viết đoạn văn với các chủ đề quen thuộc hàng ngày.

8. TIẾNG ANH CƠ SỞ 2

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1.

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể nghe hiểu các ý chính trong những đoạn lời nói khá dài, lập luận khá phức tạp thuộc các chủ đề quen thuộc; theo dõi được các điểm chính của một bài giảng, bài nói chuyện chuyên đề,… Kĩ năng Nói: giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc; sử dụng các từ ngữ, thành ngữ và cấu trúc khá phức tạp. Kĩ năng Đọc giúp người học phát triển các kĩ năng như nắm bắt được các ý chính trong một bài đọc dài tương đối dài về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán;…Văn bản có thể đòi hỏi khả năng suy luận ở mức độ trung bình để phát hiện ra quan điểm của tác giả,…Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước miêu tả bảng biểu và viết một số dạng bài luận đơn giản với các chủ đề quen thuộc.

9. TIẾNG ANH CƠ SỞ 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 2.

Nội dung: Học phần tập trung phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học nghe hiểu tốt nội dung chính của các cuộc họp, hội thảo trong hoạt động hàng ngày và lĩnh vực chuyên môn;…Kĩ năng Nói giúp người học có thể tham gia giao tiếp tương đối trôi chảy, thuần thục, tự nhiên về những vấn đề liên quan đến chuyên môn và hoạt động xã hội thông thường; sử dụng được ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả trong học tập hay công việc. Kĩ năng Đọc giúp người học có thể đọc đủ nhanh để nắm bắt các thông tin cần thiết qua các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ thông; có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý của tác giả;…Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước viết một bài luận (essay), tập trung vào một số dạng bài luận, có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.

10. NGỮ ÂM TIẾNG ANH THỰC HÀNH

Điều kiện tiên quyết: Không     

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng Anh, bao gồm âm, trọng âm và ngữ điệu đồng thời ứng dụng những kiến thức này vào việc thực hành phát âm, từ đơn vị nhỏ nhất là âm tới âm tiết, từ, câu và hội thoại trong tiếng Anh. Học phần giúp sinh viên cải thiện tính chính xác trong phát âm tiếng Anh, đồng thời nâng cao kỹ năng nghe hiểu, qua đó sinh viên sẽ tăng cường phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Học phần nhấn mạnh vào phần thực hành của sinh viên.

11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG

Điều kiện tiên quyết:Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3 và Tiếng Anh chuyên ngành 1, 2, 3

Nội dung: Học phần giúp sinh viên nắm được cơ sở lý luận của nghiên cứu khoa học và luyện kĩ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, kĩ năng nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học và các phương pháp thu thập và xử lý thông tin. Học phần cũng giới thiệu chu trình và phương pháp tiến hành một số nghiên cứu cụ thể, phổ biến trong ngôn ngữ học ứng dụng như: Nghiên cứu trường hợp (case study), nghiên cứu điều tra (survey research), nghiên cứu thực nghiệm (experimental research) và nghiên cứu dân tộc học (ethnographic research).

12. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo của tờ International Herald Tribune và nghe hiểu các chương trình kênh Special English của đài VOA, kết hợp với các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó. Kỹ năng đọc hiểu tập trung vào kỹ năng hiểu thông tin, tìm thông tin chính trong bài, tóm tắt nội dung cốt lõi của bài bằng một câu. Kỹ năng nghe tin tập trung vào nghe các đoạn tin tốc độ chậm với độ dài 1,5 -2 phútvà người nghe có thể ghi chép lại được các ý chính của tin.

13.TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 1.

Nội dung: Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc đọc và phân tích các bài báo về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nhằm nâng cao kỹ năng diễn giải từ và cụm từ (Paraphrasing), nắm bắt chủ điểm, tìm ý chính của bài. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin có tốc độ bình thường (standard) với độ dài khoảng 2- 2,5 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC và rèn luyện kỹ năng nghe ghi tốc ký, tóm tắt được những thông tin chính của các bản tin tiếng Anh đó. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu do Khoa tiếng Anh biên soạn cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó nhằm rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh theo các chủ đề chuyên ngành QHQT của sinh viên.

14. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 2.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo, bài bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung và lập luận của tác giả. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học biết cách tóm tắt lại các ý chính của bài và quan điểm của tác giả.Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) khoảng 2-3 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học sẽ tiếp tục được luyện tập kỹ năng ghi chép khi nghe để có thể tái tạo lại được các ý chính của bản tin bình thường. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu do Khoa tiếng Anh biên soạn.

15. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 4

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành 3.

Nội dung: Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tiếp tục tập trung vào việc phân tích các bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, The Diplomat, the New York Times,…. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học sẽ vận dụng được toàn bộ các kỹ năng đã được học ở các học phần trước để có thể hiểu sâu nội dung của bài bình luận, đồng thời người học cũng sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức để vận dụng vào viết một bài tóm tắt hoàn chỉnh về nội dung bài đọc, bình luận. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tiếp tục tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học có thể tái tạo lại bản tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Người học sẽ có khả năng trình bầy quan điểm của mình về vấn đề tác giả nêu trong bài bình luận: đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của tác giả.

16. VĂN HỌC ANH – MỸ

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về Văn học Anh – Mỹ với một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Sau khoá học, sinh viên có thể:

– Nắm được bức tranh tổng thể của nền Văn học Anh – Mỹ trong từng thời kỳ;

– Nắm vững những bước cơ bản khi phân tích một tác phẩm văn học;

– Nắm được những nét độc đáo của văn học, hiểu được vị thế của văn học trong tổng thể văn hóa và biết cách phân tích các tác phẩm tiêu biểu của hai nền văn học Anh-Mỹ;

– Nâng cao kỹ năng viết luận, đọc hiểu, phân tích, phản biện và thuyết trình.

17. ĐẤT NƯỚC HỌC ANH – MỸ

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đất nước, con người, văn hóa, chính trị, kinh tế, luật pháp của Anh, Mỹ và các nước sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Từ đó, người học có thể so sánh để thấy được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đất nước; rèn luyện và phát triển các kĩ năng: thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm; tự học và tự nghiên cứu. Học phần này có những nội dung chính sau:

– Hệ thống chính trị Anh, Mỹ

– Văn hóa Anh, Mỹ

– Luật pháp Anh, Mỹ

– Kinh tế Anh, Mỹ

– Các nước sử dụng tiếng Anh (Úc, New Zealand, Nigeria…)

18. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp lý thuyết và hiểu rõ các khái niệm chuyên môn, các hiện tượng ngữ pháp thường sử dụng đồng thời đưa ra các thảo luận và bài tập giúp sinh viên củng cố và hiểu sâu các hiện tuợng ngữ pháp đó. Học phần sẽ tập trung lý giải các vấn đề cơ bản bao gồm từ – cụm từ và bổ tố của từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ…), chức năng cú pháp và chức năng ngữ nghĩa của từ , mệnh đề và các thành phần của mệnh đề, các chức năng ngữ nghĩa của mệnh đề, câu đơn, câu phức, câu ghép.

19. NGỮ ÂM-ÂM VỊ HỌC TIẾNG ANH

Điều kiện tiên quyết: Ngữ âm tiếng Anh thực hành.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị, mô tả và phân loại âm, vai trò và các quy luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, âm tiết, trọng âm, nối âm, ngữ điệu và chức năng của ngữ điệu, v.v. Học phần tạo tiền đề cho nghiên cứu ngôn ngữ nói tiếng Anh.

20. NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG ANH

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3 & Ngữ pháp tiếng Anh.

Nội dung: Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu ngôn ngữ ở trạng thái hoạt động như các loại ngữ nghĩa, chỉ xuất, quy chiếu và suy luận, tiền giả định, hàm ngôn. Học phần tập trung vào các vấn đề lý luận trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ngôn ngữ trong tương tác liên nhân: hành động lời nói, sự kiện lời nói, các lý thuyết về tính lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn từ, cấu trúc của hội thoại, mối liên hệ giữa diễn ngôn và dấu ấn, đặc điểm văn hoá của cộng đồng ngôn ngữ.

21. LÝ THUYẾT DỊCH

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ sở.

Nội dung: Học phần chia thành 2 phần chính: lý thuyết biên dịch và lý thuyết phiên dịch.

– Lý thuyết biên dịch tập trung vào các mô hình biên dịch, các bước cơ bản trong biên dịch, cách tiếp cận chính, kỹ thuật dịch, chiến thuật xử lý, các lỗi biên dịch mà sinh viên hay mắc phải.

– Lý thuyết phiên dịch tập trung vào mô hình phiên dịch, các hình thức phiên dịch, quá trình phiên dịch, kỹ năng ghi chép, chiến thuật xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình, các vấn đề giao thoa văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

22. BIÊN DỊCH 1

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3 và tiếng Anh chuyên ngành 1, 2.

Nội dung: Học phần thuộc khối kiến thức tiếng Anh chuyên ngành, gồm hai phần: Biên dịch Việt – Anh 1: cung cấp cho sinh viên kỹ năng biên dịch (dịch các văn bản viết) từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) ở trình độ trung cấp (Intermediate). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch các văn bản có độ dài 250 – 300 từ. Mỗi bài học đều theo một chủ đề nhất định và chú trọng vào phát triển một số kỹ năng dịch cơ bản cho sinh viên. Học phần Biên dịch Việt – Anh 1 tập trung vào các chủ đề: Ngoại giao/Quan hệ quốc tế (Thăm viếng), du lịch, lâm nghiệp, dân số, lao động, năng lượng, biến đổi khí hậu, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, cải cách hành chính và thương mại.

Biên dịch Anh – Việt 1: cung cấp cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở trình độ trung cấp (Intermediate). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch một phần văn bản (bài báo, tin tức về các chủ đề quan hệ quốc tế trong giáo trình đọc Tiếng Anh chuyên ngành 1) có độ dài 200 – 250 từ. Học phần Biên dịch Anh – Việt 1 tập trung vào các chủ đề: môi trường, mâu thuẫn xã hội, bình đẳng giới, nghèo đói, năng lượng-dầu mỏ, dịch bệnh, thiên tai, dân số.

23. BIÊN DỊCH 2

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 1.

Nội dung: Học phần thuộc khối kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. Học phần gồm 2 phần:

Biên dịch Việt – Anh 2: cung cấp cho sinh viên kỹ năng biên dịch (dịch các văn bản viết) từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) ở trình độ trung cao cấp (Upper – Intermediate). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch các văn bản có độ dài 350 – 400 từ. Mỗi bài học đều theo một chủ đề nhất định và chú trọng vào phát triển một số kỹ năng dịch cho sinh viên. Học phần Biên dịch 2 tập trung vào các chủ đề: Ngoại giao/Quan hệ quốc tế (Công hàm, điện mừng, điện chia buồn), ngoại giao/Quan hệ quốc tế (quan hệ song phương), phát triển bền vững, quan hệ Việt Nam – ASEAN, phòng chống tham nhũng, hoạt động của Liên hợp quốc tại Việt Nam, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, bình đẳng giới, ngân hàng, kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Biên dịch Anh – Việt 2: cung cấp cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở trình độ trung cao cấp (Upper – Intermediate). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch một phần văn bản (bài báo, tin tức theo giáo trình đọc Tiếng Anh chuyên ngành 2) có độ dài 250 – 300 từ. Phần dịch có độ khó và độ dài tăng dần, đòi hỏi sinh viên phải vận dụng nhanh nhạy kỹ năng dịch đã học ở học phần 1. Học phần Biên dịch Anh – Việt 2 tập trung vào các chủ đề: Chủ nghĩa ly khai và khủng bố, xung đột khu vực, giải trừ quân bị, viện trợ nước ngoài, nhân quyền, vấn đề hạt nhân, khu vực hóa, toàn cầu hóa, quan hệ song phương, quan hệ đa phương.

24. BIÊN DỊCH 3

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 2.

Nội dung: Học phần thuộc khối kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. Học phần gồm hai phần: Biên dịch Việt – Anh 3: Cung cấp cho sinh viên kỹ năng biên dịch (dịch các văn bản viết) từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) ở trình độ cao cấp (Advanced). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch các văn bản có độ dài 450 – 500 từ. Mỗi bài học đều theo một chủ đề nhất định và chú trọng vào phát triển một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên. Học phần Biên dịch Việt – Anh 3 tập trung vào các chủ đề: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), toàn cầu hóa, viện trợ nhân đạo, hàng không dân dụng, nền kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), xóa đói giảm nghèo, truyền thông, di cư, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Biên dịch Anh – Việt 3: Cung cấp cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở trình độ cao cấp (Advanced). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch một phần văn bản (bài báo, tin tức theo giáo trình đọc Tiếng Anh chuyên ngành 3) có độ dài 300 – 350 từ, có chủ đề và ngôn ngữ khó hơn. Giai đoạn này, sinh viên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng dịch một cách nhuần nhuyễn đồng thời mở rộng kiến thức về các lĩnh vực chuyên sâu. Học phần Biên dịch Anh – Việt 3 tập trung vào các chủ đề: các tổ chức khu vực và quốc tế, khoa học –công nghệ, khủng hoảng kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư nước ngoài, chính sách công.

25. BIÊN DỊCH 4

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 3

Nội dung: Học phần thuộc khối kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. Học phần gồm hai phần:

Biên dịch Việt – Anh 4: Cung cấp cho sinh viên kỹ năng biên dịch (dịch các văn bản viết) từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) và ngược lại ở trình độ trên cao cấp (More – Advanced). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch các văn bản có độ dài 550 – 600 từ. Mỗi bài học đều theo một chủ đề nhất định và chú trọng vào phát triển một số kỹ năng cơ bản cho sinh viên. Học phần Biên dịch Việt – Anh 4 tập trung vào các chủ đề sau đây: Ngoại giao/Quan hệ quốc tế, quan hệ song phương, quan hệ đa phương; các vấn đề quốc tế và toàn cầu (ô nhiễm môi trường, sự nóng lên của trái đất và biến đổi khí hậu, xung đột, bệnh dịch); các văn bản ngoại giao: biên bản ghi nhớ, biên bản cuộc họp, hiệp định; hợp đồng giao dịch (hợp đồng thương mại); diễn văn hội nghị, bài phát biểu.

Biên dịch Anh – Việt 4: Cung cấp cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở trình độ trên cao cấp (More – Advanced). Ở giai đoạn này sinh viên sẽ được hướng dẫn dịch các bài báo chính luận, các văn bản ngoại giao, hợp đồng, diễn văn hội nghị từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có độ dài 400 – 500 từ. Mỗi bài học đều theo một chủ đề nhất định, có độ khó tăng dần và chú trọng vào phát triển một số kỹ năng dịch nâng cao cho sinh viên. Học phần Biên dịch Anh – Việt 4 giúp sinh viên vận dụng các kỹ năng dịch đã được học từ 3 cấp độ trước đó và quen thuộc với việc xử lý ngôn ngữ của các văn bản đặc thù trong lĩnh vực Ngoại giao.

26. PHIÊN DỊCH 1

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 2.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng phiên dịch từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) và ngược lại. Khóa học tập trung vào kỹ năng dịch đuổi (consecutive interpretation). Sau khóa học, sinh viên sẽ có thể:

 • Ghi nhớ, ghi chép và dịch được các bài nói với độ dài 5-6 phút một cách tương đối trôi chảy;
 • Phát triển kỹ năng ghi chép trong dịch đuổi;
 • Cải thiện phát âm và độ lưu loát khi nói tiếng Anh;
 • Có được một khối lượng kiến thức chung khá tốt;
 • Có kỹ năng phân tích và khả năng suy nghĩ độc lập;
 • Có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

27. PHIÊN DỊCH 2

Điều kiện tiên quyết: Phiên dịch 1.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên kĩ năng phiên dịch từ tiếng Việt (ngôn ngữ gốc) sang tiếng Anh (ngôn ngữ đích) và ngược lại. Khóa học tập trung vào kỹ năng dịch song song (simultaneous interpretation). Sau khóa học, sinh viên sẽ có thể:

 • Dịch được các bài nói với độ dài 10 – 15 phút một cách tương đối trôi chảy, chính xác và sử dụng ngôn từ phù hợp;
 • Xử lý các tình huống chuyên nghiệp cả về ứng xử trong cabin lẫn tương tác với đồng nghiệp;
 • Có kiến thức tiếng Anh tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tập trung, phân tích, tổng hợp và làm việc dưới sức ép;
 • Có được một khối lượng kiến thức chung khá tốt;
 • Biết cách sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Internet và một số các công cụ tìm kiếm hiệu quả khác để tìm kiếm thông tin và chuẩn bị từ vựng.

28. KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung:Học phần trang bị cho sinh viên khái niệm về các loại văn bản, đặc trưng, thể thức và kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thường dùng văn bản chuyên ngành ngoại giao. Phần thực hành soạn thảo văn bản sẽ giúp sinh viên hiểu và nắm vững các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước, văn bản hợp đồng dân sự, văn bản hợp đồng kinh tế, văn bản ngoại giao…, đồng thời rèn luyện những kỹ năng xây dựng văn bản theo quy định.Qua đó, sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu viết các loại văn bản trong quá trình công tác tại các các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp.

29. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, khái niệm cơ bản về thuyết trình trước công chúng và quá trình từ chuẩn bị đến thực hiện một bài thuyết trình; trang bị cho sinh viên những kỹ thuật trong việc chuẩn bị cho một bài thuyết trình cũng như giúp sinh viên luyện tập kỹ năng thuyết trình một cách hiệu quả nhất. Học phần được giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

30. KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Điều kiện tiên quyết:Tiếng Anh chuyên ngành 1 và 2.

Nội dung: Tư duy phản biện là một k năng thiết yếu trong mọi lĩnh vực trong xã hội hiện đại. Để có thể hoàn thành hiệu quả công việc trong tương lai, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên cần được rèn luyện và phát triển Tư duy phản biện trong các học phần đặc biệt là khi viết các bài tự luận, tiểu luận, báo cáo, nghiên cứu hay tham gia các buổi hội thảo, thảo luận,…Học phần giúp cho người học:

 • Suy nghĩ một cách rõ ràng và hợp lý;
 • Có khả năng nhận ra sự liên quan và kết nối lôgic giữa những ý tưởng;
 • Xác định, xây dựng và đánh giá các lập luận;
 • Phát hiện các mâu thuẫn và sai lầm phổ biến trong lập luận;
 • Giải quyết vấn đề một cách hệ thống.

Mặc dù các kỹ năng của tư duy phản biện có thể được sử dụng trong việc bác bỏ những ngụy biện và lập luận xấu nhưng không nên hiểu Tư duy phản biện là tranh cãi hay phê phán người khác.  Tư duy phản biện đóng vai trò quan trọng trong lập luận mang tính xây dựng. Nó giúp người học có thêm kiến thức và thúc đẩy những tranh luận. Nắm bắt, rèn luyện và vận dụng tốt Tư duy phản biện, sinh viên có thể nâng cao kết quả học tập, hiệu quả nghiên cứu, có hiểu biết sâu rộng hơn làm tiền đề cho công việc trong tương lai.

31. KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch tổng quan tổ chức sự kiện, kế hoạch nhân sự cho sự kiện, lập kế hoạch tài chính cho sự kiện, viết kịch bản sự kiện, kế hoạch truyền thông, giám sát tổ chức sự kiện và quản lý rủi ro trong sự kiện. Học phần cũng trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng tổ chức sự kiện, sinh viên có thể thực hành và trải nghiệm tổ chức sự kiện ngay trong khóa học.  

32. KỸ NĂNG LÀM PR

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng về quan hệ công chúng, cung cấp các bài tập thực hành và bài tập thực tiễn được thiết kế kỹ lưỡng cũng như vốn từ vựng, ngôn ngữ trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Học phần lồng ghép kỹ năng thuyết trình nhằm giúp sinh viên thể hiện các bài tập kỹ năng quan hệ công chúng hiệu quả. Học phần đồng thời giúp sinh viên trải nghiệm các hoạt động học phong phú như bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, chuyến đi thực địa, hội thảo…

33. KỸ NĂNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Điều kiện tiên quyết: sau khi học xong các học phần tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3

Nội dung: Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu được những chức năng và vai trò của người chủ trì hội nghị, nhận thức được sự khác biệt giữa những vai trò theo nghi thức và vai trò linh hoạt của người chủ trì hội nghị, nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ trì hội nghị thành công như thu thập thông tin, lập kế hoạch, nghe, đặt câu hỏi, quản lý thời gian và thực hành các kỹ năng chủ trì hội nghị.

34. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Điều kiện tiên quyết: Đại cương ngoại giao và Kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Nội dung: Học phần thuộc khối nghiệp vụ và kỹ năng nên có tính thực hành cao. Thông qua những ví dụ sinh động về đàm phán trong thực tiễn cũng như các hình thức bài tập mô phỏng, làm việc nhóm, tạo môi trường sinh động, phát triển tính chủ động và sáng tạo có thể giúp sinh viên vừa thuần thục với các kỹ năng cơ bản của đàm phán, vừa hiểu và nắm vững phần lý thuyết của đàm phán như được cáccách nhìn nhận xung đột lợi ích, ảnh hưởng của nó tới cách giải quyết xung đột và đàm phán là một trong nhiều cách giải quyết xung đột, từ đó tìm hiểu những yếu tố quan trọng tác động đến đàm phán (lợi ích, lập trường, quyền lực, tâm lý cảm xúc cá nhân, văn hoá…),những chiến lược, sách lược, thủ thuật, kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp cần có trong đàm phán,các hình thức và đặc trưng của đàm phán ngoại giao, cách chuẩn bị đề án đàm phán ngoại giao (thu thập thông tin, phân tích các yếu tố liên quan, chuẩn bị phương án và dự đoán các tình huống, sáng tạo giải pháp…)và những tiêu chuẩn cần có của một nhà đàm phán ngoại giao.

35. KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3 và Tiếng Anh chuyên ngành 1.

Nội dung: Học phần Kỹ năng viết báo cáo giúp người học bước đầu làm quen và nắm vững cách viết một số loại báo cáo bằng tiếng Anh thường gặp trong công việc một cách chính xác, ngắn gọn và đầy đủ.

Các kiến thức và kĩ năng bao gồm: Nắm rõ mục đích của viết báo cáo; chọn loại báo cáo phù hợp với mục đích và nội dung; viết đề cương tóm tắt cho báo cáo; chọn nội dung cho báo cáo; chỉnh sửa bản sơ thảo.

36. KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3.

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, khái niệm cơ bản về lãnh đạo và quản lý, giúp người học phân biệt được hai khái niệm lãnh đạo và quản lý, hiểu được những phẩm chất và năng lực cần cho nhà lãnh đạo và nhà quản lý. Nội dung khóa học tập trung phân tích và thảo luận về tiến trình, cấu trúc và nguồn gốc của lãnh đạo từ đó giúp người học có thể trau dồi và phát triển các kỹ năng lãnh đạo và quản lý của mình.

37. LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (1945- ĐẾN NAY)

Điều kiện tiên quyết:Không (đối với sinh viên không phải chuyên ngành QHQT).

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về quá trình phát triển của quan hệ quốc tế từ sau Thế chiến II đến nay cũng như những nội dung chính trong chính sách đối ngoại của một số nước, chủ yếu là các nước lớn.Cụ thể, sinh viên được giới thiệu về tổng quan tình hình quan hệ quốc tế trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1945 – 1991),quá trình phát triển của các tập hợp lực lượng chính trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, tổng quan tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh (từ sau 1991 đến nay),quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu sau Chiến tranh lạnh.

38. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM (1975ĐẾN NAY)

Điều kiện tiên quyết: Chính sách đối ngoại Việt Nam I.

Nội dung: Học phần đi sâu vào nghiên cứu chính sách đối ngoại của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ 1975 đến nay, chủ yếu xoay quanh những nội dung liên quan đến đổi mới trong tư duy và chính sách đối ngoại từ 1986, quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính, và các vấn đề lớn trong Chính sách đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam hiện nay như đảm bảo môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế đất nước…

39. CÔNG TÁC NGOẠI GIAO

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên nội dung cơ bản nhất của kiến thức đại cương về công tác ngoại giao, hiểu khái niệm về ngoại giao, phân loại ngoại giao theo các tiêu chí, lịch sử phát triển của nền ngoại giao nói chung và ngoại giao việt Nam nói riêng, nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam hiện nay; giúp cho sinh viên nắm vững một số công tác của nghiệp vụ ngoại giao như công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự, công tác soạn thảo văn bản ngoại giao, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác tiếp xúc, đàm phán ngoại giao, công tác nghiên cứu ngoại giao; thông qua hệ thống bài tập và bài thực hành mang tính thực tiễn cao, rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng trong giao tiếp, tiếp xúc đối ngoại, giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu về công tác đối ngoại tại các các cơ quan đối ngoại trong nước và ở nước ngoài.

40. LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về nội dung, cách thức thực hiện và giám sát thi hành Hiến pháp Việt Nam và Hiến pháp của một số nước như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ. Cùng với môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, môn học này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận được vị trí và vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Môn học gồm 02 phần chính với các 2 chủ đề lớn là: Hiến pháp Việt Nam và Hiến pháp các nước.

41. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học Công pháp quốc tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chính, cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về luật quốc tế: chủ thể của Luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại, nguồn của luật quốc tế và những kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật quốc tế về biên giới lãnh thổ, luật tổ chức quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, luật ngoại giao lãnh sự, trách nhiệm quốc gia, giải quyết tranh chấp quốc tế.

42. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nghiên cứu tiến trình hình thành và phát triển các mối quan hệ phát sinh khi di chuyển quốc tế các yếu tố và phương tiện của quá trình tái sản xuất xã hội trong thế giới đương đại: Các quan hệ về di chuyển quốc tế hàng hóa và dịch vụ (quan hệ thương mại quốc tế); các quan hệ về di chuyển nguồn vốn quốc tế (quan hệ đầu tư quốc tế); các quan hệ trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường (hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường); các quan hệ về di chuyển quốc tế sức lao động (quan hệ lao động quốc tế); các quan hệ về di chuyển quốc tế các phương tiện tiền tệ (tài chính-tiền tệ quốc tế); sự hình thành và phát triển của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế như là tổng thể các quan hệ kinh tế quốc tế.

43. ĐẠI CƯƠNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không (đối với sinh viên không phải ngành Truyền thông quốc tế).

Nội dung: Cung cấp các kiến thức về thực trạng của truyền thông quốc tế hiện nay; bao gồm: các chủ thể, phương tiện, quá trình tự do hóa và tư nhân hóa, các xu hướng phát triển, những vấn đề và điểm nóng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế. Thông qua nghiên cứu các chủ thể truyền thông quốc tế tiêu biểu như: CNN, BBC, Google…; cung cấp cho người học các tri thức và kỹ năng cơ bản trong nghiệp vụ truyền thông quốc tế. Cung cấp các tri thức và phương tiện nắm bắt thị hiếu, xu hướng phát triển của công chúng. Định hướng nghiên cứu và sử dụng các loại hình truyền thông mới nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế, chính trị- ngoại giao, văn hóa…; cụ thể là: Truyền thông đa phương tiện, truyền thông hội tụ, truyền thông tương tác, truyền thông xã hội.

297 thoughts on “Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

 1. oprol evorter says:

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 2. Richard Pion says:

  I like this web blog very much, Its a real nice office to read and obtain info . “What is called genius is the abundance of life and health.” by Henry David Thoreau.

 3. Online Astrology says:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 4. Online Astrology says:

  hello!,I like your writing very a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this house to solve my problem. May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

 5. คาสิโนออนไลน์ says:

  Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 6. soccer predictions says:

  F*ckin¦ remarkable things here. I¦m very happy to see your post. Thank you so much and i am having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 7. geico insurance quote says:

  I am now not certain where you’re getting your information, however great topic. I needs to spend some time studying much more or figuring out more. Thank you for excellent information I used to be on the lookout for this info for my mission.

 8. progressive quote says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 9. allstate insurance quote says:

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 10. the general insurance car says:

  I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 11. Liberty auto says:

  Excellent post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired! Extremely useful info specially the final phase 🙂 I handle such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thanks and best of luck.

 12. Statefarm quotes says:

  I am not positive the place you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time finding out much more or working out more. Thank you for wonderful information I was on the lookout for this information for my mission.

 13. texas the general insurance says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 14. GEICO CAR INSURANCE says:

  Hello I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 15. seo consultant says:

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful website.

 16. url says:

  We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to paintings on. You’ve done a formidable task and our whole neighborhood will likely be thankful to you.

 17. concrete contractors san antonio tx says:

  Can I simply say what a aid to find somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the best way to deliver a difficulty to gentle and make it important. Extra folks need to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more popular since you undoubtedly have the gift.

 18. this link says:

  Thank you for any other magnificent post. The place else may anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such information.

 19. instagram says:

  whoah this weblog is magnificent i like reading your posts. Keep up the good paintings! You already know, a lot of persons are hunting round for this info, you could aid them greatly.

 20. praia do rosa brasil says:

  I think this is among the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 21. danh sách nhà hàng tiệc cưới hà nội says:

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 22. Judi Bola says:

  Keep up the good work, I read few content on this internet site and I believe that your site is very interesting and has got circles of great information.

 23. baked mac and cheese says:

  Great awesome things here. I?¦m very glad to peer your article. Thanks a lot and i’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 24. mac and cheese recipe says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 25. Greek news portal says:

  I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 26. cbdproducts says:

  I like this site very much, Its a really nice berth to read and get info . “Do pleasant things yourself, but unpleasant things through others.” by Baltasar Gracian.

 27. carreto says:

  Thank you, I’ve recently been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 28. 1300 calorie meal plan says:

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 29. Redes de proteção says:

  F*ckin’ tremendous issues here. I’m very glad to peer your post. Thank you a lot and i am taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 30. impotência says:

  I’m still learning from you, but I’m making my way to the top as well. I certainly love reading all that is posted on your website.Keep the aarticles coming. I liked it!

 31. anonymous says:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 32. photo booth hire says:

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 33. dj hire says:

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 34. Charlottesville best bbq says:

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 35. Greensboro real estate agent says:

  I have been surfing online more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It’s beautiful price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web can be much more useful than ever before.

 36. Hochzeitsfotos Hannover says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “Not only is the universe stranger than we imagine, it is stranger than we can imagine.” by Sir Arthur Eddington.

 37. Esports Network says:

  I have read some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you place to make this kind of wonderful informative website.

 38. advogado interdição says:

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent job on this topic!

 39. garotaslindas.com says:

  you’re really a good webmaster. The website loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a great job on this topic!

 40. como clarear a virilha says:

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 41. plastic surgery medford oregon says:

  This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 42. programa de afiliados says:

  Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!

 43. IWC fighter pilot chronograph says:

  Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice article.

 44. Dow theory letters says:

  Hi my loved one! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all significant infos. I?¦d like to see extra posts like this .

 45. Contrarian says:

  Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 46. doomster permabear says:

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 47. Best stock for bear market says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great web site.

 48. bitcoin crash and recovery says:

  Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 49. Geico ins says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 50. hairdresser highgate says:

  of course like your web site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I’ll definitely come again again.

 51. recovery says:

  I have recently started a web site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 52. uk close protection services says:

  excellent publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 53. Plumbers near me says:

  You are my aspiration, I own few web logs and often run out from post :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

 54. USAA QUOTE says:

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is really annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 55. https://www.filmspringopenair.eu/ says:

  Throughout this great pattern of things you get a B- with regard to effort. Where you actually misplaced me was on the facts. As as the maxim goes, details make or break the argument.. And that couldn’t be much more correct right here. Having said that, let me reveal to you precisely what did give good results. The authoring is certainly quite engaging and that is probably the reason why I am making an effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Next, even though I can see the leaps in reason you come up with, I am not necessarily sure of exactly how you seem to unite the ideas which inturn help to make your conclusion. For right now I will yield to your position however trust in the foreseeable future you actually connect the dots much better.

 56. corporate meal delivery says:

  I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 57. linked here says:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 58. relogio feminino says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 59. seo prices says:

  Usually I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 60. seo brisbane says:

  Hey There. I found your blog the use of msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 61. Odzyskiwanie danych z dysku zewnetrznego Zamość says:

  Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 62. Odzyskiwanie danych z pendrive Gliwice says:

  I discovered your weblog site on google and verify a few of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you in a while!…

 63. www.tamneac.eu says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 64. Immobilien Makler says:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 65. wsi global webdesigns says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 66. debt management says:

  certainly like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I¦ll surely come back again.

 67. Success coaching says:

  I just wanted to post a brief comment to thank you for the great information you are posting at this site. My time intensive internet search has now been recognized with reputable tips to exchange with my two friends. I ‘d tell you that most of us visitors actually are very much fortunate to live in a great network with very many perfect professionals with good tips and hints. I feel somewhat privileged to have used your entire web pages and look forward to really more pleasurable minutes reading here. Thanks again for a lot of things.

 68. quantum touch, Springfield, Ohio says:

  I do love the way you have framed this concern plus it really does provide me a lot of fodder for thought. Nonetheless, because of just what I have observed, I really hope as the actual reviews stack on that individuals stay on point and don’t get started upon a tirade of some other news of the day. All the same, thank you for this fantastic point and although I do not really go along with it in totality, I value the viewpoint.

 69. waterco micron w300 mkii says:

  I will right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 70. go to the website says:

  Thanks so much for giving everyone an extremely spectacular chance to read articles and blog posts from this blog. It is usually so terrific and as well , stuffed with amusement for me and my office co-workers to visit your blog the equivalent of 3 times every week to see the new things you will have. And definitely, I’m certainly contented for the good inspiring ideas you give. Some two facts in this post are completely the most impressive we have ever had.

 71. state farm auto insurance says:

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i¦m glad to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much for sure will make sure to do not forget this site and provides it a look on a constant basis.

 72. Progressive insurance says:

  What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its helped me. Great job.

 73. Cum scap de celulita says:

  I’ve recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 74. free website submission says:

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

 75. geico car insurance says:

  I’ll right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 76. car insurance says:

  I just couldn’t depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 77. Todd Snively says:

  Thank you, I have recently been looking for information about this subject for a while and yours is the best I’ve discovered so far. But, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 78. Esurance quote says:

  of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I?¦ll surely come again again.

 79. john legend mac and cheese says:

  I will immediately clutch your rss as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 80. Insurance farmers says:

  Excellent site. Plenty of useful info here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your effort!

 81. retrieve geico quote says:

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 82. Geico quotes says:

  I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 83. next page says:

  Rattling great info can be found on site. “Prayer is the wing wherewith the soul flies to heaven, and meditation the eye wherewith we see God.” by Ambrose of Milan.

 84. Website Development says:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 85. try url says:

  Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 86. look at this site says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 87. แทงบอลออนไลน์ says:

  of course like your website but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

 88. hook and loop manufacturer says:

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different users like its aided me. Good job.

 89. adhesive tapes says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 90. double sided tape says:

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thanks

 91. Ambrose Castano says:

  I will immediately seize your rss as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.

 92. floor protection says:

  After study just a few of the blog posts on your web site now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and might be checking again soon. Pls take a look at my web site as effectively and let me know what you think.

 93. polythene says:

  certainly like your web site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I¦ll surely come back again.

 94. corex says:

  Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 95. concurso trf 2 tecnico judiciario says:

  What i don’t realize is in truth how you are not really much more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this matter, produced me personally believe it from so many varied angles. Its like men and women aren’t involved until it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times maintain it up!

 96. ベトナム最大の工業団地 says:

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 97. adhesive tapes says:

  Hello, Neat post. There is a problem with your website in web explorer, could test this?K IE still is the marketplace leader and a large component of other people will leave out your great writing due to this problem.

 98. thuê nhà xưởng gần bình dương says:

  Awesome website you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 99. felipe vet says:

  Excellent blog right here! Additionally your website loads up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link for your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 100. Clenbuterol kaufen says:

  What i don’t understood is in reality how you are no longer actually a lot more well-appreciated than you might be now. You’re so intelligent. You recognize thus considerably in relation to this matter, made me for my part believe it from a lot of various angles. Its like women and men are not involved unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time maintain it up!

 101. Mary Jane tokes says:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 102. ofertas says:

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Cheers!

 103. waterco filter says:

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 104. Agen Judi Bola says:

  Thank you, I’ve just been searching for info about this topic for a while and yours is the best I’ve came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 105. geico.com says:

  I’m often to running a blog and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your website and hold checking for brand spanking new information.

 106. geico quotes says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 107. home and auto insurance Texas says:

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 108. darmowe-zdjecia.org says:

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 109. textile mill says:

  I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 110. promote products for free says:

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 111. decoração de casa alugada says:

  I do accept as true with all of the concepts you have presented to your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too brief for newbies. May you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 112. heat transfer vinyl says:

  Hello there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 113. buy anabolic steroids online says:

  What i don’t understood is in fact how you’re now not actually a lot more smartly-favored than you might be now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably with regards to this subject, produced me in my opinion consider it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it is something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time care for it up!

 114. Moon Rocks says:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you turn into experience, would you thoughts updating your blog with extra details? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 115. united airlines flights says:

  Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help different users like its helped me. Good job.

 116. this web site says:

  Wow, superb blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The entire glance of your web site is wonderful, let alone the content material!

 117. tools says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 118. accessories says:

  Thanks a lot for sharing this with all people you actually know what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We may have a link alternate arrangement among us!

 119. canecas says:

  This website online is really a walk-by way of for all the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll definitely uncover it.

 120. how to get a patent says:

  F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to peer your article. Thank you a lot and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 121. home extensions says:

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 122. InventHelp Phone Number says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 123. tech says:

  naturally like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality however I¦ll definitely come back again.

 124. inventhelp product development says:

  After study just a few of the blog posts on your website now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 125. mom inventors says:

  Hello very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I am satisfied to seek out numerous helpful information right here in the put up, we’d like work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 126. I have an invention says:

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 127. inventions says:

  I was very pleased to search out this internet-site.I wished to thanks in your time for this glorious learn!! I positively having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 128. bankruptcy says:

  Hi there very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds alsoKI am happy to seek out numerous useful info right here in the publish, we need work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 129. domain name search says:

  Greetings I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

 130. bouncy castle hire in croydon says:

  hi!,I really like your writing very a lot! share we communicate more about your article on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.

 131. Esurance insurance says:

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 132. allstate carowners insurance says:

  of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 133. allstate sign in says:

  I’m not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 134. Chocolade maken workshop says:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

 135. state farm auto says:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 136. car insurance Geico says:

  Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 137. Vermont Car Shipping says:

  Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to search out so many helpful info right here in the post, we need work out more strategies on this regard, thanks for sharing.

 138. pwr marketing digital says:

  I must express appreciation to you for bailing me out of this particular problem. Right after looking out through the world wide web and meeting suggestions that were not pleasant, I was thinking my entire life was over. Existing without the strategies to the difficulties you’ve resolved by means of this posting is a crucial case, and the ones which might have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered the website. The understanding and kindness in maneuvering every aspect was important. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a point like this. I can also at this time look ahead to my future. Thank you very much for your reliable and results-oriented guide. I will not hesitate to refer your site to any individual who should get counselling on this topic.

 139. Charleston chiropractor says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 140. budget 2020 news says:

  Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou. “If it was an overnight success, it was one long, hard, sleepless night.” by Dicky Barrett.

 141. custom logo pen says:

  Great work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 142. Sonia Randhawa says:

  I will right away grasp your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 143. IBM says:

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 144. Sydney says:

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 145. Illinois Car Shipping says:

  Great work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 146. Entruempelung says:

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 147. emergency plumber bromley says:

  We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to paintings on. You have done an impressive process and our entire group will likely be thankful to you.

 148. buy injectable steroids says:

  It?¦s really a nice and helpful piece of information. I?¦m happy that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 149. Acheter Methandienone says:

  You have remarked very interesting details! ps decent web site. “Mediocrity knows nothing higher than itself, but talent instantly recognizes genius.” by Conan Doyle.

 150. loan against business says:

  I am curious to find out what blog platform you’re utilizing? I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more secure. Do you have any solutions?

 151. Reiki Center says:

  Wonderful work! That is the type of information that are supposed to be shared around the net. Shame on the seek engines for not positioning this put up upper! Come on over and consult with my site . Thanks =)

 152. Alternative medicine says:

  naturally like your web-site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality however I will surely come again again.

 153. locução de impacto says:

  Thank you for any other informative web site. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect approach? I’ve a venture that I am simply now operating on, and I’ve been at the look out for such information.

 154. Homes For sale Eugene says:

  I don’t even know how I finished up right here, however I assumed this publish was once good. I don’t realize who you are but definitely you are going to a well-known blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

 155. Eugene Oregon says:

  I like this web site very much, Its a rattling nice situation to read and find information. “I look upon every day to be lost, in which I do not make a new acquaintance.” by Samuel Johnson.

 156. KIU says:

  Good write-up, I’m regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 157. succionador says:

  Keep up the superb work, I read few articles on this website and I conceive that your site is really interesting and holds lots of good information.

 158. แทงบอลออนไลน์ says:

  I have been browsing online more than 3 hours today, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the web shall be much more useful than ever before.

 159. placa de vídeo barata says:

  Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 160. jaqueta masculina says:

  Magnificent site. A lot of useful info here. I’m sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!

 161. best antminer says:

  Hi there I am so excited I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome job.

 162. Technology says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 163. usaa auto insurance says:

  Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in web explorer, could test this… IE still is the marketplace chief and a big section of other people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 164. usaa auto insurance quote says:

  I’m not certain where you’re getting your info, but good topic. I must spend a while finding out more or working out more. Thank you for fantastic info I was searching for this information for my mission.

 165. General insurance quote says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 166. Costco homeowners insurance quote says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Excellent Blog!

 167. geico car insurance quote says:

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thank you!

 168. emagrecer e says:

  Thanks, I’ve recently been looking for info about this subject for a while and yours is the greatest I have discovered so far. However, what about the bottom line? Are you sure about the supply?

 169. corgi plumber bromley says:

  It’s in reality a nice and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 170. best plumber bromley says:

  Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Thanks!

 171. Sonia Randhawa says:

  I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the internet can be a lot more useful than ever before.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC