Các văn bản sở hữu trí tuệ

VĂN BẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

NỘI DUNG VĂN BẢN

PDF

1.
 

Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Xem tại
đây

2.
 

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Xem tại
đây 

3.
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Xem tại
đây

4.
 

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ.

Xem tại
đây

5.
 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan.

Xem tại
đây

6.
 

Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem tại
đây

7.
 

Thông tư liên tịch số: 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem tại
đây

8.
 

Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả.

Xem tại
đây

9.
 

Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Xem tại
đây 

10.
 

Công văn số 4059/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 09 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Xem tại
đây

11.
 

Quyết định số 1169/QĐ-HVNG ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành Quy định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ của Học viện Ngoại giao.

Xem tại
đây 

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC