Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Truyền thông Quốc tế

Ngành đào tạo:  Truyền thông Quốc tế (International Communication)
Loại hình đào tạo:  Chính quy
Mã ngành:  D320407

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Truyền thông Quốc tế nhằm đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động những cán bộ có khả năng làm công tác thông tin đối ngoại, báo chí, ngoại giao văn hóa, quan hệ công chúng của các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; và có khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo.

1. Kiến thức

Tích luỹ được kiến thức về Truyền thông Quốc tế với nền tảng là Truyền thông Đại chúng; nhấn mạnh tính chất giao tiếp xuyên biên giới của Truyền thông đại chúng thông qua các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, như tiếng Anh, tiếng Pháp. Những nội dung trên được cung ứng qua các phân ban chuyên sâu có tác dụng bổ trợ lẫn nhau là: Truyền thông đại chúng; Ngoại giao văn hóa; Quan hệ Công chúng (PR).

2. Kỹ năng

Kỹ năng nghiệp vụ ngành bao gồm: kỹ năng tổng hợp, phân tích tin tức quốc tế, kỹ năng đưa tin, tổ chức họp báo, tổ chức sự kiện, quảng bá, tuyên truyền đối ngoại, xây dựng chiến lược truyền thông, quản lý khủng hoảng truyền thông, giao tiếp liên văn hóa, tác nghiệp ngoại giao văn hóa; kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp chuyên ngành.
Kỹ năng mềm khác bao gồm kỹ năng quản lý, kỹ năng chủ trì hội nghị, kỹ năng thiết kế chương trình nghị sự, quan hệ công chúng, thiết kế các sản phẩm truyền thông, quảng cáo, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin…

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Đào tạo các sinh viên có đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nắm vững pháp luật, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; có khả năng hoàn thành tốt công việc đảm nhận và có khả năng phối hợp cũng như làm việc độc lập trong lĩnh vực Truyền thông Quốc tế.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng tác nghiệp trong ba lĩnh vực: Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng và Ngoại giao văn hóa.

Về ngoại ngữ, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt một trong các chứng chỉ:

– Tiếng Anh: tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5

– Tiếng Pháp: tương đương trình độ B2; TFC 400

2. Kỹ năng

Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:

– Kỹ năng tổng hợp và phân tích tin tức quốc tế, đưa tin,

– Kỹ năng tổ chức họp báo, tổ chức sự kiện, quảng bá, tuyên truyền đối ngoại, kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông, quản lý khủng hoảng truyền thông, quan hệ công chúng,

– Kỹ năng trao đổi văn hóa và giao tiếp liên văn hóa, tác nghiệp ngoại giao văn hóa,

– Kỹ năng thiết kế các sản phẩm truyền thông, quảng cáo,

– Kỹ năng tiếng Anh, (hoặc tiếng Pháp) chuyên ngành,

– Kỹ năng nghiên cứu khoa học,

– Kỹ năng tư duy phản biện,

– Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm,

– Kỹ năng quản lý, chủ trì hội nghị, thiết kế chương trình nghị sự,

– Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin…

3. Thái độ

Sinh viên khi tốt nghiệp là những người có đạo đức nghề nghiệp, trung thành với lợi ích quốc gia – dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp tốt, có ý thức cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình đào tạo Cử nhân Truyền thông Quốc tế nhằm đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động những cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, báo chí, ngoại giao văn hóa, quan hệ công chúng tại các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; có khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo.

Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau như:

– Công việc thông tin đối ngoại, trao đổi và hợp tác văn hóa của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành.

– Công tác tại các hãng, các tổ chức truyền thông, báo chí trong và ngoài nước ở các vị trí: Phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, xây dựng và dẫn chương trình, thiết kế các sản phẩm truyền thông…

– Công tác tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo truyền thông, các cơ quan nghiên cứu quốc tế của Việt Nam và nước ngoài.

5. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ tốt, sinh viên tốt nghiệp có khả năng học tiếp tục ngay lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Truyền thông quốc tế (Truyền thông đại chúng; PR; Giao thoa văn hóa) … tại các trường trong khu vực và trên thế giới.

III. Khối lượng và cấu trúc kiến thức toàn khóa

Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 124 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất (3TC), Giáo dục quốc phòng (8TC)

IV. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy định của Học viện Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1. Quy trình đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ.

2. Điều kiện tốt nghiệp

Áp dụng Điều 29 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

VI. Thang điểm 

Áp dụng Điều 21 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao. Cụ thể, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên cả hai loại thang điểm: thang điểm 10 và thang điểm 4.

– Thang điểm 10 (được làm tròn đến một chữ số thập phân) là thang điểm tiện ích được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng.

– Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó các điểm chữ A, B, C, D và F được sử dụng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tốt nghiệp.

– Các loại thang điểm và cách quy đổi:

Xếp loại

Thang điểm 10

(Điểm thành phần)

Thang điểm 4 (Điểm chính thức)

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

Giỏi

Từ 8.5 đến 10

A

4.0

Khá

Từ 7.0 đến 8.4

B

3.0

Trung bình

Từ 5.5 đến 6.9

C

2.0

Trung bình yếu

Từ 4.0 đến 5.4

D

1.0

Không đạt

Kém

Dưới 4.0

F

0

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:                                                           124 Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương                                                           14 Tín chỉ (*)

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1

2

Tiếng Việt

2

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 2

3

Tiếng Việt

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tiếng Việt

4

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

Tiếng Việt

5

Pháp luật đại cương

2

Tiếng Việt

6

Tin học

2

Tiếng Việt

7

Giáo dục thể chất*

3

Tiếng Việt

8

Giáo dục quốc phòng*

8

Tiếng Việt

(*) Không tính điểm và không tính tích lũy học phần Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                    42Tín chỉ

1. Kiến thức cơ sở khối ngành                                                            08 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

Tiếng Việt

2

Tâm lý học đại cương

2

Tiếng Việt

3

Xã hội học đại cương

2

Tiếng Việt

4

Thống kê cho KHXH thay bằng LS văn minh TG

2

Tiếng Việt

 

2. Kiến thức cơ sở ngành                                                       06 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Đại cương truyền thông đại chúng

2

Tiếng Việt

2

Đại cương Quan hệ công chúng

2

Tiếng Việt

3

Quản lý Nhà nước, Pháp luật về báo chí

2

Tiếng Việt

 

3. Kiến thức chuyên sâu của ngành                                         28 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

Bắt buộc

8 Tín chỉ

1

Ngôn ngữ báo chí

2

Tiếng Việt

2

Phương pháp nghiên cứu truyền thông

2

Tiếng Việt

3

Đại cương Truyền thông quốc tế

2

Tiếng Anh

4

Đại cương Ngoại giao văn hóa

2

Tiếng Việt

Tự chọn: (sinh viên chọn học phần để tích lũy đủ 20 tín chỉ)

20 Tín chỉ

a. Truyền thông quốc tế

1

Ứng dụng Truyền thông Quốc tế

2

Tiếng Việt

2

Công chúng của truyền thông

2

Tiếng Việt

3

Truyền thông và Phát triển Xã hội

2

Tiếng Việt

4

Truyền thông Đa phương tiện

2

Tiếng Việt

5

Truyền thông và thông tin đối ngoại

2

Tiếng Việt

b. Quan hệ công chúng

1

Xây dựng chiến lược PR

2

Tiếng Việt

2

Tổ chức sự kiện

2

Tiếng Việt

3

Quản lý khủng hoảng

2

Tiếng Việt

c.   Ngoại giao văn hóa

1

Ứng dụng Ngoại giao Văn hóa

2

Tiếng Việt

2

Toàn cầu hóa và văn hóa

2

Tiếng Việt

3

Tôn giáo và quan hệ quốc tế

2

Tiếng Việt

4

Giao thoa văn hóa

2

Tiếng Việt

5

Văn hóa các tộc người Việt Nam

2

Tiếng Việt

 

III. Học phần kỹ năng                                                                      10 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Kỹ năng thuyết trình

2

Tiếng Anh

2

Các thể loại báo chí 1

2

Tiếng Việt

3

Các thể loại báo chí 2

2

Tiếng Việt

4

Truyền thông và nghiên cứu quan hệ quốc tế

2

Tiếng Việt

5

PR và Thiết kế các sản phẩm truyền thông

2

Tiếng Việt

IV. Kiến thức bổ trợ                                                                             15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945- đến nay)

2

Tiếng Việt

2

Chính sách đối ngoại Việt Nam (1975-đến nay)

2

Tiếng Việt

3

Công tác ngoại giao

3

Tiếng Việt

4

Công pháp quốc tế

3

Tiếng Việt

5

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

2

Tiếng Việt

6

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

Tiếng Việt

V. Kiến thức ngoại ngữ                                                                        28 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Ngoại ngữ cơ sở 1

4

Tiếng Anh/Pháp

2

Ngoại ngữ cơ sở 2

4

Tiếng Anh/Pháp

3

Ngoại ngữ cơ sở 3

4

Tiếng Anh/Pháp

4

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

4

Tiếng Anh/Pháp

5

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

4

Tiếng Anh/Pháp

6

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

4

Tiếng Anh/Pháp

7

Ngoại ngữ chuyên ngành 4

4

Tiếng Anh/Pháp

 

VI. Xét và công nhận tốt nghiệp                                                          15 Tín chỉ (*)

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Hướng nghiệp (*)

2

Tiếng Việt

2

Thực tập tốt nghiệp

3

Tiếng Việt

3

Khoá luận tốt nghiệp hoặc thi Kiến thức và nghiệp vụ Truyền thông Quốc tế (*)

10

Tiếng Việt/

Ngoại ngữ

 

(*) Tự chọn có điều kiện

C. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Học kỳ I                                                                                                                17 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

NNL cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

Ngoại ngữ cơ sở 1

4

3

Đại cương văn hoá Việt Nam

2

4

Công tác ngoại giao

3

5

Xã hội học đại cương

2

6

Tâm lý học

2

7

Tin học*

2

8

Giáo dục Thể chất **

3

Học kỳ II                                                                                                               17 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

NNL cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

2

Đại cương quan hệ công chúng

2

3

Pháp luật đại cương

2

4

Lịch sử văn minh thế giới

2

5

Ngoại ngữ cơ sở 2

4

6

Đại cương Truyền thông đại chúng

2

7

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945- đến nay)

2

8

Giáo dục Quốc phòng**

8

Học kỳ III                                                                                                              14 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Quản lý nhà nước, pháp luật về báo chí

2

3

Ngôn ngữ báo chí

2

4

Tiếng Anh/ Tiếng Pháp cơ sở 3

4

5

Các thể loại báo chí 1

2

6

Phương pháp nghiên cứu truyền thông

2

Học kỳ IV                                                                                                              17 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt nam

3

2

Chính sách đối ngoại Việt Nam (1975 –nay)

2

3

Luật hiến pháp Việt Nam và các nước

2

4

Đại cương Truyền thông quốc tế

2

5

Đại cương ngoại giao văn hóa

2

6

Môn tự chọn chuyên sâu

2

7

Ngoại ngữ chuyên ngành I

4

Học kỳ V                                                                                                               15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Môn tự chọn chuyên sâu

2

2

Môn tự chọn chuyên sâu

2

3

Truyền thông và nghiên cứu quan hệ quốc tế

2

4

Công pháp quốc tế

3

5

Môn tự chọn chuyên sâu

2

6

Ngoại ngữ chuyên ngành II

4

Học kỳ VI                                                                                                              15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quan hệ kinh tế Quốc tế

3

2

Kỹ năng thuyết trình

2

3

Môn tự chọn chuyên sâu

2

4

Môn tự chọn chuyên sâu về NGVH

2

5

Ngoại ngữ chuyên ngành III

4

6

Môn tự chọn chuyên sâu

2

Học kỳ VII                                                                                                             14 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Môn tự chọn chuyên sâu

2

2

Môn tự chọn chuyên sâu

2

3

Môn tự chọn chuyên sâu

2

4

Ngoại ngữ chuyên ngành IV

4

5

PR và thiết kế các sản phẩm truyền thông

2

6

Các thể loại báo chí 2

2

Học kỳ VIII                                                                                                            15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Hướng nghiệp

2

2

Thực tập tốt nghiệp

3

3

Khóa luận tốt nghiệp/hoặc Học phần (tốt nghiệp): “Kiến thức và nghiệp vụ truyền thông quốc tế”

10

D. MÔ TẢ VẮN TẮT HỌC PHẦN

I. Kiến thức giáo dục đại cương

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học – bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; về phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển, về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; về lý luận nhận thức; về chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Nội dung: Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 bao gồm 2 phần: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội. Phần Học thuyết kinh tế giới thiệu 2 học thuyết cơ bản là học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư, qua đó sinh viên được tiếp cận, luận giải các phạm trù kinh tế cơ bản của một nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do. Đồng thời Phần Học thuyết kinh tế cũng luận giải sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, độc quyền nhà nước từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những đặc điểm kinh tế cơ bản của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn này. Phần Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội giới thiệu những nội dung cơ bản về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN như: xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước XHCN, nền văn hóa XHCN, giải quyết các vấn đề về dân tộc và tôn giáo.

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2

Nội dung: Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới;Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

4. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết: Đã học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2 và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung:Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; nghiên cứu đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối đấu tranh chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); nghiên cứu đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng XHCN, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực như: đường lối công nghiệp hoá; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại và kết quả, ý nghĩa việc thực hiện đường lối đó trong thời kỳ đổi mới.

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về phân loại và đặc điểm của các hệ thống pháp luật trên thế giới, mối quan hệ giữa pháp luật và nhà nước; đồng thời giúp sinh viên nắm được những nội dung chính của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như sự vận hành của hệ thống này nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. Học phần sẽ giới thiệu những hiểu biết cơ bản về một số ngành luật chính trong pháp luật Việt Nam như: Luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật doanh nghiệp, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động…

6. TIN HỌC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống (hệ điều hành), phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ; Khai thác hệ điều hành phổ thông MS Windows; Sử dụng các phần mềm văn phòng để làm tài liệu, quản trị dữ liệu ở mức đơn giản; Sử dụng các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm tin tức.

7. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản về thể thao quần chúng bao gồm: hiểu biết nguyên tắc, phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn thể thao.

8. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị những kiến thức cơ bản về Đường lối quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng, an ninh; Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Đại cương văn hoá Việt Nam là học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa học nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Học phần gồm 3 nhóm vấn đề chính: (1) Các kiến thức về văn hoá học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các công cụ định vị văn hóa, .v.v. (2) Vận dụng những kiến thức cơ bản của Văn hóa học để khắc hoạ diện mạo của Văn hóa Việt Nam với những nét bản sắc. (3) Tiến trình hình thành và phát triển của Văn hóa Việt Nam và sự đối mặt của VHVN trong bối cảnh toàn cầu hoá. Sinh viên tiếp tục củng cố, phát triển và vận dụng khối kiến thức cơ bản này trong các môn học chuyên ngành/ chuyên sâu thuộc lĩnh vực Ngoại giao Văn hóa, Truyền thông Quốc tế, Báo chí và Tuyên truyền đối ngoại; PR và thiết kế các sản phẩm truyền thông…

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

           Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống các phương pháp trong quá trình nghiên cứu các vấn đề khoa học và các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và văn hóa. Các phương pháp được nhấn mạnh là: Quy nạp; Diễn dịch; Thống kê; Điều tra; Lựa chọn mẫu nghiệm và phân tích số liệu. Người học cũng được rèn luyện tư duy sáng tạo, các kỹ năng cơ bản để xây dựng và triển khai một nghiên cứu khoa học. Học phần giúp sinh viên hình thành các kỹ năng nghiên cứu khoa học bước đầu thể hiện qua các bài tiểu luận, khoá luận và khoá luận tốt nghiệp.

3. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần này giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội…, cung cấp tri thức, hiểu biết về quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các phương pháp thu thập thông tin; học phần còn đi sâu vào nghiên cứu một số lĩnh vực chuyên biệt. Trên cơ sở những thành tựu khoa học về tri thức và công nghệ đã đạt được, xã hội học trang bị cho người học những tri thức khoa học về các lĩnh vực xã hội và kĩ năng vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống cũng như nghề nghiệp.

4. THỐNG KÊ CHO KHOA HỌC XÃ HỘI

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Trang bị cho người học những phương pháp dùng để đo cho một thuộc tính nào đó của một tập mẫu. Các thống kê là những con số mang thông tin tóm tắt để mô tả một tập mẫu, từ đó gián tiếp mô tả thông tin của quần thể mà nó khảo sát. Cung cấp phương pháp thu thập, phân tích, diễn giải và trình bày các dữ liệu để từ đó tìm ra bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế, xã hội – tự nhiên, dựa trên nền tảng lý thuyết thống kê, một loại toán học ứng dụng.        Các phương pháp thống kê được ứng dụng trực tiếp vào việc xây dựng bảng hỏi, thu thập số liệu điều tra, phân tích số liệu, phát hiện tần suất lặp lại cho phép đưa ra các kết luận mang tính quy nạp – trực tiếp phục vụ cho hoạt động nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu công chúng, và đánh giá ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đối với các nhóm công chúng mục tiêu.

5. ĐẠI CƯƠNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kiến thức cơ sở Khối ngành.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và có hệ thống về sự ra đời, tồn tại và phát triển của các phương tiện truyền thông quốc tế; những tri thức lý thuyết như khái niệm, mô hình, môi trường và bản chất xã hội của truyền thông đại chúng, các loại hình truyền thông và tình huống sử dụng, các lý thuyết truyền thông trực tiếp, chu trình truyền thông, thiết lập và tổ chức chiến dịch truyền thông – vận động xã hội, truyền thông đại chúng – khái niệm, cơ chế hoạt động và khai thác sử dụng…

6. ĐẠI CƯƠNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kiến thức cơ sở Khối ngành.

Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Quan hệ Công chúng trong đó bao gồm lịch sử quan hệ công chúng, các hoạt động Quan hệ Công chúng, các kỹ năng cơ bản cần thiết trong Quan hệ Công chúng như lập kế hoạch PR, quản lý rủi ro, quản lý khủng hoảng, đánh giá hiệu quả của các chương trình PR và kỹ năng viết cho PR. Ở phần các hoạt động Quan hệ Công chúng, sinh viên được học các mảng quan hệ công chúng khác nhau, bao gồm PR chính phủ, PR doanh nghiệp, PR cá nhân, từ đó đi sâu vào các hoạt động cụ thể như PR cộng đồng, vận động hành lang…Môn học cũng đặt ra những vấn đề về đạo đức PR và các mô hình PR kiểu mới trên thế giới cũng như Việt Nam cho sinh viên thảo luận.

7. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, PHÁP LUẬT VỀ BÁO CHÍ

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kiến thức cơ sở Khối ngành.

Nội dung: Học phần trang bị những kiến thức cơ bản giúp người học nắm được khung pháp lý cơ bản của hoạt động báo chí, truyền thông ở Việt Nam. Học phần giúp xây dựng cho người học có ý thức và có khả năng xác định được những vấn đề pháp luật mà người làm báo chí, truyền thông thường xuyên gặp phải trong quá trình tác nghiệp để phòng tránh việc vi phạm pháp luật, nâng cao kiến thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tác nghiệp. Học phần cũng giúp người học hiểu và ý thức những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cơ bản của người làm báo chí và truyền thông.

8. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong kiến thức cơ sở Khối ngành.

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hành ngôn báo chí để ứng dụng trong nghề viết báo hoặc phân tích báo chí như nguồn tư liệu nghiên cứu.Cung cấp các khái niệm rất cơ bản về ngôn ngữ nói chung; khả năng nhận biết và phân tích các loại hình văn bản khác nhau; các kiến thức về quy trình từ sự kiện báo chí đến hành ngôn (ngôn ngữ) báo chí; các nguyên tắc chi phối hành ngôn báo chí; các đặc điểm của ngôn ngữ báo chí; các phương pháp nghiên cứu hành ngôn báo chí; phân biệt được các loại hình hành ngôn báo chí cụ thể ; ứng dụng các kiến thức của học phần vào bài tập thực hành : soạn thảo các loại hình văn bản cho từng loại hình báo chí.

9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG

Điều kiện tiên quyết:Đã học xong kiến thức cơ sở Khối ngành.

Nội dung:Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất trong quy trình nghiên cứu truyền thông. Các vấn đề được đề cập đến trong học phần bao gồm: Các hướng nghiên cứu chính trong nghiên cứu truyền thông (bao gồm: Nghiên cứu công chúng (Audiences), thể chế – tổ chức truyền thông (Institution) và Thông điệp truyền thông (Media Text). Học phần nhấn mạnh vào việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính vào các hướng nghiên cứu trên, giúp sinh viên sau khóa học có thể hình dung và triển khai các đề tài nghiên cứu khác nhau về truyền thông.

10. ĐẠI CƯƠNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức về thực trạng của truyền thông quốc tế hiện nay; bao gồm: các chủ thể, phương tiện, quá trình tự do hóa và tư nhân hóa, các xu hướng phát triển, những vấn đề và điểm nóng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế. Thông qua nghiên cứu các chủ thể truyền thông quốc tế tiêu biểu như: CNN, BBC, Google…; cung cấp cho người học các tri thức và kỹ năng cơ bản trong nghiệp vụ truyền thông quốc tế. Cung cấp các tri thức và phương tiện nắm bắt thị hiếu, xu hướng phát triển của công chúng. Định hướng nghiên cứu và sử dụng các loại hình truyền thông mới nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế, chính trị- ngoại giao, văn hóa…; cụ thể là: Truyền thông đa phương tiện, truyền thông hội tụ, truyền thông tương tác, truyền thông xã hội.

11. ĐẠI CƯƠNG NGOẠI GIAO VĂN HÓA

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành và Kiến thức cơ sở ngành chính.

Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Ngoại giao Văn hóa- một trong những thành tố chính trong quan hệ ngoại giao thế kỷ 21. Học phần chia làm 3 phần chính: Phần 1- Ngoại giao văn hóa cở sở lý luận và thực tiễn. Phần 2: Truyền thông Đại chúng và Văn hóa Đại chúng- Các công cụ của Ngoại giao văn hóa. Phần 3: Phân tích kinh nghiệm ứng dụng cho Quốc tế và Việt Nam. Người học được cung cấp kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản để tiến hành các hoạt động ngoại giao văn hóa; đặc biệt là kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng nhằm tác động đến chính sách của đối tác theo hướng có lợi cho chủ thể tiến hành ngoại giao văn hóa.

12. ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung:Cung cấp các kiến thức về thực trạng của truyền thông quốc tế hiện nay; bao gồm: các chủ thể, phương tiện, quá trình tự do hóa và tư nhân hóa, các xu hướng phát triển, những vấn đề và điểm nóng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế.

13. CÔNG CHÚNG CỦA TRUYỀN THÔNG

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chuyên sâu về công chúng của truyền thông nói chung, tìm hiểu đặc điểm công chúng của các phương tiện truyền thông, bao gồm công chúng của Báo chí, công chúng PR, công chúng quảng cáo nói riêng. Đồng thời, môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận nghiên cứu công chúng truyền thông từ cách tiếp cận nghiên cứu phương tiện, nghiên cứu mối quan hệ hai chiều giữa công chúng truyền thông và chủ thể truyền thông. Trang bị khả năng nghiên cứu từng nhóm công chúng riêng biệt, đưa ra các đánh giá về hiệu quả truyền thông của chủ thể truyền thông. Những đánh giá tác động này có giá trị ứng dụng trong thực tiễn, giúp nhà truyền thông cải tiến, thay đổi, hoặc xây dựng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của công chúng.

14. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung:Trình bày về vai trò của truyền thông đại chúng với đời sống kinh tế – xã hội, đánh giá tác động của truyền thông đại chúng đối với sự phát triển của xã hội, vấn đề giám sát đối với quyền lực nhà nước, phát triển dân chủ và góp phần vào sự phát triển xã hội theo hướng bền vững, nhân bản. Học phần bao gồm: Truyền thông và truyền thông đại chúng. Truyền thông đại chúng tham gia quản lý xã hội; Truyền thông đại chúng với vai trò một số hoạt động, phương tiện thông tin đại chúng điển hình, hiện đại; Phương tiện truyền thông tác động đến các các chính sách như dân số quốc gia; xóa đói giảm nghèo…

15. TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và có hệ thống về loại hình truyền thông đa phương tiện. Một số kỹ năng thực hành chuyên sâu về sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; những kiến thức lý thuyết về khái niệm, lịch sử, mô hình, môi trường của loại hình truyền thông đa phương tiện. Phân biệt giữa các khái niệm “mỹ thuật đa phương tiện” – multimedia design và “truyền thông đa phương tiện” – multimedia in communications.       Giới thiệu các mô hình toà soạn đa phương tiện tại Việt Nam cũng như trên thế giới, phân biệt các nhóm chức năng của truyền thông đa phương tiện thông qua các công cụ và sản phẩm cụ thể.

16. TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

           Nội dung: Môn học dành cho sinh viên ngành Truyền thông quốc tế và sinh viên thuộc các ngành khác thuộc Học viện Ngoại giao. Môn học giúp sinh viên phân biệt các khái niệm thông tin, tuyên truyền đối ngoại, hiểu được quá trình ra đời và phát triển của công luận (dư luận), vai trò của công luận trong quan hệ quốc tế và vai trò của ngoại giao công chúng trong thời đại thông tin kỹ thuật số, bước đầu rèn cho sinh viên những kỹ năng về thông tin đối ngoại :theo dõi và vận động dư luận, tập viết bài trả lời phỏng vấn báo chí cho lãnh đạo, bài phát biểu của phát ngôn viên, bài đăng báo nước ngoài cho trưởng CQĐD, xây dựng hồ sơ tuyên truyền và hoạt động đối ngoại về một sự kiện lớn tại CQĐD, theo dõi thông tin và tập hợp thành hồ sơ báo chí nước ngoài về một sự kiện của đất nước, bước đầu rèn kỹ năng về xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước.

17. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung:Nghiên cứu các nguyên tắc hoạt động của báo chí, vai trò ảnh hưởng của báo chí, truyền thông và dư luận xã hội; nghiên cứu các chiến lược quan hệ công chúng ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Học viên cũng được thực hành các kỹ năng lập, thực hiện và đánh giá những kế hoạch quan hệ công chúng mang tính chiến lược, cũng như các kỹ năng cần thiết khác như giao tiếp, ứng xử với công chúng, với báo chí, quản lý truyền thông nội bộ và quản lý khủng hoảng

18. TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung: Trang bị kiến thức cơ bản về “sự kiện”, các quan điểm về “tổ chức sự kiện”, quy trình tổ chức sự kiện – trong mối quan hệ với yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm lý, truyền thông, quản trị nguồn lực, kỹ thuật tổ chức.. dưới góc độ PR và Truyền thông. Môn học cũng cung cấp các kỹ năng cơ bản cho hoạt động tổ chức sự kiện diễn ra trong thực tiễn.

19. QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung:Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề có hay có thể tác động (tốt hoặc xấu) tới hoạt động và uy tín của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Sinh viên được thực hành các kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá những chiến dịch truyền thông rủi ro. Sinh viên cũng được thực hành các kỹ năng cần thiết khác như giao tiếp, ứng xử với công chúng, với báo chí, và quản lý truyền thông nội bộ trong thời kỳ khủng hoảng.

20. ỨNG DỤNG NGOẠI GIAO VĂN HÓA

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung: Nghiên cứu mô hình ứng dụng văn hóa vào ngoại giao của một số nước tiêu biểu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Úc….và của Việt Nam. Qua các mô hình đó, đúc rút quy trình và phương pháp – nhằm định hình các kỹ năng tiến hành hoạt động ngoại giao văn hóa. Cung cấp các kỹ năng này bao gồm: Làm chủ và vận dụng thành thạo quy trình chuyển hóa thông tin thành sức mạnh (mềm); Kỹ năng thiết lập chương trình nghị sự truyền thông; Kỹ năng thực thi các mục tiêu ngoại giao văn hóa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

21. TOÀN CẦU HÓA VÀ VĂN HÓA

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung:Giúp sinh viên nắm bắt được những thay đổi lớn của đời sống văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa như: vấn đề giao lưu và đối thoại văn hóa; vấn đề xung đột và đấu tranh văn hóa; vấn đề bản sắc văn hóa; vấn đề tôn giáo trong quan hệ quốc tế. Cung cấp những giá trị cốt lõi của văn hóa Phương Tây (chủ yếu là văn hóa châu Âu và văn hóa Mỹ) cũng như ảnh hưởng của nền văn hóa này đến đời sống văn hóa, xã hội thế giới. Nhận thức về những thay đổi của đời sống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và các biện pháp để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

22. TÔN GIÁO VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành; Kiến thức cơ sở ngành chính; Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của ngành chính.

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tôn giáo lớn trên thế giới và ảnh hưởng của chúng đến quan hệ quốc tế; các kỹ năng giao tiếp, tránh những hiểu lầm và đụng độ giá trị trong giao tiếp liên văn hóa. Trang bị cách tiếp cận tôn giáo – hỗ trợ cho phân tích các sự kiện quốc tế. Học phần gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Trình bày những ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống chính trị quốc tế. (2) Giới thiệu nội dung cơ bản của những tôn giáo lớn như Ki Tô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật Giáo. Củng cố khối kiến thức văn hóa dùng trong các giao tiếp liên văn hóa và đàm phán quốc tế.

23. GIAO THOA VĂN HÓA

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính, Kiến thức chuyên sâu bắt buộc thuộc ngành chính.

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về giao thoa văn hóa – một đặc tính cơ bản của văn hóa khi phân tích những đặc điểm, xu hướng tương tác giữa các chủ thể văn hóa và những tác động của nó trong đời sống quan hệ quốc tế, đồng thời khái quát có hệ thống những đặc trưng văn hóa của một số quốc gia trên thế giới và đưa ra một số chiến lược giao tiếp liên văn hóa hiệu quả. Nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa trong xung đột và giải quyết xung đột. Từ đó hỗ trợ người học khả năng tìm kiếm giải pháp văn hóa trong hoạt động ngoại giao và đàm phán quốc tế: từ tiếp xúc, tăng cường hiểu biết, tránh hiểu nhầm…cho đến việc xác lập những giá trị chung mang tính chia sẻ – làm cơ sở cho các bên trong thương lượng và đàm phán.

24. VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI VIỆT NAM

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính, Kiến thức chuyên sâu bắt buộc thuộc ngành chính.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn hóa tộc người (ethnicities) trên lãnh thổ Việt Nam với những đặc trưng cơ bản như: trang phục, ẩm thực, lễ hội, âm nhạc, và những chủ đề khác như: tính truyền thống và tính hiện đại; văn hóa trong kinh tế thị trường; giữ gìn bản sắc….Người học được trang bị những kiến thức cơ bản và đặc trưng về văn hóa của 54 tộc người trên lãnh thổ Việt Nam; liên quan đến các khía cạnh cơ bản của đời sống như: Lễ hội, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật thanh sắc, hình khối, các phong tục tập quán….Đây là khối kiến thức được sử dụng trong các hoạt động quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, hướng tới các mục tiêu kinh tế, và ngoại giao văn hóa.

25. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (PUBLIC SPEAKING)

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, khái niệm cơ bản về thuyết trình trước công chúng và quá trình từ chuẩn bị đến thực hiện một bài thuyết trình. Học phần sẽ cung cấp cho học sinh những kỹ thuật trong việc chuẩn bị cho một bài thuyết trình cũng như giúp sinh viên luyện tập kỹ năng thuyết trình một cách hiệu quả nhất. Học phần được giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

26. CÁC THỂ LOẠI BÁO CHÍ 1

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính, Kiến thức chuyên sâu bắt buộc thuộc ngành chính.

Nội dung:Học phần giúp sinh viên bước đầu làm quen với việc xây dựng các thể loại tác phẩm báo chí. Thông qua đó, trang bị cho sinh viên các kỹ năng viết báo chuyên nghiệp. – Nhận biết các thể loại báo chí thông qua các đặc trưng lý thuyết của mỗi thể loại; Xây dựng kỹ năng phát hiện, triển khai vấn đề cho tác phẩm báo chí; Thực viết tác phẩm báo chí; Đánh giá tác phẩm báo chí dựa trên các đặc trưng lý thuyết đã học.

27. CÁC THỂ LOẠI BÁO CHÍ 2

Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính, Kiến thức chuyên sâu bắt buộc thuộc ngành chính, các thể loại báo chí 1.

Nội dung:Học phần giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng thực hành nghề nghiệp đã được trang bị từ Học phần “các thể loại báo chí 1”. Sinh viên sau khi kết thúc học phần có khả năng thực hành thành thạo các kỹ năng, tạo cơ sở để hình thành kỹ năng viết báo chuyên nghiệp trong tương lai. Sau khóa học, sinh viên có thể thực hành tác nghiệp độc lập và hoạt động nhóm chuyên nghiệp.

28. TRUYỀN THÔNG VÀ NGHIÊN CỨU QUAN HỆ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua Kiến thức cơ sở Khối ngành, Kiến thức cơ sở ngành chính, Kiến thức chuyên sâu bắt buộc thuộc ngành chính.

           Nội dung:Môn học giúp sinh viên nhận thức được mối quan hệ giữa truyền thông và quan hệ quốc tế. Truyền thông không chỉ là phương tiện tin mà còn là nguồn tư liệu bổ ích cho công tác nghiên cứu QHQT. Trong quá trình học sinh viên được rèn kỹ năng đọc và phân tích báo chí như một công cụ và nguồn tư liệu cần thiết cho nghiên cứu QHQT. Nội dung môn học bao gồm các cụm chuyên đề về giáo tiếp trong truyền thông, quy trình của thông tin từ các sự kiện diễn ra trong xã hội đến thông điệp truyền thông, vai trò của thông tin trong nghiên cứu QHQT và phần thực hành về các thao tác đọc báo và khai thác báo chí như công cụ nghiên cứu QHQT. Với kiến thức thu được sau môn học, sinh viên có khả năng sử dụng báo chí như một nguồn tư liệu và công cụ nghiên cứu thời sự quốc tế và quan hệ quốc tế. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng đọc và phân tích báo chí như một công cụ và nguồn tư liệu cần thiết cho nghiên cứu QHQT.

29. PR VÀ THIẾT KẾ CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

Điều kiện tiên quyết: Dành cho sinh viên năm 3 trở lên. Sinh viên đã có các kiến thúc cơ bản về truyền thông báo chí và PR, đã học các môn PR đại cương, công chúng truyền thông, cơ sở lý luận BCTT.

Nội dung:Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thứ về bộ nhận diện thương hiệu, các kỹ năng thiết kế sản phẩm truyền thông như: quảng cáo báo in, quảng cáo phát thanh, quảng cáo truyền hình TVC. Học phần đề cao tính sáng tạo giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức và quy trình sáng tạo, thiết kế sản phẩm truyền thông: từ khâu hình thành ý tưởng đến khâu hoạch định chiến lược truyền thông và khâu sản xuất bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm/công ty/ tổ chức, và sản xuất các sản phẩm truyền thông khác.

30. LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (1945-NAY)

Điều kiện tiên quyết: Không (đối với sinh viên không phải chuyên ngành QHQT)

Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về quá trình phát triển của quan hệ quốc tế từ sau Thế chiến II đến nay cũng như những nội dung chính trong chính sách đối ngoại của một số nước, chủ yếu là các nước lớn. Cụ thể, sinh viên được giới thiệu về tổng quan tình hình quan hệ quốc tế trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1945 – 1991), quá trình phát triển của các tập hợp lực lượng chính trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, tổng quan tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh (từ sau 1991 đến nay), quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu sau Chiến tranh lạnh.

31. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM II (1975 – ĐẾN NAY)

Điều kiện tiên quyết: Chính sách đối ngoại Việt Nam I

Nội dung: Học phần đi sâu vào nghiên cứu chính sách đối ngoại của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ 1975 đến nay, chủ yếu xoay quanh những nội dung liên quan đến đổi mới trong tư duy và chính sách đối ngoại từ 1986, quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính, và các vấn đề lớn trong Chính sách đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam hiện nay như đảm bảo môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế đất nước…

32. CÔNG TÁC NGOẠI GIAO

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên nội dung cơ bản nhất của kiến thức đại cương về công tác ngoại giao, hiểu khái niệm về ngoại giao, phân loại ngoại giao theo các tiêu chí, lịch sử phát triển của nền ngoại giao nói chung và ngoại giao việt Nam nói riêng, nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam hiện nay; giúp cho sinh viên nắm vững một số công tác của nghiệp vụ ngoại giao như công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự, công tác soạn thảo văn bản ngoại giao, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác tiếp xúc, đàm phán ngoại giao, công tác nghiên cứu ngoại giao; thông qua hệ thống bài tập và bài thực hành mang tính thực tiễn cao, rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng trong giao tiếp, tiếp xúc đối ngoại, giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu về công tác đối ngoại tại các các cơ quan đối ngoại trong nước và ở nước ngoài.

33. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học Công pháp quốc tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chính, cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về luật quốc tế: chủ thể của Luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại, nguồn của luật quốc tế và những kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật quốc tế về biên giới lãnh thổ, luật tổ chức quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, luật ngoại giao lãnh sự, trách nhiệm quốc gia, giải quyết tranh chấp quốc tế.

34. LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc Pháp luật đại cương đối với sinh viên ngành khác.

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về nội dung, cách thức thực hiện và giám sát thi hành Hiến pháp Việt Nam và Hiến pháp của một số nước như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ. Cùng với môn học Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, môn học này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận được vị trí và vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

35. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Học phần nghiên cứu tiến trình hình thành và phát triển các mối quan hệ phát sinh khi di chuyển quốc tế các yếu tố và phương tiện của quá trình tái sản xuất xã hội trong thế giới đương đại: Các quan hệ về di chuyển quốc tế hàng hóa và dịch vụ (quan hệ thương mại quốc tế); các quan hệ về di chuyển nguồn vốn quốc tế (quan hệ đầu tư quốc tế); các quan hệ trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường (hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường); các quan hệ về di chuyển quốc tế sức lao động (quan hệ lao động quốc tế); các quan hệ về di chuyển quốc tế các phương tiện tiền tệ (tài chính-tiền tệ quốc tế); sự hình thành và phát triển của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế như là tổng thể các quan hệ kinh tế quốc tế.

36. TIẾNG ANH CƠ SỞ I

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Anh phổ thông.

