Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

 1. Ban hành kế hoạch chuẩn bị KSCT Cơ sở giáo dục Học viện (2014-2018)
 2. Ban hành quy trình TĐG CSGD HV theo thông tư 12.2017.TTBGDĐT\
 3. Báo cáo Tự đánh giá chất lượng CSGD Học viện năm 2010
 4. Công văn thông báo Cục Quản lý chất lượng về công tác Tự đánh giá CSGD (2014-2018)
 5. CV 767-TTKĐQG_Hướng dẫn đánh giá ngoài theo bộ TC CLCSGD
 6. CV 768-TTKĐQG_Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn CL CSGD
 7. CV766-TTKĐQG_Hướng dẫn Tự đánh giá CSGD
 8. Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục Học viện Ngoại giao (2014-2018)
 9. Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh sách HĐTĐG Học viện (2014-2018)
 10. Quyết định thành lập HĐTĐG Học viện (2014-2018)
 11. Thông tư 12-TT-BGD.ĐT Quy định về KĐCL ĐH

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC