Đảng ủy - Đoàn thể

19:00 13/09/2023

GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Đảng bộ Học viện Ngoại giao là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Đảng bộ Học viện hiện có 312 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ và số lượng quần chúng trên 6100 người, chủ yếu là sinh viên.

Đảng ủy Học viện Ngoại giao luôn giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ, là nhân tố then chốt đảm bảo thành công và những chuyển biến quan trọng, tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong toàn Học viện.

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được tiến hành thường xuyên; nhờ đó tập thể Đảng bộ Học viện có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, quán triệt đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc, nhân dân và lý tưởng của Đảng, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, nghiêm túc, thực hiện chế độ phê và tự phê. Các đảng viên trong Đảng bộ Học viện nhìn chung được rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững vàng không có biểu hiện dao động trước những khó khăn, thử thách.

Đảng ủy Học viện đã có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bám sát yêu cầu thực tiễn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; củng cố tổ chức đảng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tăng cường hướng dẫn và tổ chức thực hiện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thường xuyên được coi trọng, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy ngày càng có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn, đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá được cụ thể hóa trong Chương trình hành động của Đảng ủy. Đặc biệt, Đảng ủy đã kết hợp công tác chính trị, tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn để phát huy được tiềm năng của từng cán bộ, đơn vị và của cả Học viện, tạo được những thay đổi về lượng và chất, nhất là trong bối cảnh Học viện chuyển sang cơ chế mới.

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (2020-2025)

Ban chấp hành Đảng bộ Học viện

Đ/c Phạm Lan Dung - Bí thư (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Thị Thìn - Đảng ủy viên (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh - Đảng ủy viên

Đ/c Vũ Lê Thái Hoàng - Đảng ủy viên

Đ/c Đặng Cẩm Tú - Đảng ủy viên

Đ/c Dương Thanh Bình - Đảng ủy viên

Các chi bộ:

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao

Chi bộ Viện Biển Đông

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Quản lý Khoa học

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại

Chi bộ Đào tạo 

Chi bộ Các khoa chuyên ngành

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 1

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 2

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 3

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 4

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 5

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 6

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 7

Chi bộ Ngoại ngữ 1

Chi bộ Ngoại ngữ 2

Văn phòng Đảng ủy:

Địa chỉ liên hệ: Phòng D304, tầng 3, nhà D

Chuyên viên đảng vụ: Đ/c Hoàng Vũ Hạnh

Chuyên viên đảng vụ: Đ/c Lê Thị Kim Ngọc

Điện thoại: 024.38344540 

Email: anhhv@dav.edu.vn; lekimngoc97@gmail.com

Cùng chuyên mục