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng ; nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó và tốc độ trung bình về các chủ đề hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, tại nơi làm việc, trường học. Kĩ năng Nói giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như: có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin; sử dụng từ ngữ và thành ngữ quen thuộc. Kĩ năng Đọc giúp sinh viên luyện tập và phát triển các kĩ năng như đọc lướt, kĩ năng nắm bắt ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một văn bản đơn giản. Kĩ năng Viết giúp sinh viên luyện tập các bước viết đoạn văn với các chủ đề quen thuộc hàng ngày.

37. TIẾNG ANH CƠ SỞ II

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở I

Nội dung: Học phần tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể nghe hiểu các ý chính trong những đoạn lời nói khá dài, lập luận khá phức tạp thuộc các chủ đề quen thuộc; theo dõi được các điểm chính của một bài giảng, bài nói chuyện chuyên đề. Kĩ năng Nói: giúp người học phát triển các kĩ năng như: có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc; sử dụng các từ ngữ, thành ngữ và cấu trúc khá phức tạp. Kĩ năng Đọc giúp người học phát triển các kĩ năng như nắm bắt được các ý chính trong một bài đọc dài tương đối dài về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán;…Văn bản có thể đòi hỏi khả năng suy luận ở mức độ trung bình để phát hiện ra quan điểm của tác giả. Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước miêu tả bảng biểu và viết một số dạng bài luận đơn giản với các chủ đề quen thuộc

38. TIẾNG ANH CƠ SỞ III

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở II

Nội dung:Học phần tập trung phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kĩ năng Nghe giúp người học nghe hiểu tốt nội dung chính của các cuộc họp, hội thảo trong hoạt động hàng ngày và lĩnh vực chuyên môn;…Kĩ năng Nói giúp người học có thể tham gia giao tiếp tương đối trôi chảy, thuần thục, tự nhiên về những vấn đề liên quan đến chuyên môn và hoạt động xã hội thông thường; sử dụng được ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả trong học tập hay công việc. Kĩ năng Đọc giúp người học có thể đọc đủ nhanh để nắm bắt các thông tin cần thiết qua các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ thông; có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý của tác giả;…Kĩ năng Viết giúp người học luyện tập và phát triển các bước viết một bài luận (essay), tập trung vào một số dạng bài luận, có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.

39. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH I

         Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ sở I, II, III                  

Nội dung:Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo của tờ International Herald Tribune và nghe hiểu các chương trình kênh Special English của đài VOA, kết hợp với các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó. Kỹ năng đọc hiểu tập trung vào kỹ năng hiểu thông tin, tìm thông tin chính trong bài, tóm tắt nội dung cốt lõi của bài bằng một câu. Kỹ năng nghe tin tập trung vào nghe các đoạn tin tốc độ chậm với độ dài 1,5 -2 phútvà người nghe có thể ghi chép lại được các ý chính của tin.

40. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH II

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành I

Nội dung:Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc đọc và phân tích các bài báo về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nhằm nâng cao kỹ năng diễn giải từ và cụm từ (Paraphrasing), nắm bắt chủ điểm, tìm ý chính của bài. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin có tốc độ bình thường (standard) với độ dài khoảng 2- 2,5 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC và rèn luyện kỹ năng nghe ghi tốc ký, tóm tắt được những thông tin chính của các bản tin tiếng Anh đó. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình Đọc hiểu và Nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của tình hình quốc tế trong thời điểm đó nhằm rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh theo các chủ đề chuyên ngành QHQT của sinh viên.

41. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH III

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành I, II

Nội dung:Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bài báo, bài bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung và lập luận của tác giả. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học biết cách tóm tắt lại các ý chính của bài và quan điểm của tác giả.Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) khoảng 2-3 phút trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học sẽ tiếp tục được luyện tập kỹ năng ghi chép khi nghe để có thể tái tạo lại được các ý chính của bản tin bình thường. Học phần cũng bao gồm các giờ thảo luận dựa trên các chủ đề của giáo trình.

42. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH IV

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành III

Nội dung:Học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cách tiếp cận nâng cao khi đọc các bài báo từ các tạp chí quốc tế và nghe các đoạn tin tức thời sự và bình luận theo chủ đề quan hệ quốc tế từ các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Học phần tập trung vào việc phân tích các bình luận về chủ đề Quan hệ Quốc tế từ các tờ báo có tên tuổi trên thế giới như The Economist, The Guardian Weekly, The International Herald Tribune, the New York Times,…. Đối với kỹ năng đọc hiểu, người học sẽ vận dụng được toàn bộ các kỹ năng đã được học ở các học phần trước nhằm hiểu sâu sắc nội dung của bài bình luận từ đó, đặc biệt là phân tích quan điểm và lập luận của tác giả, và sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức để vận dụng vào viết một bài tóm tắt hoàn chỉnh về nội dung bài đọc, bình luận. Với kỹ năng nghe hiểu, học phần tiếp tục tập trung vào nghe các đoạn tin, bài bình luận có tốc độ bình thường (standard) trên các kênh truyền thanh nổi tiếng thế giới như VOA và BBC. Người học có thể tái tạo lại bản tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Người học sẽ có khả năng trình bầy quan điểm của mình về vấn đề tác giả nêu trong bài bình luận: đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của tác giả.

43. TIẾNG PHÁP CƠ SỞ 1

Điều kiện tiên quyết: nắm vững chương trình tiếng Pháp phổ thông.

Nội dung: Môn học tập trung vào 4 kỹ năng; nghe, nói, đọc, viết, ôn luyện và tích luỹ thêm các kiến thức ngữ pháp, từ vựng cơ bản và tiếp thu một số kiến thức mới về văn hoá, xã hội Pháp. Kỹ năng Đọc: Luyện và phát triển cho sinh viên các kỹ năng nắm ý chính, hiểu các từ, các cách diễn đạt và chi tiết quan trọng trong các bài khóa đơn giản về các chủ đề về cuộc sống thường ngày, các bài khoá có bố cục rõ ràng và chủ đề gàn gũi với kiến thức nền. Kỹ năng Nghe: Luyện và phát triển cho sinh viên các kỹ năng nghe hiểu như: nghe lấy ý chính, đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, phát hiện hàm ý của người nói dựa trên ngữ cảnh trong các tình huống giao tiếp của cuộc sồng thường nhật, tốc độ nói trung bình. Kỹ năng Nói: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng nói cần thiết để tham gia vào các cuộc hội thoại, trao đổi thông thương như: miêu tả sự vật, báo cáo và kể lại một sự kiện/ tình huống, bày tỏ thái độ, tình cảm, hay ý kiến cá nhân. Kỹ năng Viết: Luyện tập và phát triển các kỹ năng viết câu, đoạn văn, văn bản đơn giản về các chủ đề thông thường; ghi chép lại những thông tin hoặc thông điệp đơn giản và ngắn, viết để trao đổi thông tin, tường thuật các sự kiện, miêu tả người, vật, tả cảnh…

44. TIẾNG PHÁP CƠ SỞ 2

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp cơ sở 1.

Nội dung: Môn học tập trung vào 4 kỹ năng ; nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng Đọc: Giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng đã được học trong học phần Tiếng Pháp cơ sở 1 như nắm ý chính, hiểu các từ, các cách diễn đạt và chi tiết quan trọng trong các văn bản phức tạp hơn so vơí tiếng Pháp cơ sở 1 và với các chủ để đa dạng nhưng quen thuộc liên quan đến các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, kinh tế; Kỹ năng Nghe: Giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe hiểu như: nghe lấy ý chính, đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, phát hiện hàm ý của người nói dựa trên ngữ cảnh trong các tình huống trao đổi liên quan đến công việc và cuộc sống, với tốc độ nói trung bình. Kỹ năng Nói: Giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng nói cần thiết để tham gia vào các tình huống hội thoại, trao đổi trong cuộc sống và công việc như: báo cáo và kể lại một sự kiện/ tình huống, bày tỏ thái độ, tình cảm, ý kiến cá nhân hay nhận định trong đó có đưa ra những lập luân để bảo vệ chính kiến của mình. Kỹ năng Viết: Tiếp tục luyện các kỹ năng viết đoạn văn, viết thư, hướng dẫn sinh viên phát triển lập luận thành các bài viết ngắn về các chủ để quen thuộc liên quan đến lĩnh vực văn hoá xã hội.

45. TIẾNG PHÁP CƠ SỞ 3

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp cơ sở 2.

Nội dung: Môn học tập trung vào 4 kỹ năng; nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng Đọc: Giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng đã được học trong học phần Tiếng Pháp cơ sở 1 & 2 với các chủ đề đa dạng liên quan đến các lĩnh vực văn hoá, văn minh Pháp và với mức độ phức tạp cao hơn và dài hơn. Kỹ năng Nghe: Sinh viên được luyện nghe các tài liệu tiếng Pháp có tốc độ vừa phải có nội dung liên quan đến các vấn đề văn hoá, xã hội Pháp và quốc tế. Kỹ năng Nói: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày được các vấn đề về văn hóa, xã hội của Pháp và Việt nam một cách mạch lạc và có cấu trúc rõ ràng. Kỹ năng Viết: Giúp sinh viên phát triển kỹ năng viết về một vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá, xã hội của Pháp và Việt Nam (lập dàn bài, phát triển ý, liên kết ý…) và luyện các kỹ năng viết tóm tắt, tổng hợp thông tin đơn giản.

46. TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH 1

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp cơ sở 1, 2 & 3.

Nội dung: Trang bị cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành, phương pháp tìm kiếm thông tin chuyên ngành, kỹ năng đọc và các cách tiếp cận cơ bản khi đọc các bản tin, bài báo về thời sự Pháp và quốc tế trên các báo, tạp chí lớn của Pháp và các nước Pháp ngữ; các kỹ năng nghe hiểu các đoạn tin tức thời sự ngắn với tốc độ chậm trên các kênh phát thanh tiếng Pháp; các kỹ năng viết và nói về các vấn đề liên quan đến đời sống chính trị và thời sự Pháp, bày tỏ ý kiến cá nhân về các vấn đề này.

47. TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH 2

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp chuyên ngành 1.

Nội dung: Luyện tập và phát triển cho sinh viên các cách tiếp cận cơ bản, các kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin khi đọc các bài báo về thời sự Pháp và quốc tế trên các báo, tạp chí lớn của Pháp và các nước Pháp ngữ; các kỹ năng nghe hiểu các đoạn tin tức thời sự trên các đài phát thanh, truyền hình của Pháp và các nước Pháp ngữ, qua đó hình thành và phát triển phương pháp tìm kiếm tài liệu và phân tích tình hình quốc tế. Các chủ đề được đề cập đến trong các tài liệu đọc hiểu và nghe hiểu cũng như các vấn đề nổi bật của thời sự quốc tế sẽ được sử dụng để làm chủ đề thảo luận cho sinh viên. Sinh viên sẽ được hướng dẫn trình bày các vấn đề nêu trên, bày tỏ ý kiến của mình và xây dựng lập luận để bảo vệ ý kiến của mình.

Ngoài ra trong học phần này, sinh viên bước đầu được tiếp cận với các nguyên tắc cơ bản của việc chuyển dịch thông tin từ tiếng Pháp sang tiếng Việt cũng như từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

48. TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH 3

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp chuyên ngành 2.

Nội dung: Giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp thông tin của các bài báo về các vấn đề quốc tế trên các tạp chí lớn của Pháp và các nước Pháp ngữ; các kỹ năng nghe hiểu các đoạn tin tức thời sự và bình luận về chủ đề quan hệ quốc tế trên các kênh phát thanh, truyền hình tiếng Pháp; các kỹ năng trình bày về các vấn đề quốc tế, bày tỏ quan điểm và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Học phần này cũng luyện cho sinh viên các kỹ năng biên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt sau khi đã hiểu kỹ văn bản tiếng Pháp và trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về Biên dịch Việt – Pháp, đặc biệt là kỹ năng phân tích và xử lý văn bản gốc sao cho dễ chuyển dịch sang tiếng Pháp từ đó nâng cao trình độ viết bằng tiếng Pháp của sinh viên.

49. TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH 4

Điều kiện tiên quyết: đã hoàn thành học phần Tiếng Pháp chuyên ngành 3.

Nội dung môn học: Môn học này tiếp tục giúp sinh viên củng cố và phát triển các kỹ năng đọc hiểu các bài báo trên các tạp chí lớn của Pháp và các nước Pháp ngữ, nghe hiểu các bản tin và bình luận trên các kênh phát thanh, truyền hình tiếng Pháp; trình bày các vấn đề thời sự quốc tế, bày tỏ quan điểm và lập luận để tham gia tranh luận và bảo vệ quan điểm của mình, đồng thời thuyết phục đối phương. Trong học phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các bài xã luận, các tin phát thanh, truyền hình mang tính bình luận, được chú trọng luyện tập kỹ năng viết tóm tắt các bài đọc và bài nghe, luyện tập để làm chủ các kỹ năng biên dịch Việt Pháp và Pháp Việt; và học kỹ năng ghi nhanh thông tin khi nghe để phục vụ cho công tác phiên dịch.

                                                                                                                                Hà Nội, ngày   tháng 9 năm 2015

              Giám đốc Học viện                                                                                                Phó Trưởng khoa

              TS. Đặng Đình Quý                                                                                               NCS. Lý Thị Hải Yến

 

493 thoughts on “Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Truyền thông Quốc tế

 1. Basil Booker says:

  Hi there very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionallyKI am satisfied to find numerous helpful information here within the submit, we want work out more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 2. Weekend breaks uk says:

  Hi there, You have performed a great job. I’ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 3. sagaming says:

  Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 4. Astrology Services says:

  I¦ll right away snatch your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know so that I could subscribe. Thanks.

 5. today soccer predictions says:

  Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Cheers!

 6. SportsPrediction.asia says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web site.

 7. geico insurance quote says:

  naturally like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I¦ll surely come back again.

 8. esurance insurance quote says:

  You really make it seem so easy along with your presentation however I in finding this topic to be actually something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I’m having a look ahead in your subsequent put up, I will attempt to get the cling of it!

 9. allstate login bill pay says:

  Someone essentially assist to make significantly articles I’d state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this actual put up incredible. Magnificent process!

 10. Zane Yule says:

  I have read some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create the sort of great informative site.

 11. state farm insurance quote says:

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its field. Excellent blog!

 12. the general insurance pa says:

  I’ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.” by George Wald.

 13. url says:

  Some really superb content on this internet site, thanks for contribution. “Gratitude is merely the secret hope of further favors.” by La Rochefoucauld.

 14. visit says:

  you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great task on this subject!

 15. link says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 16. instagram says:

  I’m impressed, I need to say. Actually not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the issue is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for something referring to this.

 17. công ty tổ chức cưới says:

  Normally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great post.

 18. Bath Salts says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 19. toddlers bouncy castle hire says:

  of course like your web site but you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I will surely come again again.

 20. bouncy castles croydon says:

  I haven?¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 21. Judi Bola says:

  Generally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 22. mac and cheese recipe says:

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 23. macaroni and cheese says:

  Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, could check this?K IE still is the marketplace leader and a huge part of folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 24. a knockout post says:

  You really make it seem really easy along with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing which I feel I’d never understand. It seems too complicated and very wide for me. I’m looking forward for your next post, I¦ll attempt to get the cling of it!

 25. Greek news portal says:

  F*ckin’ remarkable issues here. I’m very glad to look your post. Thank you so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 26. encomenda says:

  Someone necessarily lend a hand to make severely articles I’d state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular put up incredible. Excellent process!

 27. https://www.mosslight.net/ says:

  Hello, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, might test thisK IE still is the market chief and a large component of other folks will omit your great writing due to this problem.

 28. https://www.mosslight.net/ says:

  I wish to express my appreciation for your generosity for those people that must have help with in this content. Your personal commitment to passing the solution all through has been wonderfully interesting and has all the time encouraged most people just like me to realize their dreams. Your entire helpful advice means so much to me and extremely more to my office workers. Regards; from everyone of us.

 29. Redes de proteção says:

  Good day very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to search out so many useful info here within the put up, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 30. เช่ารถ maserati ในกรุงเทพ says:

  What i don’t realize is actually how you are no longer actually a lot more neatly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You recognize thus significantly in relation to this matter, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t interested except it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times care for it up!

 31. prostata says:

  hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 32. 1on1 says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 33. marryoke 2020 says:

  Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!

 34. wedding marryoke says:

  hey there and thanks for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did then again experience a few technical issues the usage of this web site, since I experienced to reload the website many occasions previous to I may get it to load correctly. I have been puzzling over in case your web host is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading instances occasions will very frequently affect your placement in google and can injury your high quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could glance out for much extra of your respective intriguing content. Make sure you update this once more very soon..

 35. bbq Charlottesville says:

  hi!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to look you.

 36. plastic mold manufacturer china says:

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 37. Hochzeitsfotograf Niedersachsen says:

  Only wanna comment on few general things, The website design is perfect, the articles is really superb. “The enemy is anybody who’s going to get you killed, no matter which side he’s on.” by Joseph Heller.

 38. advogado em itapevi says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 39. phuket sea view property says:

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 40. pop over to this site says:

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 41. Tips guide for rolex purchasing says:

  I cling on to listening to the news update talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 42. Top quality Rolex says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 43. SLV Stock Price says:

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & assist different users like its helped me. Good job.

 44. SLV Stock Price says:

  Thank you for another informative web site. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 45. geico life insurance quote says:

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 46. geico car insurance quotes says:

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 47. Esurance quote says:

  Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 48. is a cool website says:

  Great write-up, I’m regular visitor of one’s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 49. home fitness equipment says:

  Hi! I’ve been following your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 50. top hairdressers highgate says:

  What i don’t realize is actually how you are now not really a lot more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You know therefore considerably in relation to this matter, made me for my part believe it from a lot of various angles. Its like men and women are not interested until it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. Always care for it up!

 51. Movers near me says:

  You are my intake, I possess few web logs and sometimes run out from post :). “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

 52. Payday short term says:

  I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide on your guests? Is gonna be back ceaselessly to check up on new posts.

 53. supplements for fattening says:

  Hi, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace leader and a good element of people will omit your excellent writing due to this problem.

 54. fast weight loss says:

  I’ll right away grab your rss feed as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 55. https://www.cn-ro.eu/ says:

  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really loved browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write again very soon!

 56. https://www.esic-noordwijk.eu/ says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 57. almofadas decorativas says:

  I have been browsing on-line more than 3 hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It?¦s pretty value sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 58. quick weight loss diet plan says:

  I am no longer sure where you’re getting your information, however good topic. I needs to spend some time studying more or understanding more. Thanks for excellent info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 59. malaysia franchise business expo says:

  Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 60. this site says:

  Whats up! I simply want to give a huge thumbs up for the great data you have got right here on this post. I will be coming back to your weblog for more soon.

 61. pinjaman koperasi 2019 says:

  A lot of what you say happens to be astonishingly accurate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this with this light previously. This piece really did turn the light on for me as far as this specific subject matter goes. Nonetheless at this time there is actually just one point I am not too comfy with so whilst I try to reconcile that with the actual main theme of your position, let me observe exactly what the rest of the subscribers have to say.Very well done.

 62. corrente says:

  Great web site. A lot of helpful information here. I?¦m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks in your sweat!

 63. bê tông mài Đà Nẵng says:

  I do believe all of the ideas you have presented to your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too short for beginners. May you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 64. seo brisbane says:

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 65. seo says:

  Great post, I think people should learn a lot from this weblog its really user friendly.

 66. king tips says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thank you

 67. Odzyskiwanie danych z sd Ruda Śląska says:

  What i do not realize is actually how you’re not actually much more well-liked than you may be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably relating to this topic, produced me in my view believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t involved until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. Always take care of it up!

 68. hypnotherapy new york says:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 69. programming for kids says:

  Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this .

 70. royal slim says:

  Good write-up, I am normal visitor of one¦s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 71. www.art-ic.eu says:

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 72. Hannover says:

  Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage you continue your great work, have a nice holiday weekend!

 73. Abogados De Accidentes Auto Mesquite says:

  I as well as my buddies were actually reading the nice strategies from your web blog while suddenly I got an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those tips. My ladies were definitely certainly glad to read through all of them and already have very much been using these things. Many thanks for getting simply considerate as well as for considering such outstanding subject areas most people are really desperate to be aware of. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 74. top plumbers bromley says:

  I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 75. fast loans poor credit says:

  I precisely needed to appreciate you again. I’m not certain what I would have sorted out without the methods shared by you directly on my concern. It truly was a real horrifying scenario in my view, but finding out your specialised manner you handled the issue made me to leap over delight. Now i’m thankful for this work as well as sincerely hope you really know what a powerful job you’re providing teaching most people by way of your webblog. I know that you’ve never got to know any of us.

 76. auto insurance in us says:

  Usually I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 77. state farm insurance says:

  Great tremendous things here. I am very glad to peer your article. Thank you a lot and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 78. auto and home insurance progressive says:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 79. free website submission says:

  You can certainly see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 80. geico quote says:

  Magnificent web site. Lots of useful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!

 81. Insurance auto says:

  My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page yet again.

 82. car insurance says:

  As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 83. Todd Snively says:

  I’d should examine with you here. Which isn’t something I often do! I take pleasure in studying a submit that can make folks think. Also, thanks for allowing me to remark!

 84. mac and cheese says:

  I delight in, result in I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 85. phuket house for sale says:

  It is really a nice and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 86. thailand condo for sale says:

  What i don’t understood is in reality how you are not actually a lot more well-liked than you might be now. You are very intelligent. You recognize thus significantly on the subject of this subject, produced me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated until it is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always deal with it up!

 87. Todd Snively says:

  I just could not go away your web site before suggesting that I actually loved the usual info a person provide on your guests? Is going to be back ceaselessly in order to check up on new posts

 88. see this site says:

  Thank you, I have just been searching for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 89. carreto salvador says:

  I have learn several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make this type of fantastic informative web site.

 90. farmers car insurance says:

  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally remarkable possiblity to read articles and blog posts from this web site. It really is so kind plus packed with a great time for me personally and my office friends to visit your website at least thrice weekly to find out the fresh guides you have got. Of course, I’m at all times impressed considering the amazing points you give. Some 3 points on this page are essentially the finest we’ve ever had.

 91. anchor says:

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. Nevertheless think of if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could definitely be one of the very best in its niche. Very good blog!

 92. GEICO insurance says:

  Hi, i feel that i saw you visited my website so i got here to “go back the favor”.I’m attempting to find things to enhance my web site!I guess its adequate to make use of some of your ideas!!

 93. social media management says:

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 94. Google Ads says:

  Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 95. cbd cream uk says:

  You could definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 96. website says:

  There is evidently a bundle to identify about this. I believe you made various nice points in features also.

 97. Kindle helpline number says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 98. Denis Glascock says:

  Together with everything that appears to be building inside this area, a significant percentage of points of view are actually rather refreshing. Even so, I beg your pardon, but I do not subscribe to your whole idea, all be it refreshing none the less. It seems to me that your remarks are generally not completely rationalized and in reality you are generally your self not totally convinced of the argument. In any case I did take pleasure in looking at it.

 99. corex says:

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “A human being has a natural desire to have more of a good thing than he needs.” by Mark Twain.

 100. correx says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 101. magnetic tape says:

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 102. adhesive tapes says:

  Some really wonderful information, Gladiolus I observed this. “Childhood is that wonderful time when all you need to do to lose weight is take a bath.” by Joe Moore.

 103. double sided tape says:

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 104. how to find your windows 10 product key says:

  I’ve recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “The word ‘genius’ isn’t applicable in football. A genius is a guy like Norman Einstein.” by Joe Theismann.

 105. my blog says:

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

 106. click says:

  Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 107. como parar com a cocaina says:

  It?¦s in reality a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 108. colheitadeiras says:

  I like this website so much, saved to fav. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

 109. luxury car rental kl says:

  I simply could not leave your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide for your guests? Is going to be again steadily in order to check out new posts

 110. anavar hi-tech resultados says:

  Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 111. Todd Snively Info says:

  Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 112. banner com frase says:

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange contract between us!

 113. geico home insurance quote says:

  Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, would test this… IE nonetheless is the marketplace chief and a huge part of other people will omit your wonderful writing due to this problem.

 114. geico car insurance says:

  Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Many thanks!

 115. home and auto insurance says:

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 116. do tradelines still work 2018 says:

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 117. cozinha moderna says:

  Simply wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the subject material is really fantastic. “Drop the question what tomorrow may bring, and count as profit every day that fate allows you.” by Horace.

 118. tree trimming round rock says:

  obviously like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth then again I will surely come again again.

 119. aeromexico reservations says:

  I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 120. scam check says:

  I savor, result in I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 121. almofadas says:

  I’ve recently started a site, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Marriage love, honor, and negotiate.” by Joe Moore.

 122. Trenbolone acetate kaufen says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 123. I have an idea for an invention says:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 124. click here says:

  magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 125. url says:

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, however I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix when you werent too busy looking for attention.

 126. FREE edu backlinks says:

  Hi! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 127. idea InventHelp says:

  It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I wish to recommend you few fascinating things or tips. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article. I wish to read even more things approximately it!

 128. can you patent an idea says:

  I do believe all the ideas you have presented for your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for novices. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 129. InventHelp TV Commercials says:

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 130. InventHelp product license says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 131. InventHelp reviews says:

  What i do not understood is actually how you’re not really much more neatly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You already know therefore considerably in the case of this topic, produced me for my part believe it from a lot of numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

 132. bankruptcy search says:

  I just could not depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 133. bankruptcy search says:

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 134. esurance auto insurance quotes says:

  Thank you for all your valuable work on this site. Gloria really likes making time for research and it is obvious why. My spouse and i learn all concerning the compelling medium you render sensible solutions through the web site and therefore improve contribution from some others on the situation plus our own princess has been learning a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You are conducting a fabulous job.

 135. geico car insurance says:

  It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m happy that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 136. geico home insurance says:

  With the whole thing which seems to be building throughout this area, many of your opinions are actually relatively stimulating. Nonetheless, I appologize, because I can not subscribe to your entire suggestion, all be it refreshing none the less. It seems to everyone that your opinions are actually not entirely justified and in actuality you are your self not even totally confident of the argument. In any event I did take pleasure in looking at it.

 137. state farm insurance quotes says:

  hello!,I really like your writing so so much! share we keep in touch extra about your post on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to see you.

 138. anabolika kaufen says:

  Right now it sounds like Movable Type is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 139. metro job says:

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 140. Buy Testosterone propionate says:

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 141. UK says:

  I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!

 142. PMP says:

  I was looking through some of your posts on this internet site and I think this internet site is really instructive! Continue posting.

 143. Organization says:

  My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 144. Crédito says:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 145. Entruempelung Essen says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal web site.

 146. geico quote says:

  Undeniably believe that which you said. Your favourite justification seemed to be at the net the simplest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed while other people think about concerns that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no need side-effects , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 147. more hints says:

  I wish to show some appreciation to the writer just for bailing me out of this instance. As a result of surfing through the internet and meeting basics which were not pleasant, I assumed my entire life was gone. Being alive without the presence of answers to the difficulties you’ve sorted out as a result of your guide is a crucial case, as well as those that would have badly affected my entire career if I hadn’t come across your site. Your personal natural talent and kindness in handling the whole lot was precious. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a thing like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for the impressive and sensible guide. I won’t think twice to endorse your web sites to anybody who needs and wants recommendations about this subject matter.

 148. prediksi togel singapore says:

  That is very interesting, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and look ahead to looking for extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 149. budget says:

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 150. state farm auto insurance quote says:

  My husband and i felt quite contented that Louis could carry out his survey through your precious recommendations he was given out of the web site. It’s not at all simplistic just to be making a gift of secrets which often people today might have been selling. And we all do understand we now have the writer to be grateful to for that. The most important explanations you’ve made, the simple blog menu, the friendships you can make it easier to instill – it’s many wonderful, and it is letting our son and the family understand the concept is thrilling, and that is wonderfully essential. Many thanks for everything!

 151. state farm insurance quote says:

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic job on this topic!

 152. hold crypto or trade says:

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 153. hold cryptocurrency risk says:

  I and also my friends came going through the great items on your website and immediately developed a horrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for them. Most of the boys came as a consequence excited to learn all of them and already have quite simply been loving those things. Thanks for genuinely simply considerate and for getting varieties of marvelous topics most people are really desperate to learn about. My personal honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 154. bounce bingo bonus says:

  I have been browsing on-line more than 3 hours as of late, yet I never found any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will be much more helpful than ever before.

 155. University says:

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon..

 156. slots circle Casino welcome bonus says:

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 157. t-shirt z nadrukiem says:

  I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 158. live22 says:

  Great website. A lot of useful information here. I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 159. house for sale says:

  Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 160. Pc Gamer Acer GX-783 says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 161. eastshore says:

  whoah this blog is great i really like studying your articles. Keep up the good paintings! You understand, a lot of individuals are hunting round for this info, you can help them greatly.

 162. x11 mining rig says:

  Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 163. Sonia Randhawa says:

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can fix in case you werent too busy looking for attention.

 164. IBM says:

  I believe other website owners should take this web site as an model, very clean and superb user pleasant style.

 165. usaa military insurance says:

  I am only writing to make you understand what a perfect experience my child undergone reading through the blog. She noticed a good number of things, which include what it is like to have an amazing coaching spirit to have many people with ease know precisely several problematic things. You truly did more than my desires. Thank you for displaying such useful, trustworthy, revealing not to mention easy tips on your topic to Gloria.

 166. GEICO quote says:

  I have read several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to create this sort of magnificent informative website.

 167. the general mutual insurance says:

  What i don’t realize is if truth be told how you’re not actually much more well-liked than you might be now. You’re so intelligent. You already know therefore considerably with regards to this matter, made me for my part imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women are not interested except it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. Always take care of it up!

 168. Quotes insurance costco says:

  Im no longer sure the place you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for wonderful info I used to be searching for this information for my mission.

 169. geico insurance quote says:

  Thanks for another wonderful post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 170. geico auto insurance says:

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 171. Todd snively youtube.com says:

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 172. Sonia Randhawa says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 173. ball moss removal round rock says:

  I have recently started a website, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “The man who fights for his fellow-man is a better man than the one who fights for himself.” by Clarence Darrow.

 174. company registration in malaysia for foreigner says:

  There are some fascinating closing dates on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

 175. this link says:

  naturally like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality nevertheless I will surely come back again.

 176. Console Cover Toyota Rav4 says:

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 177. silkroad online pharmacy says:

  I have learn some good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to make this type of magnificent informative website.

 178. this links says:

  Wow, fantastic weblog format! How long have you been blogging for? you made running a blog look easy. The full look of your website is great, let alone the content material!

 179. link says:

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 180. Online CBD Oil says:

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 181. tamraght hostel says:

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 182. WongQQ says:

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a great site.

 183. lina stores review says:

  whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the great work! You know, lots of people are looking around for this info, you could aid them greatly.

 184. Pkv Games says:

  Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your publish is just cool and that i can think you are knowledgeable on this subject. Fine together with your permission let me to grab your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

 185. San Francisco says:

  We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable task and our entire community will be thankful to you.

 186. Entrepreneur says:

  Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 187. recognized says:

  I wish to convey my love for your kind-heartedness supporting people who must have help with this one issue. Your very own commitment to passing the message all over ended up being especially practical and has continually made those like me to achieve their objectives. This useful suggestions entails so much a person like me and far more to my office workers. Best wishes; from everyone of us.

 188. California says:

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 189. Products says:

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 190. visit this site says:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 191. hairdressers in west hampstead says:

  I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 192. MoneyReels Casino bonus says:

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market leader and a good portion of folks will leave out your fantastic writing due to this problem.

 193. visit says:

  I’m impressed, I have to say. Really not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is one thing that not sufficient people are speaking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for one thing relating to this.

 194. video marketing district of columbia says:

  Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 195. google seo says:

  Hey! I just would like to give a huge thumbs up for the nice information you may have right here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon.

 196. geico auto insurance quote says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 197. Dry lining Manchester says:

  Hi there, just changed into alert to your blog through Google, and located that it’s truly informative. I’m going to be careful for brussels. I’ll appreciate in the event you proceed this in future. Many people will be benefited out of your writing. Cheers!

 198. Wipe windows says:

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 199. chilli Casino deposit bonus says:

  I do not even know the way I ended up here, however I thought this put up was good. I do not understand who you might be however definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 200. Ryzyko zawodowe says:

  I’ve read some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a magnificent informative site.

 201. Allebhp says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would truly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

 202. dokumenty-haccp says:

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 203. Ladylips says:

  I beloved up to you will obtain performed right here. The cartoon is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you want be delivering the following. unwell indubitably come further earlier again as exactly the same just about a lot regularly inside of case you protect this increase.

 204. POŻYCZKI CHWILÓWKI says:

  hi!,I love your writing so much! proportion we be in contact more approximately your article on AOL? I require a specialist on this house to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to see you.

 205. KREDYTY PRZEZ INTERNET says:

  I loved up to you will obtain performed right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be handing over the following. unwell for sure come more previously once more since exactly the similar just about a lot continuously inside case you protect this increase.

 206. Mobileunlock24 says:

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Cheers

 207. this link says:

  I am typically to running a blog and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and hold checking for brand new information.

 208. MOBILEUNLOCK24 says:

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 209. katalizatoryukowala pl says:

  Thanks a bunch for sharing this with all people you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We can have a hyperlink exchange agreement among us!

 210. Sonirw says:

  I have recently started a site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 211. motor vehicle report says:

  I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the net shall be much more helpful than ever before.

 212. Sonirw says:

  I definitely wanted to type a brief word to appreciate you for the fantastic items you are sharing at this website. My considerable internet lookup has now been honored with brilliant suggestions to write about with my good friends. I would claim that we readers actually are really lucky to dwell in a decent website with so many awesome people with helpful basics. I feel pretty happy to have seen your entire website page and look forward to really more fun moments reading here. Thank you once again for all the details.

 213. SoniaRandhawa says:

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 214. Local Classifieds says:

  We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with useful information to paintings on. You’ve performed an impressive activity and our entire group will likely be thankful to you.

 215. Agile says:

  Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 216. perio protect says:

  I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?

 217. Buy Best Smartphone Batteries Online says:

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and terrific style and design.

 218. Buy Best Smartphone Batteries Online says:

  I have been surfing on-line greater than 3 hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net can be much more helpful than ever before.

 219. antminer s19 says:

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 220. InventHelp invention idea says:

  I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 221. slots magic Casino bonus says:

  Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a lot!

 222. InventHelp Caveman says:

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and amazing design and style.

 223. how do you get a patent says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange contract between us!

 224. Invent Help ideas says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 225. Mobile Battery Bank Online Shop says:

  After examine a couple of of the blog posts in your web site now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and shall be checking back soon. Pls check out my web site as nicely and let me know what you think.

 226. Mobile Battery Bank Online Shop says:

  Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get one thing done.

 227. InventHelp Inventor Stories says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 228. idea patent says:

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 229. Engineering says:

  Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all appear to get one thing done.

 230. SoniaRandhawa says:

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 231. Executive says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 232. mining ckb currency says:

  Thank you a lot for giving everyone remarkably remarkable possiblity to check tips from this site. It’s usually very good and as well , packed with a great time for me and my office acquaintances to search your blog the equivalent of thrice weekly to learn the new guides you have. Not to mention, we are certainly amazed with all the gorgeous creative concepts served by you. Certain 2 facts in this posting are honestly the most impressive we have all ever had.

 233. sinedrol valor says:

  Currently it sounds like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 234. my url says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 235. daftar togel says:

  I’m curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 236. คาสิโนออนไลน์ says:

  I?¦m now not positive where you’re getting your info, however good topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thank you for magnificent information I used to be searching for this information for my mission.

 237. click here says:

  Hello I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

 238. pc repair shop near me says:

  I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this site and give it a look on a constant basis.

 239. syair sgp says:

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 240. dancla little school of melody says:

  I simply needed to appreciate you once again. I am not sure the things that I might have followed in the absence of the secrets shown by you concerning that theme. It was actually a very frightful concern for me, nevertheless observing the specialized fashion you treated it took me to leap for delight. I am just happy for this service as well as wish you really know what a great job that you’re providing training the rest all through your web blog. Most probably you haven’t met any of us.

 241. Oklahoma City SEO says:

  Thank you, I’ve just been looking for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 242. Online Sanchore says:

  I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the good works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 243. ASSE says:

  There are some attention-grabbing deadlines in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There may be some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as nicely

 244. free restful api says:

  Great post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very helpful info specially the closing phase 🙂 I handle such information a lot. I used to be looking for this particular information for a very long time. Thanks and good luck.

 245. find a plumber near me says:

  Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your submit is just cool and that i could suppose you are an expert on this subject. Fine along with your permission let me to take hold of your feed to keep up to date with impending post. Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

 246. Australia says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 247. Sonirw says:

  Hello there, simply was alert to your blog via Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful when you proceed this in future. Many other people will likely be benefited out of your writing. Cheers!

 248. Coalition says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 249. Sonia Randhawa says:

  My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here. Again, awesome web log!

 250. George Gamble private investigator says:

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 251. Australia says:

  I really like your writing style, good information, thank you for posting :D. “You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.” by Ziggy.

 252. Custom Boxes says:

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 253. mafia says:

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “I have great faith in fools — self confidence my friends call it.” by Edgar Allan Poe.

 254. gclub says:

  Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Thank you!

 255. Situs SBOTOP says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 256. phuket real estate says:

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 257. site says:

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this website and give it a glance on a constant basis.

 258. good plumbers near me says:

  It?¦s really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 259. House appraisal Moorooduc says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 260. restaurant Blacksburg says:

  I’ve been browsing on-line more than three hours as of late, yet I never discovered any interesting article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net might be much more helpful than ever before.

 261. realtors Clemmons says:

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 262. coffee Lynchburg says:

  Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 263. https://skupautwroclaw-samochodow.pl says:

  Thanks for your entire work on this blog. Ellie takes pleasure in doing investigation and it is simple to grasp why. Most people learn all of the dynamic manner you deliver very useful strategies by means of the web blog and as well as inspire participation from some other people on that point plus my simple princess has always been being taught a whole lot. Have fun with the rest of the year. Your carrying out a great job.

 264. Olympia realtor says:

  I?¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i?¦m glad to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most surely will make certain to do not forget this web site and provides it a look on a continuing basis.

 265. Bath Remodeling in baca raton says:

  Terrific work! That is the type of info that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this submit upper! Come on over and seek advice from my website . Thank you =)

 266. Best Minimalist Watches says:

  Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, might test this?K IE still is the market leader and a large component to people will omit your great writing because of this problem.

 267. Swiss Made Watch says:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 268. outdoor water filter installation says:

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.