Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Quốc tế

Ngành đào tạo:  Luật Quốc tế (International Law)
Loại hình đào tạo:  Chính quy
Mã ngành:  D380108

 

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Luật quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, ngoại ngữ và có khả năng vận dụng các tri thức đó để đáp ứng nhu cầu của xã hội liên quan đến lĩnh vực được đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

1. Kiến thức

Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về pháp luật; có kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam; có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản của ngành và kiến thức chuyên sâu để giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế trên thực tế; có kiến thức ngoại ngữ cần thiết để làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế.

2. Kỹ năng

Được trang bị các phương pháp và kỹ năng thực hành nghề luật; có khả năng tư duy, phân tích và đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung; có khả năng áp dụng các kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn; có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp lý và làm việc với khách hàng; có khả năng làm việc độc lập, hợp tác trong làm việc nhóm; có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh; có kỹ năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích; sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm ứng dụng văn phòng thông dụng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Trung thành với lợi ích của quốc gia; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; nắm vững đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một người hành nghề luật, có ý thức tôn trọng và chấp hành luật pháp; có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích cộng đồng và xã hội; có tinh thần trách nghiệm làm việc nghiêm túc, trung thực, khoa học, và trách nhiệm với công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, thân thiện với các đồng nghiệp và các cá nhân khác trong công việc.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề pháp lý quốc tế, quốc gia cụ thể.

Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt chứng chỉ:

– Tiếng Anh: tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5

2. Kỹ năng

Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:

– Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

– Thu thập và xử lý thông tin;

– Phát hiện, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề,sự kiện, hiện tượng pháp lý quốc tế;

– Tư duy lôgic – phản biện;

– Tin học văn phòng;

– Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành Luật quốc tế

– Thích ứng và tự đào tạo trong những bối cảnh, môi trường khác nhau.

3. Thái độ

Sinh viên khi tốt nghiệp là những người trung thành với lợi ích quốc gia – dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp tốt, có ý thức cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

4. Cơ hội nghề nghiệp

Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm đa dạng như:

– Các cơ quan và đơn vị nhà nước có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến luật pháp quốc tế, luật pháp hoặc hợp tác quốc tế của hầu hết các bộ ngành và các cơ quan nhà nước;

– Các công ty luật Việt Nam và nước ngoài (đảm nhận các công việc của luật sư);

– Các trường đại học, các viện nghiên cứu (đảm nhận các công việc liên quan tới giảng dạy và nghiên cứu);

– Các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ (đảm nhiệm các công việc liên quan đến các lĩnh vực của luật pháp quốc tế hoặc luật pháp nói chung);

– Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế (đảm nhận các công việc như phụ trách, rà soát các vấn đề có liên quan đến luật pháp nói chung, luật kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế);

– Các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toà soạn báo, tạp chí phụ trách các vấn đề liên quan tới pháp luật (cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên).

5. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ tốt, sinh viên tốt nghiệp có khả năng học tiếp tục ngay lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Công pháp quốc tế, Luật Biển quốc tế, Luật Thương mại quốc tế, Luật Nhân quyền quốc tế, Luật Kinh doanh quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế… tại các trường Đại học, Học viện, các cơ sở đào tạo trong khu vực và trên thế giới.

III. Khối lượng và cấu trúc kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khoá là 127 tín chỉ, chưa kể học phần Giáo dục Thể chất (3TC) và Giáo dục Quốc phòng (8TC).

IV. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Ngoại giao.

V. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1. Quy trình đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ.

2. Điều kiện tốt nghiệp

Áp dụng Điều 29, Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 538/QĐ-HVNG ngày 12 tháng 09 năm 2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

VI. Thang điểm 

Áp dụng Điều 21 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định 538/QĐ-HVNG ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên cả hai loại thang điểm: thang điểm 10 và thang điểm 4.

– Thang điểm 10 (được làm tròn đến một chữ số thập phân) là thang điểm tiện ích được sử dụng để đánh giá các điểm kiểm tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng.

– Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó các điểm chữ A, B, C, D và F được sử dụng khi tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tốt nghiệp.

