Cơ cấu tổ chức Học viện Ngoại giao

00:00 18/03/2020

Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

Cùng chuyên mục