Viện nghiên cứu


Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4 – 5, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao Điện thoại: 024.38344540 – Ext: 1218;  024.62763143

Lãnh đạo viện:

Viện trưởng: TS. Lê Đình Tĩnh

Điện thoại: 024 627 63 149

Email: tinhdl@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Trần Việt Thái

Điện thoại: 024 627 63 186

Email: tranvietthai@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Đặng Cẩm Tú

Điện thoại: 024 627 63 145

Email: dangcamtu@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Tô Minh Thu

Điện thoại: 024 627 63 152

Email: tominhthu@dav.edu.vn

1. Trung tâm An ninh phát triển

Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Phó Giám đốc: TS. Chu Minh Thảo

Điện thoại: 024 627 63 151

Email: thaocm@dav.edu.vn

2. Trung tâm khu vực

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4-5, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Điện thoại: 024 627 63 153

Email: nbichngoc@dav.edu.vn

3. Trung tâm nước lớn

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4-5, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm:

Giám đốc: TS. Trần Việt Thái

Điện thoại: 024 627 63 186

Email: tranvietthai@dav.edu.vn

Lịch sử hình thành, phát triển của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
Viện Biển Đông

Viện Biển Đông

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 – 4, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điện thoại:  024.62763143

Lãnh đạo viện:

Viện trưởng: TS. Nguyễn Hùng Sơn

Điện thoại: 024 6276 3139

Email:  hungson@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Tô Anh Tuấn

Điện thoại: 024 6276 3136

Email: toanhtuan@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Lại Thái Bình

Điện thoại: 024 6276 3144

Email: binhlt@dav.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Nam Dương

Điện thoại: 024 6276 3138

Email: namduong@dav.edu.vn

Tập sự Phó Viện trưởng: TS. Hà Anh Tuấn

Điện thoại: 024 6276 3140

Email:  tuan.ha@dav.edu.vn

Tập sự Phó Viện trưởng: TS. Đỗ Thanh Hải

Điện thoại: 024 6276 3142

Email:  haidt@dav.edu.vn

1. Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3-4, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm: TS. Nguyễn Hùng Sơn

Giám đốc: 

Điện thoại:

Email:

2. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3-4, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm: TS. Hà Anh Tuấn

Giám đốc: TS. Hà Anh Tuấn

Điện thoại: 024 6276 3140

Email: tuan.ha@dav.edu.vn

3. Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3-4, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm: TS. Tô Anh Tuấn

Giám đốc: 

Điện thoại:

Email:

3. Trung tâm Thông tin Dữ liệu

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3-4, nhà Thư viện, Học viện Ngoại giao

Điều hành trung tâm: TS. Đỗ Thanh Hải

Giám đốc: TS. Đỗ Thanh Hải

Điện thoại: 024 6276 3142

Email: haidt@dav.edu.vn