Ngoại giao trong tôi là

Ngoại giao trong tôi là

Những khoảnh khắc đáng nhớ, đầy ắp những kỷ niệm tại Học viện Ngoại giao đã in đậm trong thanh xuân của các sinh viên Ngoại giao.