Số 31 – Lược ghi phát biểu của đồng chí Vũ Khoan tại Hội thảo “40 năm xây dựng và trưởng thành Học viện Quan hệ Quốc tế”

Lược ghi phát biểu của đồng chí Vũ Khoan tại Hội thảo “40 năm xây dựng và trưởng thành Học viện Quan hệ Quốc tế”

Tác giả: Vũ Khoan.

1. Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến cho Hội thảo. Tôi cũng chia sẻ những đánh giá của Học viện về thành tựu, cũng như những mặt còn hạn chế trong 40 năm qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiến hành tổng kết đầy đủ hơn về 40 năm xây dựng và phát triển của Học viện, nêu rõ những nguyên nhân thành công và yếu kém để rút ra những bài học cho công tác xây dựng Học viện trong tương lai.

2. Tôi hoàn toàn đồng tình rằng, cần lấy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và tư duy độc lập tự chủ làm cốt lõi cho công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ đối ngoại. Bên cạnh đó, cần vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như những tinh hoa của thế giới về quan hệ quốc tế. Cần phải nghiên cứu tổng kết để xây dựng cho được cơ sở lý luận ngoại giao mang màu sắc Việt Nam.

3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện tới đây cần phải tính đến 4 nhân tố chủ yếu sau:

Một là, kinh tế thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ thành nền kinh tế trí thức, tiến trình toàn cầu hoá tuy không đơn giản song chắc sẽ tăng tốc. Sớm hay muộn các nước đều phải hội nhập. Đây là một nhân tố không thể không tính đến trong công tác đào tạo cán bộ đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Hai là, chính trị quốc tế cũng đang có những biến chuyển lớn lao, cần tập trung nghiên cứu.

Ba là, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và bước vào giai đoạn mới là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh khá phức tạp.

Bốn là, nhân tố con người cũng thay đổi, thế hệ trẻ ngày nay khác nhiều so với thế hệ trước.

4. Học viện đã có đóng góp to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại trong cả nước. Cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại và đa dạng hoá các loại hình và cấp đào tạo: cao học, tại chức, bồi dưỡng nghiệp vụ v.v… Chú trọng gắn học với hành, phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên. Bộ rất hoan nghênh đề xuất của Học viện về việc thúc đẩy việc biên soạn và xuất bản giáo trình phục vụ giảng dạy. Học viện được quyền thông qua và xuất bản giáo trình các môn học đang giảng dạy. Đồng thời lãnh đạo Bộ cũng khuyến khích việc xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị khác của Học viện làm tài liệu phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

5. Tôi hoan nghênh những nỗ lực kết hợp 4 chiều trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện: (a) kết hợp nghiên cứu với giảng dậy; (b): kết hợp nghiên cứu của Học viện với Bộ; (c) kết hợp với các cơ quan nghiên cứu các Bộ, ngành khác trong nước; (d): kết hợp nghiên cứu trong nước với quốc tế.

6. Về chủ trương, chính sách của Bộ đối với Học viện. Lãnh đạo Bộ đã quan tâm giải quyết một số vấn đề như: đối với cán bộ quản lý, tạo điều kiện để một số đồng chí đi luân chuyển trên cơ sở đảm bảo công tác của Học viện. Trưởng Khoa, Phòng, Ban có chức danh Vụ phó và được hưởng mọi tiêu chuẩn của cán bộ cấp vụ. Khi đi luân chuyển được mang hàm Tham tán. Đối với đội ngũ giáo viên, khuyến khích Học viện lấy sinh viên giỏi và tuyển sinh viên Học viện làm giáo viên. Tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ được đi học ở nước ngoài ngay nếu có học bổng, không bắt buộc phải có thâm niên công tác.

Mong rằng các đồng chí hiểu những cố gắng của Bộ, tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng Học viện, đẩy mạnh công tác đào tạo nghiên cứu và toàn ngành, phát huy truyền thống của Học viện.

Cuối cùng tôi xin chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu và xin chúc Học viện đạt được nhiều thành tích hơn nữa./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC