Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy ngành Quan hệ quốc tế năm 2013 và công nhận thí sinh trúng tuyển

13:00 13/09/2013

   BỘ NGOẠI GIAO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ———                                                               ————————

  Số:  455/QĐ-HVNG

Hà nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy
ngành Quan hệ quốc tế năm 2013 và công nhận thí sinh trúng tuyển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung điều 3 của Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg, ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Công văn số 868/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Ngoại giao đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy;

Căn cứ Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGD ĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013;

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ Cao đẳng chính quy năm 2013 của các thí sinh;

Xét đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xác nhận điểm chuẩn trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy ngành Quan hệ quốc tế năm 2013 đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3 như sau:

Khối D1: 18.00

Khối A1: 18.00

Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực là 0.5 điểm.

Điều 2: Công nhận 84 thí sinh (trong danh sách kèm theo) trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy ngành Quan hệ quốc tế năm 2013.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh chịu trách nhiệm thông báo cho thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.

Điều 4: Các Ông/ Bà Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                                          

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);                                          (đã ký)

- Chủ tịch và các thành viên HĐTS;                                                                           

- Lưu: Phòng ĐT, TS, CTCT-QLSV, QTTV.                   TS. Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục