Đề cương chi tiết môn học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Đề cương chi tiết môn học ngành Quan hệ quốc tế

I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tên môn học

Mã môn học

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

52.PT.001.5

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

52.PT.004.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

52.PT.003.2

Tiếng Anh cơ sở I (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.010.4 

Tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nghe hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nói I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Viết I

 

Tiếng Pháp cơ sở I

52.F.001.4

Tiếng Trung cơ sở 1

52.C.001.4

Tiếng Trung nghe nói cơ sở 1

52.C.002.2

Tiếng Anh cơ sở II (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.011.4

Tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nghe hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nói II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Viết II

 

Tiếng Pháp cơ sở II

52.F.002.4

Tiếng Trung cơ sở 2

52.C.003.4

Tiếng Trung nghe nói cơ sở 2

52.C.004.2

Tiếng Anh cơ sở III (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.012.4

      Tiếng Anh cơ sở III – Đọc hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nói III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Viết III

 

Tiếng Pháp cơ sở III

52.F.003.4

Tiếng Trung cơ sở 3

52.C.005.4

Tiếng Trung nghe nói cơ sở 3

52.C.006.2

Tin học văn phòng

52.IT.001.2

II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở khối ngành

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử văn minh thế giới

52.PT.009.2

Đại cương văn hóa Việt Nam

52.IC.002.2

Tâm lý học đại cương

52.PT.006.2

Pháp luật đại cương

52.IL.002.2

Logic học

52.PT.005.2

Xã hội học đại cương

52.PT.007.2

2. Kiến thức cơ sở ngành

Tên môn học

Mã môn học

Chính trị học đại cương

52.PT.008.2

Lý luận chung về NN và PL

52.IL.001.2

Lịch sử ngoại giao Việt Nam

52.PT.010.2

Lịch sử các học thuyết kinh tế

52.IE.007.2

Lịch sử các học thuyết chính trị

52.IR.003.2

Lịch sử kinh tế thế giới

52.IE.008.2

Kinh tế vi mô I

52.IE.003.2

Kinh tế vĩ mô I

52.IE.005.2

Kinh tế đối ngoại VN

52.IE.012.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Nghe hiểu chuyên ngành I

52.E.014.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Đọc hiểu chuyên ngành I

52.E.015.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành I

52.F.005.2

Tiếng Trung chuyên ngành 1

52.C.007.4

3. Kiến thức chung của ngành

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử QHQT cận hiện đại

52.IR.004.2

Lịch sử QHQT hiện đại (sau 1945)

52.IR.005.2

Quan hệ kinh tế quốc tế

52.IE.010.3

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Tư pháp quốc tế I

52.IL.013.2

Lý luận QHQT

52.IR.006.2

Chính sách đối ngoại VN I

52.IR.008.2

Chính sách đối ngoại VN II

52.IR.009.2

Báo chí và Ngoại giao

52.IC.008.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Nghe hiểu chuyên ngành II

52.E.016.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Đọc hiểu chuyên ngành II

52.E.017.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành II

52.F.007.2

Tiếng Trung chuyên ngành II

52.C.008.4

Tiếng Anh chuyên ngành III – Nghe hiểu chuyên ngành III

52.E.018.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Đọc hiểu chuyên ngành III

52.E.019.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành III

52.F.009.2

Tiếng Trung chuyên ngành III

52.C.010.4

4. Kiến thức chuyên sâu của ngành

Tên môn học

Mã môn học

Chính sách đối ngoại VN III

52.IR.010.2

Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại

52.IR.012.2

QH giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnh

52.IR.013.2

Chính trị quốc tế hiện đại

52.IR.014.2

Phân tích sự kiện quốc tế

52.IR.025.2

Biên dịch I – Tiếng Anh

52.E.021.2

Biên dịch I – Tiếng Pháp

52.F.024.2

Biên dịch I – Tiếng Trung

52.C.009.2

Biên dịch II – Tiếng Anh

52.E.022.2

Biên dịch II – Tiếng Pháp

52.F.025.2

Tiếng Trung biên dịch II

52.C.011.2

Lý thuyết về An ninh quốc tế

52.IR.015.2

Xung đột quốc tế

52.IR.016.2

An ninh Châu Á – Thái Bình Dương

52.IR.018.2

Cơ chế hợp tác an ninh đương đại

52.IR.017.2

Chiến lược an ninh quốc phòng của VN

52.IR.019.2

Lịch sử hình thành và phát triển của khu vực

52.IR.020.2

Hệ thống chính trị của khu vực

52.IR.021.2

Nền kinh tế quốc dân của khu vực

52.IR.022.2

Chính sách đối ngoại của khu vực

52.IR.023.2

Chính sách và quan hệ của khu vực với VN

52.IR.024.2

5. Kiến thức bổ trợ

Tên môn học

Mã môn học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

52.IR.001.2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

52.IR.002.2

Đại cương ngoại giao

52.IR.007.2

Luật Hiến pháp các nước và Việt Nam

52.IL.003.2

Luật Kinh tế quốc tế

52.IL.015.2

Luật Điều ước quốc tế (Tiếng Anh)

52.IL.017.2

Luật Tổ chức quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.019.2

Thương mại quốc tế

52.IE.013.2

Toán cao cấp dành cho ngành kinh tế I

52.IE.001.2

Lý thuyết xác suất và thống kê

52.IE.002.2

Kinh tế lượng

52.IE.009.3

Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội

52.IC.004.2

Đại cương Quan hệ công chúng (PR)

52.IC.009.2

Các thể loại báo chí

52.IC.014.2

Quản lý nhà nước, pháp luật về báo chí

52.IC.005.2

 

Đề cương chi tiết môn học ngành Kinh tế quốc tế

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tên môn học

Mã môn học

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

52.PT.001.5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

52.PT.003.2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

52.PT.004.3

Tiếng Anh cơ sở I (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.010.4

Tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nghe hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nói I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Viết I

 

Tiếng Anh cơ sở II (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.011.4

Tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nghe hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nói II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Viết II

 

Tiếng Anh cơ sở III (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.012.4

      Tiếng Anh cơ sở III – Đọc hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nói III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Viết III

 

Pháp luật đại cương

52.IL.002.2

Toán cao cấp dành cho ngành kinh tế I

52.IE.001.2

Toán cao cấp dành cho ngành kinh tế II

52.IE.001.3

Lý thuyết xác suất thống kê

52.IE.002.3

Tin học văn phòng

52.IT.001.2

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành

Tên môn học

Mã môn học

Kinh tế vi mô I

52.IE.003.2

Kinh tế vĩ mô I

52.IE.005.2

Kinh tế vi mô II (dạy bằng tiếng Anh)

52.IE.004.3

Kinh tế vĩ mô II (dạy bằng tiếng Anh)

52.IE.006.3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

52.IE.007.2

Kinh tế lượng

52.IE.009.3

Tiền tệ – Ngân hàng

52.IE.011.3

Tiếng Anh chuyên ngành I – Nghe hiểu chuyên ngành I

52.E.014.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Đọc hiểu chuyên ngành I

52.E.015.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Nghe hiểu chuyên ngành II

52.E.016.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Đọc hiểu chuyên ngành II

52.E.017.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Nghe hiểu chuyên ngành III

52.E.018.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Đọc hiểu chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên dịch I – Tiếng Anh

52.E.021.2

Biên dịch II – Tiếng Anh

52.E.022.2

2. Kiến thức ngành chính

Tên môn học

Mã môn học

Quan hệ kinh tế quốc tế

52.IE.010.3

Kinh tế đối ngoại VN

52.IE.012.2

Thương mại quốc tế

52.IE.013.2

Thanh toán quốc tế

52.IE.035.2

Lý thuyết thị trường tài chính

52.IE.014.2

Tài chính doanh nghiệp

52.IE.015.2

Nguyên lý kế toán

52.IE.016.2

Kế toán doanh nghiệp

52.IE.017.2

Kiểm toán

52.IE.018.2

Kinh tế phát triển (dạy bằng tiếng Anh)

52.IE.019.2

Tài chính công (dạy bằng tiếng Anh)

52.IE.020.2

Quản trị kinh doanh

52.IE.021.2

Hội nhập khu vực và các tổ chức KTQT

52.IE.022.2

Luật thương mại quốc tế I

52.IL.024.2

Giao dịch thương mại quốc tế

52.IE.025.2

Marketing quốc tế

52.IE.026.2

Các vấn đề thương mại quốc tế

52.IE.028.2

Tài chính quốc tế (dạy bằng tiếng Anh)

52.IE.029.2

Đầu tư tài chính

52.IE.030.2

Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

52.IE.031.2

Quản trị rủi ro tài chính

52.IE.036.2

3. Kiến thức ngành phụ

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử QHQT cận hiện đại

52.IR.004.2

Lý luận QHQT

52.IR.006.2

Đại cương ngoại giao

52.IR.007.2

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Chính sách đối ngoại VN II

52.IR.009.2

Chính sách đối ngoại VN III

52.IR.010.2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

52.IR.001.2

Kỹ thuật xây dựng văn bản

52.IR.002.2

Luật kinh doanh quốc tế

52.IL.016.2

Giải quyết tranh chấp quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.022.2

 

Tạo bởi admin_qhqt
Cập nhật 14-03-2012

Đề cương chi tiết môn học ngành Luật quốc tế

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở khối ngành

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử văn minh thế giới

52.PT.009.2

Tâm lý học đại cương

52.PT.006.2

Logic học

52.PT.005.2

Xã hội học đại cương

52.PT.007.2

Lý luận chung về NN và PL

52.IL.001.2

2. Kiến thức cơ sở ngành

Tên môn học

Mã môn học

Luật Hiến pháp các nước và Việt Nam

52.IL.003.2

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự Việt Nam

52.IL.004.3

Luật Thương mại Việt Nam

52.IL.005.2

Các ngành luật VN theo lựa chọn I

52.IL.006.2

Các ngành luật VN theo lựa chọn II

52.IL.007.2

Các ngành luật VN theo lựa chọn III

52.IL.008.2

Luật học So sánh

52.IL.009.2

3. Kiến thức ngành chính

Tên môn học

Mã môn học

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Công pháp quốc tế II

52.IL.012.2

Tư pháp quốc tế I

52.IL.013.2

Tư pháp quốc tế II

52.IL.014.2

Luật Kinh tế quốc tế

52.IL.015.2

Luật Kinh doanh quốc tế

52.IL.016.2

Luật Điều ước quốc tế (Tiếng Anh)

52.IL.017.2

Luật Nhân quyền quốc tế

52.IL.018.2

Luật Tổ chức quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.019.2

Luật Biển quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.020.2

Luật Môi trường quốc tế

52.IL.021.2

Giải quyết tranh chấp quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.022.2

Luật Đầu tư quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.023.2

Luật Thương mại quốc tế I

52.IL.024.2

Luật Thương mại quốc tế II (tiếng Anh)

52.IL.025.2

Luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh)

52.IL.026.2

Giải quyết tranh chấp KTQT I

52.IL.027.2

Giải quyết tranh chấp KTQT II (tiếng Anh)

52.IL.028.2

4. Kiến thức ngành phụ Ngoại ngữ

Tên môn học

Mã môn học

Tiếng Anh cơ sở I (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.010.4

Tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nghe hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nói I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Viết I

 

Tiếng Pháp cơ sở I

52.F.001.4

Tiếng Anh cơ sở II (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.011.4

Tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nghe hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nói II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Viết II

 

Tiếng Pháp cơ sở II

52.F.002.4

Tiếng Anh cơ sở III (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.012.4

      Tiếng Anh cơ sở III – Đọc hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nói III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Viết III

 

Tiếng Pháp cơ sở III

52.F.003.4

Tiếng Anh chuyên ngành I – Nghe hiểu chuyên ngành I

52.E.014.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Đọc hiểu chuyên ngành I

52.E.015.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành I

52.F.005.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Nghe hiểu chuyên ngành II

52.E.016.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Đọc hiểu chuyên ngành II

52.E.017.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành II

52.F.007.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Nghe hiểu chuyên ngành III

52.E.018.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Đọc hiểu chuyên ngành III

52.E.019.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành III

52.F.009.2

Đất nước học – Đời sống chính trị Pháp

52.F.020.2

Biên dịch I – Tiếng Anh

52.E.021.2

Biên dịch II – Tiếng Anh

52.E.022.2

Biên dịch I – Tiếng Pháp

52.F.024.2

Biên dịch II – Tiếng Pháp

52.F.025.2

5. Kiến thức bổ trợ

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử QHQT hiện đại (sau 1945)

52.IR.005.2

Lý luận QHQT

52.IR.006.2

Đại cương ngoại giao

52.IR.007.2

Chính sách đối ngoại VN III

52.IR.010.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Kinh tế vi mô I

52.IE.003.2

Kinh tế vĩ mô I

52.IE.005.2

Lịch sử kinh tế thế giới

52.IE.008.2

Thương mại quốc tế

52.IE.013.2

Lý thuyết xác suất và thống kê

52.IE.002.2

Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội

52.IC.004.2

Quản lý nhà nước, pháp luật về báo chí

52.IC.005.2

Đại cương Quan hệ công chúng (PR)

52.IC.009.2

Phương pháp nghiên cứu truyền thông

52.IC.011.2

Các thể loại báo chí

52.IC.014.2

 

  

Tạo bởi admin_qhqt
Cập nhật 14-03-2012

Đề cương chi tiết môn học ngành Truyền thông quốc tế

I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tên môn học

Mã môn học

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

52.PT.001.5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

52.PT.003.2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

52.PT.004.3

Tiếng Anh cơ sở I (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.010.4

        Tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I

 

        Tiếng Anh cơ sở I – Nghe hiểu I

 

        Tiếng Anh cơ sở I – Nói I

 

        Tiếng Anh cơ sở I – Viết I

 

Tiếng Anh cơ sở II (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.011.4

        Tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II

 

        Tiếng Anh cơ sở II – Nghe hiểu II

 

        Tiếng Anh cơ sở II – Nói II

 

        Tiếng Anh cơ sở II – Viết II

 

Tiếng Anh cơ sở III (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.012.4

        Tiếng Anh cơ sở III – Đọc hiểu III

 

        Tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III

 

        Tiếng Anh cơ sở III – Nói III

 

        Tiếng Anh cơ sở III – Viết III

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

52.IR.001.2

Toán thống kê cho khoa học xã hội

52.IC.001.2

Tin học văn phòng

52.IT.001.2

II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Cơ sở khối ngành, ngành

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử văn minh thế giới

52.PT.009.2

Đại cương văn hóa Việt Nam

52.IC.002.2

Tâm lý học đại cương

52.PT.006.2

Pháp luật đại cương

52.IL.002.2

Logic học

52.PT.005.2

Xã hội học đại cương

52.PT.007.2

Đại cương ngoại giao

52.IR.007.2

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông

52.IC.003.2

Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội

52.IC.004.2

Quản lý nhà nước, pháp luật về báo chí

52.IC.005.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Nghe hiểu chuyên ngành I

52.E.014.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Đọc hiểu chuyên ngành I

52.E.015.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Nghe hiểu chuyên ngành II

52.E.016.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Đọc hiểu chuyên ngành II

52.E.017.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Nghe hiểu chuyên ngành III

52.E.018.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Đọc hiểu chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên dịch I – Tiếng Anh

52.E.021.2

Biên dịch II – Tiếng Anh

52.E.022.2

Kỹ năng làm PR

52.E.035.2

2. Ngành chính

Tên môn học

Mã môn học

Đại cương Truyền thông quốc tế

52.IC.006.2

Phương pháp nghiên cứu truyền thông

52.IC.011.2

Các thể loại báo chí

52.IC.014.2

Đại cương Quan hệ công chúng (PR)

52.IC.009.2

Nhập môn Ngoại giao văn hóa

52.IC.010.2

Lịch sử các phương tiện thông tin đại chúng QT

52.IC.007.2

Các chuyên đề về truyền thông quốc tế

52.IC.012.2

Công chúng của truyền thông quốc tế

52.IC.013.2

Báo chí và Ngoại giao

52.IC.008.2

Ngôn ngữ báo chí trong truyền thông QT

52.IC.015.2

Giao thoa văn hóa

52.IC.016.2

Các chuyên đề ngoại giao văn hóa

52.IC.017.2

Tôn giáo và quan hệ quốc tế

52.IC.018.2

Toàn cầu hóa và văn hoá

52.IC.019.2

Văn hóa dân tộc Việt Nam

52.IC.020.2

Xây dựng chiến lược PR

52.IC.021.2

Tổ chức sự kiện

52.IC.022.2

Quản lý khủng hoảng

52.IC.023.2

PR chính phủ

52.IC.024.2

PR và Quảng cáo

52.IC.025.2

3. Bổ trợ

Tên môn học

Mã môn học

Lịch sử QHQT hiện đại (sau 1945)

52.IR.005.2

Quan hệ kinh tế quốc tế

52.IE.010.3

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Chính sách đối ngoại VN II

52.IR.009.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Công pháp quốc tế II

52.IL.012.2

Chính trị quốc tế hiện đại

52.IR.014.2

Luật biển quốc tế (tiếng Anh)

52.IL.020.2

Tư pháp quốc tế I

52.IL.013.2

Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại

52.IR.012.2

Các vấn đề trong WTO

52.IE.027.2

Luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh)

52.IL.026.2

Kỹ năng đàm phán

52.E.033.2

Kỹ năng thuyết trình

52.E.032.2

Kỹ năng viết báo cáo

52.E.036.2

 

Đề cương chi tiết môn học ngành Ngôn ngữ Anh

I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tên môn học

Mã môn học

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

52.PT.001.5

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

52.PT.004.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

52.PT.003.2

Tiếng Anh cơ sở I (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.010.4

Tiếng Anh cơ sở I – Đọc hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nghe hiểu I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Nói I

 

Tiếng Anh cơ sở I – Viết I

 

Tiếng Anh cơ sở II (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.011.4

Tiếng Anh cơ sở II – Đọc hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nghe hiểu II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Nói II

 

Tiếng Anh cơ sở II – Viết II

 

Tin học văn phòng

52.IT.001.2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

52.IR.001.2

II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở khối ngành

Tên môn học

Mã môn học

Đại cương văn hóa Việt Nam

52.IC.002.2

Lịch sử văn minh thế giới

52.PT.009.2

Tâm lý học đại cương

52.PT.006.2

Logic học

52.PT.005.2

Xã hội học đại cương

52.PT.007.2

Pháp luật đại cương

52.IL.002.2

Báo chí và Ngoại giao

52.IC.008.2

2. Kiến thức cơ sở ngành

Tên môn học

Mã môn học

Dẫn luận ngôn ngữ học

52.E.001.2

Tiếng Việt

52.E.002.2

Ngôn ngữ học đối chiếu

52.E.003.2

Tiếng Anh cơ sở III (đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm tiếng Anh)

52.E.012.4

      Tiếng Anh cơ sở III – Đọc hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nghe hiểu III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Nói III

 

      Tiếng Anh cơ sở III – Viết III

 

Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh

52.E.004.2

Ngữ pháp tiếng Anh I

52.E.006.2

Ngữ pháp tiếng Anh II

52.E.007.2

Ngữ dụng học tiếng Anh

52.E.005.2

Ngữ âm thực hành

52.E.013.2

3. Kiến thức chuyên sâu của ngành

Tên môn học

Mã môn học

Văn học Anh-Mỹ

52.E.008.3

Đất nước học Anh – Mỹ

52.E.009.3

Lý thuyết dịch – Tiếng Anh

52.E.020.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Nghe hiểu chuyên ngành I

52.E.014.2

Tiếng Anh chuyên ngành I – Đọc hiểu chuyên ngành I

52.E.015.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Nghe hiểu chuyên ngành II

52.E.016.2

Tiếng Anh chuyên ngành II – Đọc hiểu chuyên ngành II

52.E.017.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Nghe hiểu chuyên ngành III

52.E.018.2

Tiếng Anh chuyên ngành III – Đọc hiểu chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên dịch I – Tiếng Anh

52.E.021.2

Biên dịch II – Tiếng Anh

52.E.022.2

Biên dịch III – Tiếng Anh

52.E.023.2

Biên dịch IV – Tiếng Anh

52.E.024.2

Phiên dịch I – Tiếng Anh

52.E.028.2

Phiên dịch II – Tiếng Anh

52.E.029.2

PP nghiên cứu trong ngôn ngữ học ứng dụng

52.E.025.2

Phân tích diễn ngôn

52.E.026.2

Ngôn ngữ học xã hội

52.E.027.2

Tiếng Anh trong văn bản ngoại giao

52.E.030.2

Kỹ năng thuyết trình

52.E.032.2

Kỹ năng đàm phán

52.E.033.2

Kỹ năng tổ chức sự kiện

52.E.034.2

Kỹ năng chủ trì hội nghị

52.E.031.2

Kỹ năng làm PR

52.E.035.2

Kỹ năng viết báo cáo

52.E.036.2

4. Kiến thức bổ trợ

Tên môn học

Mã môn học

Lý luận chung về NN và PL

52.IL.001.2

Lịch sử ngoại giao Việt Nam

52.PT.010.2

Chính sách đối ngoại VN I

52.IR.008.2

Chính sách đối ngoại VN II

52.IR.009.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Quan hệ kinh tế quốc tế

52.IE.010.3

Lịch sử QHQT cận hiện đại

52.IR.004.2

Lịch sử QHQT hiện đại (sau 1945)

52.IR.005.2

Lý luận QHQT

52.IR.006.2

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Tư pháp quốc tế I

52.IL.013.2

Luật Kinh tế quốc tế

52.IL.015.2

Kinh tế vi mô I

52.IE.003.2

Kinh tế vĩ mô I

52.IE.005.2

Kinh tế đối ngoại VN

52.IE.012.2

 

Đề cương chi tiết môn học ngành Ngôn ngữ Pháp

I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tên môn học

Mã môn học

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

52.PT.001.5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

52.PT.003.2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

52.PT.004.3

Tiếng Pháp cơ sở I

52.F.001.4

Tiếng Pháp cơ sở II

52.F.002.4

Phương pháp nghiên cứu khoa học

52.IR.001.2

Tin học văn phòng

52.IT.001.2

II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở khối ngành

Tên môn học

Mã môn học

Đại cương văn hóa Việt Nam

52.IC.002.2

Lịch sử văn minh thế giới

52.PT.009.2

Tâm lý học đại cương

52.PT.006.2

Logic học

52.PT.005.2

Xã hội học đại cương

52.PT.007.2

Pháp luật đại cương

52.IL.002.2

Báo chí và Ngoại giao

52.IC.008.2

2. Kiến thức cơ sở ngành

Tên môn học

Mã môn học

Dẫn luận ngôn ngữ học

52.E.001.2

Tiếng Việt

52.E.002.2

Ngôn ngữ học đối chiếu

52.E.003.2

Tiếng Pháp cơ sở III

52.F.003.4

Ngữ âm – Âm vị học tiếng Pháp

52.F.013.2

Hình thái học tiếng Pháp

52.F.014.3

Cú pháp học tiếng Pháp

52.F.015.3

Từ vựng học tiếng Pháp

52.F.016.2

Ngữ dụng học tiếng Pháp

52.F.017.2

3. Kiến thức chuyên sâu của ngành

Tên môn học

Mã môn học

Văn học Pháp

52.F.018.3

Đất nước học – Văn hoá xã hội Pháp

52.F.019.2

Đất nước học – Đời sống chính trị Pháp

52.F.020.2

Pháp ngữ

52.F.022.2

Lý thuyết dịch – Tiếng Pháp

52.F.023.2

Soạn thảo văn bản tiếng Pháp

52.F.012.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành I

52.F.005.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành II

52.F.007.2

Tiếng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành III

52.F.009.2

Tiếng Pháp đọc hiểu chuyên ngành IV

52.F.010.2

Biên dịch I – Tiếng Pháp

52.F.024.2

Biên dịch II – Tiếng Pháp

52.F.025.2

Biên dịch III – Tiếng Pháp

52.F.026.2

Phiên dịch I – Tiếng Pháp

52.F.027.2

Phiên dịch II – Tiếng Pháp

52.F.028.2

Tiếng Pháp đàm phán và hội nghị

52.F.029.2

Nhập môn dịch văn bản luật

52.F.030.2

4. Kiến thức bổ trợ

Tên môn học

Mã môn học

Lý luận chung về NN và PL

52.IL.001.2

Lịch sử ngoại giao Việt Nam

52.PT.010.2

Chính sách đối ngoại VN I

52.IR.008.2

Chính sách đối ngoại VN II

52.IR.009.2

Đàm phán quốc tế

52.IR.011.2

Quan hệ kinh tế quốc tế

52.IE.010.2

Lịch sử QHQT cận hiện đại

52.IR.004.2

Lịch sử QHQT hiện đại (sau 1945)

52.IR.005.2

Lý luận QHQT

52.IR.006.2

Công pháp quốc tế I

52.IL.011.2

Tư pháp quốc tế I

52.IL.013.2

Luật Kinh tế quốc tế

52.IL.015.2

Kinh tế vi mô I

52.IE.003.2

Kinh tế vĩ mô I

52.IE.005.2

Kinh tế đối ngoại VN

52.IE.012.2

 

   

Tạo bởi admin_qhqt
Cập nhật 23-02-2012

526 thoughts on “Đề cương chi tiết môn học

 1. Weekends away says:

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 2. Horoscope says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 3. คาสิโนออนไลน์ says:

  My husband and i ended up being quite happy when Emmanuel could complete his web research through your ideas he discovered through your site. It’s not at all simplistic to simply always be freely giving procedures which often other folks could have been trying to sell. And we all consider we have got the writer to appreciate for this. The main illustrations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships your site assist to engender – it is many great, and it’s really making our son in addition to our family reason why that matter is excellent, and that is unbelievably indispensable. Thank you for all!

 4. Best Astrologer says:

  It is in point of fact a great and helpful piece of information. I’m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 5. soccer predictions says:

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 6. soccer predictions online says:

  Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 7. soccer predictions online says:

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 8. www.geico.com says:

  It?¦s in point of fact a nice and helpful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 9. Geico insurance says:

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 10. Progressive home insurance says:

  Thanks for another excellent post. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 11. all state insurance says:

  I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 12. Danelle Bentz says:

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your blog with extra details? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this blog put up!

 13. Nationwide auto says:

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 14. state farm car insurance quote says:

  You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 15. car insurance esurance says:

  Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

 16. site says:

  Great post, you have pointed out some excellent details , I also believe this s a very great website.

 17. here says:

  I’m usually to blogging and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new information.

 18. Bath Salts says:

  Someone necessarily assist to make severely articles I might state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to make this actual post extraordinary. Wonderful job!

 19. best bouncy castle companies in croydon says:

  Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back down the road. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice day!

 20. best bouncy castle companies in croydon says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal web site.

 21. john legend mac and cheese says:

  Can I just say what a reduction to seek out someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know find out how to convey a difficulty to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more fashionable because you positively have the gift.

 22. mac and cheese recipe says:

  Throughout this grand scheme of things you’ll secure a B+ for hard work. Exactly where you lost me was first on all the particulars. You know, as the maxim goes, the devil is in the details… And it couldn’t be much more true here. Having said that, permit me say to you just what exactly did work. Your text is definitely pretty powerful and that is most likely why I am taking the effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, despite the fact that I can certainly see a leaps in logic you make, I am not sure of just how you seem to unite the ideas which help to make your conclusion. For right now I shall yield to your position however trust in the future you connect your facts much better.

 23. Happy Long Life says:

  Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this internet site and I think that your website is rattling interesting and contains circles of good information.

 24. natural toxic metal detox says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 25. hotels says:

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 26. Greek news portal says:

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 27. carreto says:

  Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

 28. pinjaman koperasi 2019 says:

  Thanks , I have just been looking for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 29. https://www.mosslight.net/ says:

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 30. what is labuan international business says:

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 31. my blog says:

  It’s really a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 32. hire marryoke says:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 33. explanation says:

  Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, may check thisK IE still is the marketplace leader and a big component of other people will pass over your excellent writing due to this problem.

 34. marryoke prom says:

  Very interesting details you have noted, regards for posting. “A big man is one who makes us feel bigger when we are with him.” by John C. Maxwell.

 35. plastic surgeon says:

  I just wanted to construct a small comment to be able to express gratitude to you for the fantastic strategies you are sharing on this site. My prolonged internet research has at the end been paid with brilliant content to write about with my close friends. I would state that that most of us visitors actually are very endowed to be in a magnificent place with so many outstanding people with helpful hints. I feel pretty grateful to have discovered your entire site and look forward to many more excellent times reading here. Thanks a lot once again for everything.

 36. vurtilopmer says:

  I truly appreciate this post. I¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 37. wedding photographer Hudson Valley says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 38. engagement photographer Asheville says:

  Thank you a lot for sharing this with all people you really recognize what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =). We could have a hyperlink change arrangement between us!

 39. Christiansburg storage units says:

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 40. injection mold company china says:

  hi!,I like your writing very much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. May be that is you! Having a look forward to look you.

 41. Fotograf Hochzeit Hannover says:

  Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great article.

 42. Esportz Entertainment Corporation says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. cheers

 43. advogado cobrança barueri says:

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Good job.

 44. www says:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 45. photo booth says:

  I’m curious to find out what blog platform you’re working with? I’m having some small security problems with my latest website and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

 46. plastic surgery medford oregon says:

  That is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look ahead to searching for extra of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 47. Gold bull says:

  My brother recommended I may like this blog. He used to be entirely right. This submit truly made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this info! Thank you!

 48. black monday crash says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 49. When to buy and sell says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 50. Business Investing says:

  This design is incredible! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 51. quote geico says:

  This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 52. esurance quote says:

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 53. affiliate marketing says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 54. informative post says:

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 55. get more info says:

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 56. car insurance usaa says:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you turn into experience, would you mind updating your blog with more details? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 57. steroide kaufen says:

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome blog!

 58. fast weight loss says:

  Great write-up, I’m regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 59. fast weight loss says:

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to present one thing back and help others like you helped me.

 60. lunch delivery putrajaya says:

  Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 61. international franchise license business concept expo says:

  I?¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i?¦m satisfied to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most without a doubt will make sure to don?¦t put out of your mind this web site and give it a glance on a relentless basis.

 62. brisbane seo company says:

  There are some fascinating deadlines on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as well

 63. http://toidenmaori.vn/ says:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s needed on the net, somebody with slightly originality. useful job for bringing something new to the internet!

 64. new york hypnotherapist says:

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really loved surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing for your feed and I hope you write once more soon!

 65. kids study app says:

  Regards for helping out, good info. “Job dissatisfaction is the number one factor in whether you survive your first heart attack.” by Anthony Robbins.

 66. look says:

  Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!

 67. top bouncy castles croydon says:

  You actually make it appear really easy with your presentation however I find this matter to be really something that I think I would by no means understand. It seems too complicated and extremely large for me. I am having a look ahead for your next put up, I?¦ll try to get the hold of it!

 68. Abogados De Accidentes Carro Mesquite says:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 69. www.vivitaranto.eu says:

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 70. city immobilienmakler says:

  Thanks for some other informative blog. Where else could I get that type of info written in such a perfect way? I have a project that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such information.

 71. Hannover says:

  Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 72. https://wsiglobalwebdesigns.com/ says:

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 73. waterco filter says:

  whoah this blog is wonderful i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are hunting around for this info, you can help them greatly.

 74. bodybuilder food delivery says:

  I?¦m not positive where you’re getting your info, however great topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thank you for excellent info I was searching for this info for my mission.

 75. continue says:

  My wife and i got so joyous Edward managed to conclude his analysis through the precious recommendations he gained in your web page. It is now and again perplexing to just be freely giving hints which people may have been trying to sell. So we realize we have got the blog owner to be grateful to for this. The main illustrations you’ve made, the easy site navigation, the relationships your site make it possible to foster – it’s got all wonderful, and it is letting our son in addition to us understand this situation is enjoyable, which is extraordinarily mandatory. Thank you for all the pieces!

 76. this link says:

  Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 77. auto insurance in us says:

  It is truly a great and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 78. free website submission says:

  What i do not understood is in reality how you’re now not really a lot more smartly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You understand thus significantly on the subject of this matter, produced me personally believe it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t interested unless it’s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up!

 79. description says:

  I got what you intend, thankyou for posting.Woh I am thankful to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

 80. geico homeowners insurance says:

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 81. Insurance says:

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 82. Login Esurance says:

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 83. generic viagra sales says:

  directly variety online viagra both wish eventually engineering generic viagra sales slow version since pen generic viagra
  sales why minimum [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url] nearby
  opening viagra 100mg definitely information http://viagenupi.com/

 84. Farmers Insurance says:

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 85. Insurance farmers says:

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 86. geico insurance quotes says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 87. detox says:

  You made various fine points there. I did a search on the subject matter and found a good number of folks will have the same opinion with your blog.

 88. see page says:

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “One man’s folly is another man’s wife.” by Helen Rowland.

 89. get redirected here says:

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 90. check that says:

  Great blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 91. click over here says:

  Very nice post and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 92. viagra for sale says:

  above trade cheap viagra usa without prescription roughly college viagra please assignment viagra for sale deliberately combine [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sales[/url] anywhere grandfather cheap viagra usa without prescription anyway situation http://viacheapusa.com/

 93. Facebook Ads says:

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I am impressed! Very helpful information specially the remaining section 🙂 I take care of such info much. I used to be seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 94. Testosterone Cypionate Bestellen says:

  Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 95. find here says:

  Virtually all of the things you mention is supprisingly precise and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light previously. This piece truly did switch the light on for me personally as far as this specific subject goes. However there is actually one position I am not necessarily too comfortable with and whilst I attempt to reconcile that with the actual central theme of your issue, let me observe what the rest of the subscribers have to say.Well done.

 96. navigate to this web-site says:

  There are certainly loads of particulars like that to take into consideration. That may be a nice level to carry up. I offer the ideas above as normal inspiration but clearly there are questions like the one you carry up the place a very powerful thing shall be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I am positive that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls really feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 97. hook and loop fastener says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 98. pallet film says:

  Some truly nice and useful information on this internet site, likewise I think the design and style contains good features.

 99. double sided tape says:

  Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great website.

 100. adhesive tapes says:

  whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the great work! You know, a lot of people are hunting around for this information, you could help them greatly.

 101. floor protection says:

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade strategies with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 102. adhesive tapes says:

  Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 103. magnetic labels says:

  I do not even know the way I ended up right here, but I believed this post was once good. I do not recognise who you’re but definitely you’re going to a famous blogger in case you are not already 😉 Cheers!

 104. corex says:

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 105. magnetic strip says:

  Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 106. adhesive tapes says:

  What i do not realize is actually how you are not really much more well-liked than you may be now. You are very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 107. adhesive tapes says:

  Great site you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of group where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

 108. vs sertanejo free says:

  I as well as my guys have been reviewing the nice items from your web page and at once I got an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those secrets. All the women were definitely as a result stimulated to learn them and have extremely been using those things. We appreciate you indeed being considerably kind and also for settling on this kind of excellent topics millions of individuals are really desperate to be aware of. My sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 109. cachorro vomitando espuma amarela says:

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 110. windows 10 pro key says:

  I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I absolutely love reading all that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I loved it!

 111. windows 10 pro product key says:

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 112. i loved this says:

  I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 113. luxury car rental bangkok says:

  In the great design of things you secure an A with regard to hard work. Exactly where you lost me was first on all the particulars. As as the maxim goes, the devil is in the details… And that could not be more accurate here. Having said that, permit me tell you exactly what did work. The authoring is certainly pretty engaging which is most likely the reason why I am making the effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Second, despite the fact that I can easily see a jumps in reason you make, I am definitely not sure of exactly how you seem to unite your ideas that produce the actual conclusion. For right now I will subscribe to your point but wish in the foreseeable future you connect your dots much better.

 114. waterco micron w250 says:

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 115. almofada fazer says:

  It¦s really a nice and helpful piece of information. I¦m happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 116. gecko insurance quote says:

  I have been browsing online greater than three hours today, but I by no means discovered any interesting article like yours. It¦s lovely worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.

 117. geico insurance says:

  Thanks for any other excellent post. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

 118. geico car insurance quote says:

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

 119. homeowners insurance Texas says:

  I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I extremely loved the standard info a person supply in your visitors? Is gonna be back often in order to investigate cross-check new posts.

 120. viagra pills says:

  anywhere alternative viagra fully station buy generic
  cheap viagra online somewhere exit buy generic viagra clear recipe
  [url=http://viatribuy.com/#]online viagra[/url] extra upper online viagra twice anywhere http://viatribuy.com/

 121. cialis sales usa says:

  extra transition generic cialis online cheap yesterday while
  cialis generic usa automatically survey buy cialis online usa
  easy regular [url=http://cialislet.com/#]tadalafil without a doctor’s
  prescription[/url] really department best erectile dysfunction pills
  nearly meet http://cialislet.com/

 122. cricut iron on vinyl says:

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 123. important source says:

  It¦s actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 124. united airlines flights says:

  naturally like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll surely come back again.

 125. accessories says:

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that’s needed on the net, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 126. web page says:

  I’ve been browsing online more than three hours today, but I by no means discovered any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the internet will be a lot more helpful than ever before.

 127. prototype InventHelp says:

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 128. alexa traffic tool says:

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 129. baralho cigano says:

  Hi, Neat post. There is an issue together with your web site in web explorer, would test thisK IE nonetheless is the marketplace chief and a good portion of people will pass over your fantastic writing due to this problem.

 130. new inventions says:

  Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 131. prototype model says:

  Great blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 132. inventhelp intromark says:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 133. prototype model says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 134. bankruptcy says:

  It¦s actually a cool and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 135. domain name search says:

  This is really fascinating, You are an overly professional blogger. I have joined your rss feed and look forward to looking for more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 136. bouncy castles croydon says:

  Hi, Neat post. There is a problem together with your site in web explorer, could check thisK IE nonetheless is the marketplace chief and a big component of other folks will miss your great writing because of this problem.

 137. here says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 138. Quote allstate says:

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 139. geico car insurance says:

  great post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 140. kanalizacijai says:

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “If the grass is greener in the other fellow’s yard – let him worry about cutting it.” by Fred Allen.

 141. Geico quotes says:

  wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you made a few days ago? Any positive?

 142. car wreck treatment says:

  Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a weblog site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 143. author says:

  hello!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 144. Intel says:

  Unquestionably believe that that you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks think about worries that they just don’t know about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side effect , folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 145. 24 hr plumber bromley says:

  My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

 146. gecko insurance quote says:

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like its helped me. Great job.

 147. Acheter HCG says:

  You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart. “The point of quotations is that one can use another’s words to be insulting.” by Amanda Cross.

 148. prediksi togel online says:

  Hello there, simply was aware of your blog via Google, and found that it is truly informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate in case you proceed this in future. Numerous folks will probably be benefited from your writing. Cheers!

 149. elton water heater repair says:

  Magnificent goods from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you are simply too fantastic. I actually like what you’ve received here, certainly like what you’re stating and the best way by which you assert it. You are making it entertaining and you continue to care for to keep it wise. I can not wait to learn far more from you. That is actually a wonderful site.

 150. water filter for swimming pool says:

  Thank you a lot for giving everyone remarkably spectacular opportunity to discover important secrets from this blog. It is usually so awesome plus packed with a lot of fun for me personally and my office mates to search your web site no less than 3 times per week to find out the new tips you have got. And indeed, I’m also usually pleased with your magnificent things you serve. Selected 1 areas in this posting are ultimately the most suitable I have ever had.

 151. collateral business loans says:

  I will immediately snatch your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 152. Handy Akku Online Kaufen says:

  I would like to show thanks to this writer for bailing me out of this particular incident. Just after looking throughout the world-wide-web and finding solutions that were not productive, I figured my entire life was over. Living without the presence of answers to the issues you’ve resolved by means of your entire website is a crucial case, and ones which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t come across your web site. Your primary understanding and kindness in dealing with all things was helpful. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I am able to at this point relish my future. Thanks for your time very much for this specialized and result oriented guide. I won’t think twice to recommend the blog to anyone who will need assistance about this problem.

 153. kabbalah centre says:

  Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 154. Reolink argus support says:

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 155. state farm auto insurance policy says:

  Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 156. state farm insurance says:

  Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any ideas? Bless you!

 157. buy and hold cryptocurrency says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks

 158. hold cryptocurrency risk says:

  I wish to get across my love for your kindness for those people who should have assistance with this one study. Your personal dedication to passing the solution all over appeared to be pretty significant and has in every case allowed some individuals like me to arrive at their objectives. This invaluable information entails this much a person like me and far more to my office workers. With thanks; from each one of us.

 159. commercial handyman service says:

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 160. Eugene Oregon Real Estate says:

  I am now not sure where you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for wonderful info I used to be searching for this info for my mission.

 161. Eugene Oregon Real Estate says:

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i’m satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a glance on a relentless basis.

 162. KIU says:

  I am pleased that I discovered this web site, precisely the right info that I was searching for! .

 163. estimulador femenino says:

  Hi, i feel that i saw you visited my website thus i got here to “return the favor”.I am trying to in finding things to enhance my site!I suppose its adequate to make use of a few of your ideas!!

 164. koszulki z nadrukiem says:

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 165. สล็อตออนไลน์ says:

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this problem?

 166. Scr888 says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 167. คีโน says:

  I have been surfing on-line greater than 3 hours lately, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It¦s beautiful value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 168. เกมสลอต says:

  I’d must verify with you here. Which isn’t one thing I usually do! I take pleasure in reading a submit that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 169. tendencias de moda says:

  I keep listening to the news broadcast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 170. best crypto miner says:

  I think this site holds some rattling excellent info for everyone. “Loving someone is easy but losing someone is hard.” by Shelby Harthcock.

 171. WooCommerce Hosting says:

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say w