Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục đại học

23:03 21/09/2021

Hướng dẫn của Bộ Y tế & Bộ Giáo dục về phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục Đại học.

Hướng dẫn của Bộ Y tế & Bộ Giáo dục về phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở giáo dục Đại học.

Thông điệp 5K của Bộ Y tế

Đồng Anh