– Các loại thang điểm và cách quy đổi:

Xếp loại

Thang điểm 10

(Điểm thành phần)

Thang điểm 4 (Điểm chính thức)

Điểm chữ

Điểm số

Đạt

Giỏi

Từ 8.5 đến 10

A

4.0

Khá

Từ 7.0 đến 8.4

B

3.0

Trung bình

Từ 5.5 đến 6.9

C

2.0

Trung bình yếu

Từ 4.0 đến 5.4

D

1.0

Không đạt

Kém

Dưới 4.0

F

0

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                     127 Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương                                              14 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I

2

Tiếng Việt

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II

3

Tiếng Việt

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tiếng Việt

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Tiếng Việt

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Tiếng Việt

6

Tin học

2

Tiếng Việt

7

Giáo dục thể chất*

3

Tiếng Việt

8

Giáo dục quốc phòng*

8

Tiếng Việt

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

1. Kiến thức cơ sở khối ngành                                     10 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam

3

Tiếng Việt

2

Luật Hiến pháp Việt Nam và các nước

3

Tiếng Việt

3

Logic học

2

Tiếng Việt

4

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại

2

Tiếng Việt

 

2. Kiến thức cơ sở ngành                                             18 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Công pháp quốc tế

3

Tiếng Việt

2

Tư pháp quốc tế

3

Tiếng Việt

3

Luật học so sánh

2

Tiếng Việt

4

Luật kinh tế quốc tế

2

Tiếng Việt

5

Luật dân sự Việt Nam

3

Tiếng Việt

6

Luật hình sự Việt Nam

3

Tiếng Việt

7

Luật thương mại Việt Nam

2

Tiếng Việt

3. Kiến thức tự chọn của ngành                                   24 Tín chỉ

Các học phần chuyên ngành sẽ được kết hợp giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sinh viên cần lựa chọn các học phần thuộc ít nhất hai chuyên ngành để hoàn thành 24 tín chỉ trong các chuyên ngành dưới đây. Cố vấn học tập và giảng viên chủ nhiệm của Khoa sẽ hướng dẫn sinh viên lựa chọn các chuyên ngành và học phần phù hợp.

Các học phần tự chọn có thể được điều chỉnh và bổ sung trên cơ sở nhu cầu của sinh viên, xã hội và tình hình nhân sự thực tế của Khoa.

Chuyên ngành Công pháp quốc tế                  

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ giảng dạy

1

Luật điều ước quốc tế

3

Tiếng Việt

2

Luật nhân quyền quốc tế

3

Tiếng Việt

3

Luật tổ chức quốc tế

3

Tiếng Việt

4

Luật biển quốc tế

3

Tiếng Việt

5

Luật môi trường quốc tế

3

Tiếng Việt

6

Giải quyết tranh chấp quốc tế

3

Tiếng Việt

7

Luật ngoại giao và lãnh sự

3

Tiếng Việt

Chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế                 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

105 thoughts on “Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Quốc tế

 1. oprolevorter says:

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading everything that is posted on your blog.Keep the stories coming. I loved it!

 2. Weekends away says:

  I precisely had to appreciate you yet again. I’m not certain the things that I would’ve accomplished in the absence of those creative ideas revealed by you over such a question. It actually was a very depressing circumstance in my view, however , witnessing a new expert tactic you processed it forced me to jump over happiness. I’m just happier for your support and as well , trust you find out what a great job that you’re accomplishing training people with the aid of your website. I am sure you have never come across all of us.

 3. soccer predictions says:

  Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 4. retrieve geico quote says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange arrangement between us!

 5. esurance com quote says:

  Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I?¦d like to look more posts like this .

 6. geico auto insurance quote says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really frustrating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 7. allstate log in says:

  Thank you for any other wonderful post. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect means of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the search for such info.

 8. the general auto insurance says:

  You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 9. nationwide home insurance quote says:

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a great job on this topic!

 10. Liberty quote says:

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience some technical issues the usage of this website, as I skilled to reload the web site many times prior to I may just get it to load correctly. I had been wondering in case your hosting is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading circumstances times will very frequently impact your placement in google and can damage your quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot extra of your respective exciting content. Make sure you replace this once more very soon..

 11. Ysais SEO Consultants says:

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

 12. concrete contractors says:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 13. click says:

  Hello.This post was really fascinating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last Monday.

 14. vurtil opmer says:

  Keep up the superb work, I read few posts on this web site and I think that your site is real interesting and has sets of wonderful information.

 15. pousadas praia do rosa says:

  My spouse and i ended up being quite ecstatic Louis managed to conclude his researching with the precious recommendations he gained using your site. It’s not at all simplistic just to happen to be giving for free steps which often men and women could have been making money from. And now we realize we have the blog owner to thank for that. The specific explanations you made, the straightforward web site menu, the friendships you make it easier to engender – it is most unbelievable, and it’s really letting our son and us do think that topic is brilliant, which is certainly tremendously pressing. Thank you for the whole thing!

 16. Bath Dust says:

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 17. puerto rico weddings venues says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 18. toddlers bouncy castle hire says:

  Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 19. Bola Online says:

  Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 20. baked mac and cheese says:

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “The whole point of getting things done is knowing what to leave undone.” by Lady Reading.

 21. baked mac and cheese says:

  I’m just writing to let you know what a incredible encounter my child encountered viewing your web page. She discovered so many details, not to mention what it is like to have an amazing giving mindset to have others really easily understand several very confusing issues. You truly exceeded my expected results. Many thanks for coming up with those interesting, healthy, explanatory and in addition unique guidance on the topic to Evelyn.

 22. best vegan brownies says:

  F*ckin¦ tremendous things here. I am very glad to look your post. Thank you so much and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 23. natural toxic metal detox says:

  Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 24. cargas e fretes says:

  Utterly composed articles, appreciate it for selective information. “In the fight between you and the world, back the world.” by Frank Zappa.

 25. MIKEN DEEP PATCH says:

  Fantastic post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 26. Rede Quadra Esportiva says:

  Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 27. more info here says:

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 28. photo booth durham says:

  Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice morning!

 29. next says:

  It¦s really a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 30. wedding marryoke says:

  I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 31. Virginia summer camps says:

  Hi, i believe that i noticed you visited my web site so i came to “go back the desire”.I am trying to in finding issues to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 32. plastic mold manufacturers in china says:

  The very core of your writing whilst sounding agreeable in the beginning, did not sit very well with me after some time. Somewhere throughout the sentences you were able to make me a believer unfortunately only for a short while. I however have got a problem with your leaps in assumptions and you would do nicely to fill in those gaps. If you can accomplish that, I could undoubtedly be impressed.

 33. plastic mold manufacturer china says:

  Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

 34. Hochzeitsfotograf Niedersachsen says:

  I’m extremely inspired with your writing talents as well as with the layout to your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to peer a nice blog like this one nowadays..

 35. Esportz Network says:

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 36. produto com defeito says:

  whoah this blog is fantastic i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many people are hunting around for this info, you could help them greatly.

 37. phuket budget property says:

  I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 38. great site says:

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 39. photo booth says:

  I think this is one of the so much important information for me. And i am happy reading your article. However wanna observation on few common issues, The web site style is perfect, the articles is truly excellent : D. Excellent task, cheers

 40. ZWROT PODATKU W UK says:

  Thank you for some other informative web site. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect method? I have a challenge that I’m simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 41. como criar um domínio says:

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 42. stock market crashes says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 43. Bear stock market says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 44. media lies quotes says:

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 45. geico quote says:

  I’ve recently started a web site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 46. Allstate quote says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 47. best functional fitness equipment says:

  Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful info right here within the put up, we need work out more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 48. hairdressers highgate says:

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I’ll be subscribing in your augment and even I success you access consistently rapidly.

 49. find more says:

  Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 50. hire bodyguards in london says:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 51. wholesale clothing suppliers for boutiques says:

  Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 52. emergency loans says:

  Spot on with this write-up, I actually assume this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read way more, thanks for that info.

 53. short term payday says:

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 54. all state renters insurance says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads very quick for me on Safari. Outstanding Blog!

 55. check out this site says:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 56. fast weight loss says:

  I have been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the net can be much more useful than ever before. “A winner never whines.” by Paul Brown.

 57. ดูanime says:

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 58. simple repetitive diet plan says:

  Thanks for all your valuable work on this blog. Kim really loves getting into research and it is easy to understand why. My partner and i notice all concerning the lively medium you give very helpful information through your web site and therefore inspire participation from other individuals on that issue then my girl is without a doubt understanding a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re carrying out a really good job.

 59. rent a luxury car says:

  An fascinating dialogue is worth comment. I feel that you must write more on this topic, it may not be a taboo topic however usually people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 60. anabole steroide kaufen Deutschland says:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 61. đánh bóng sàn bê tông says:

  Hello, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the market leader and a good section of folks will omit your great writing due to this problem.

 62. seo brisbane says:

  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all vital infos. I would like to look extra posts like this .

 63. brisbane seo company says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 64. http://www.gasification-guide.eu/ says:

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

Comments are closed.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC