Thông báo: Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Học viện Ngoại giao 2019

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  9  tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) tại Học viện năm 2019.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Học viện Ngoại giao năm 2019. Căn cứ kết quả họp và bỏ phiếu xét bổ nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao thông báo kết quả như sau: 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh xét bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học

xét bổ nhiệm

1

Nguyễn Vũ Tùng

Giáo sư

Chính trị học

2

Trần Việt Thái

Phó giáo sư

Chính trị học

3

Đặng Cẩm Tú

Phó giáo sư

Chính trị học

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Website HVNG;

– Các đơn vị liên quan;

– Các ứng viên GS, PGS;

– Lưu: VP, SĐH.

 

TM. HỘI ĐỒNG KHĐT

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

TS. Phạm Lan Dung

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC