Sách tham khảo

 1. Phương pháp nghiên cứu khoa học. (Chủ biên: Nguyễn Vũ Tùng), sách dịch.
 2. Lý luận quan hệ quốc tế (Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 2008), bìa đỏ, sách dịch.
 3. PGS, TS Dương Văn Quảng, Quan hệ kinh tế quốc tế (Học viện Ngoại giao, Hà Nội, 2008).
 4. Tổ chức quốc tế pháp ngữ và quan hệ với Việt Nam từ 1986 đến nay, (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008)
 5. Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực (Chủ biên: Đặng Đình Quý, NXB Thế Giới, 2010)
 6. Diplomatic Academy of Viet Nam, The South China Sea: Cooperation for regional security and development – Proceedings of the International Workshop, co-organized by the Diplomatic Academy of Viet Nam and the Viet Nam Lawyers Association, 26-27 November 2009, Ha Noi, Viet Nam. (The Gioi Publisher, 2010).
 7. Diplomatic Academy of Viet Nam, The South China Sea: Toward a region of peace, security and cooperation. (Edited by Tran Truong Thuy – The Gioi Publishers, 2011)
 8. Biển Đông: Hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác. (Chủ biên: Đặng Đình Quý, NXB Thế Giới, 2011).
 9. Tranh Chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa-Chính trị và Hợp tác Quốc tế. (Chủ biên: Đặng Đình Quý, NXB Thế Giới, 2012)
 1. Một số vấn đề Quan hệ Quốc tế, Chính sách Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam (tập 1, 2, 3). Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 2. Quản lý Nhà nước và pháp luật về báo chí. Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Bình. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. NXB Văn hóa – Thông tin. Năm xuất bản: 2009
 3. Một số vấn đề về Quản lý Nhà nước, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục trên thế giới và Việt Nam. Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Bình. Nơi xuất bản: NXB Văn hóa – Thông tin. Năm xuất bản: 2009
 4. Đông Tây Nam Bắc – Diễn biến chính trong Quan hệ Quốc tế từ 1945. Nơi xuất bản: Học viện Ngoại giao. Năm xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2009
 5. Đổi mới về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ biên: Nguyễn Mạnh Cầm. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 6. Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Chủ biên: PGS.TS. Dương Văn Quảng. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2009
 7. 50 năm lịch sử (1959-2009) Học viện Ngoại giao. Chủ biên: PGS.TS. Dương Văn Quảng. Nơi xuất bản: HVNG. Năm xuất bản: 2009
 8. Hiến chương ASEAN. Chủ biên: Vụ ASEAN – BNG. Nơi xuất bản: BNG. Năm xuất bản: 2009
 9. Một số vấn đề Quan hệ Quốc tế, Chính sách Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam (Tập 1, 2, 3). Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB CT-HC. Năm xuất bản: 2009
 10. Biên niên Ngoại giao Việt Nam (1945-1985). Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 11. Biên niên Ngoại giao Việt Nam 20 năm đổi mới (1986-2006). Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 12. Cuộc đàm phán lịch sử: 35 năm Hội nghị Paris về Việt Nam. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 13. Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009
 14. Hội nghị Giơnevơ: 50 năm nhìn lại. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009, 2015
 15. Ngoại giao và công tác ngoại giao. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2009, 2010, 2015, 2018
 16. 150 câu hỏi đáp về ASEAN. Chủ biên: HVNG. Nơi xuất bản: HVNG. Năm xuất bản: 2010
 17. Nước Mỹ qua các góc nhìn. Chủ biên: HVNG. Nơi xuất bản: HVNG Năm xuất bản: 2010
 18. The South China Sea: Cooperation for Security and Development I. Chủ biên: Trần Trường Thủy. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2010
 19. Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị: kênh 2 của ASEAN. Chủ biên: TS. Luận Thùy Dương. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2010
 20. Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020. Chủ biên: Phạm Bình Minh. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2010
 21. Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển II. Chủ biên: PGS.TS. Đặng Đình Quý. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2011
 22. The South China Sea cooperation for security & development II. Chủ biên: Trần Trường Thủy. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2011
 23. Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn. Nơi xuất bản: NXBGD. Năm xuất bản: 2011
 24. Quan hệ Mỹ – Trung hợp tác và cạnh tranh dưới góc độ cân bằng quyền lực. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2011
 25. Cục diện thế giới đến 2020. Chủ biên: Phạm Bình Minh. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2011
 26. Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ biên: Phạm Bình Minh. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2011
 27. Tôn giáo và Quan hệ quốc tế. Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Bình. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2012
 28. Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Bình. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2012
 29. Sổ tay công tác thông tin đối ngoại. Chủ biên: BNG. Nơi xuất bản: BNG. Năm xuất bản: 2013
 30. Biển Đông: Quản lý, tranh chấp và định hướng giải pháp. Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2013
 31. Biển Đông: địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan. Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc. Nơi xuất bản: NXB Thế giới. Năm xuất bản: 2013
 32. Tôn giáo và việc vận dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Nơi xuất bản: NXB VH-TT. Năm xuất bản: 2014
 33. The interpretation of investment treaties. Chủ biên: TS. Trịnh Hải Yến. Nơi xuất bản: Brill / Nijhoff. Năm xuất bản: 2014
 34. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc: Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2015
 35. Lịch sử Hoa Kỳ giai đoạn lập quốc đến thế kỷ XIX. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương. Nơi xuất bản: NXB GDVN. Năm xuất bản: 2015
 36. Đại cương về Chính trị học Quốc tế. Chủ biên: Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng và các cộng sự. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. 2015.
 37. Ngoại giao Việt Nam quá trình triển khai đường lối đối ngoại: Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Chủ biên: Phạm Bình Minh. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2015
 38. Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia. Đồng chủ biên: PGS.TS. Lê Thanh Bình, TS. Vũ Trọng Lâm. Nơi xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm xuất bản: 2015
 39. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng chủ biên: TS. Vũ Trọng Lâm, PGS.TS. Lê Thanh Bình. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc Gia. Năm xuất bản: 2015
 40. Hội nhập Quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Chủ biên: Bùi Thanh Sơn. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2015
 41. Những mẩu chuyện đi sứ và tiếp sứ. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2015
 42. Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển. Chủ biên: Vũ Khoan. Biên soạn: Nguyễn Đức Hùng, Vũ Dương Huân và các cộng sự. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2015
 43. Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng, nguyên nhân, tác động và giải pháp. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật Năm xuất bản: 2016
 44. Phân tích chính sách an ninh: cách tiếp cận Châu Âu. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, TS. Nguyễn Tuấn Việt. Nơi xuất bản: HVNG. Năm xuất bản: 2017
 45. Lý luận Quan hệ Quốc tế. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Nguyễn Hoàng Như Thanh. Nơi xuất bản: NXB Lao động Xã Hội. Năm xuất bản: 2017
 46. Quan hệ Mỹ – Trung nửa đầu thế kỷ XXI:Mối quan hệ nước lớn kiểu mới? Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2017.
 47. Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN tầm nhìn tới năm 2025. Chủ biên: TS. Luận Thùy Dương. Nơi xuất bản: NXB Chính trị – Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2017
 48. Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ. Chủ biên: Tôn Sinh Thành. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2017.
 49. Tài liệu hướng dẫn về công tác ngoại vụ địa phương. Chỉ đạo biên soạn: Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2017
 50. Chính trị Quốc tế hiện đại. Chủ biên: TS. Đỗ Thị Thủy. Nơi xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội. Năm xuất bản: 2018
 51. Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đầu tranh thống nhất đất nước (1954-1975). Chủ biên: Nguyễn Thị Hạnh. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2018
 52. Đặc trưng văn hóa Mỹ và sự tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2018
 53. Một số vấn đề Quan hệ Quốc tế, Chính sách Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam (tập 4, 5). Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Lý luận Chính trị. Năm xuất bản: 2018
 54. Về Chính sách Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam. Chủ biên: PGS.TS. Vũ Dương Huân. Nơi xuất bản: NXB Lý Luận Chính trị. Năm xuất bản: 2018
 55. Les conflits frontaliers Sino-Vietnamiens de 1885 à nos jours. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh. Nơi xuất bản: Editions Demopolis Paris. Năm xuất bản: 2018
 56. Xu hướng phát triển và chính sách của Ấn Độ đối với châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2030. Chủ biên: TS. Đặng Cẩm Tú. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2018
 57. Vài ngón nghề Ngoại giao. Chủ biên: Vũ Khoan. Nơi xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật. Năm xuất bản: 2018

One thought on “Sách tham khảo

 1. Todd Snively says:

  I in addition to my guys were actually looking through the great tips and tricks from your web site and immediately I had an awful feeling I had not expressed respect to the web blog owner for those tips. All the guys ended up for this reason glad to read through them and have in effect in actuality been having fun with those things. We appreciate you indeed being simply thoughtful and then for deciding upon variety of brilliant resources most people are really eager to be aware of. Our honest regret for not expressing appreciation to earlier.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC