Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

Ngành đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Mã ngành:

Quan hệ Quốc tế

Chính quy

8 31 02 06

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

——————————————-

CHUYÊN NGÀNH: QUAN HỆ QUỐC TẾ

Mã số: 8 31 02 06

1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1.1. Mc tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về quan hệ quốc tế và các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực đối ngoại và quan hệ quốc tế, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng như hiện nay.

1.2. Mc tiêu c thể:

a. V kiến thc chuyên môn

Học viên được trang bị kiến thức một cách hệ thống, chuyên sâu về chuyên ngành Quan hệ quốc tế, đồng thời tăng cường các kiến thức liên ngành về Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và tiếng Anh chuyên ngành.

Học viên được cung cấp kiến thức chuyên sâu và cập nhật về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại của các nước lớn, ngoại giao hiện đại, lý thuyết quan hệ quốc tế, những vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa của quan hệ quốc tế trong lịch sử cũng như hiện tại, các vấn đề khu vực và toàn cầu, các xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế trong tương lai.

b. V k năng

Học viên được đào tạo và rèn luyện tư duy phản biện mang tính khoa học, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, các phương pháp đa ngành và liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan tới các lĩnh vực khác nhau của quan hệ quốc tế. Từ đó, nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề trong quan hệ quốc tế cho học viên.

Học viên được rèn luyện và phát huy khả năng nghiên cứu độc lập.

Học viên được trang bị kỹ năng đàm phán ngoại giao, kỹ năng chủ trì hội nghị hội thảo quốc tế, khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo … là những kỹ năng thiết yếu cho hoạt động đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

c. V công việc có thể đảm nhiệm ca người hc sau khi tt nghip

Nghiên cứu và giảng dạy về chính sách đối ngoại, các vấn đề quốc tế ở bậc đại học tại các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc phòng.

Nghiên cứu và phân tích các vấn đề quốc tế tại các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước cũng như các công ty tư vấn có liên quan đến hoạt động đối ngoại.

Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân….

2. CHUẨN ĐẦU RA:

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đạt được các yêu cầu sau:

2.1. Kiến thc:

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, nắm vững các kiến thức nâng cao về triết học Mác-Lenin trong giai đoạn hiện nay.

Nắm vững những kiến thức mang tính liên ngành về các vấn đề đối ngoại của Việt Nam, các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế.

Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nền ngoại giao hiện đại, lý thuyết quan hệ quốc tế, các vấn đề chính trị quốc tế hiện đại.

2.2. K năng:

Có tư duy phản biện khoa học, độc lập trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng và khác biệt; tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy liên ngành và tư duy đa ngành.

Có khả năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo; khả năng làm việc độc lập; khả năng ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Có kỹ năng phân tích sâu các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Có kỹ năng viết bài nghiên cứu, báo cáo; thuyết trình và tranh luận khoa học một cách khách quan những vấn đề chuyên môn chuyên sâu quan hệ quốc tế với những quan điểm mang tính mới và đa chiều.

Có kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp, phát triển nhóm và liên kết các nhóm.

Về ngoại ngữ: Người học có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân, có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao đạt trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.3. Năng lc t ch và trách nhim:

Có thái độ nghiêm túc, đúng đắn về nghề nghiệp và luôn tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm công dân, có ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và chủ động tuyên truyền, vận động người khác tuân thủ pháp luật.

Có phẩm chất chính trị vững vàng, có thái độ sẵn sàng phục vụ cộng đồng trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn nghề nghiệp.

Có năng lực thực hành, khả năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu một vấn đề và trong các hoạt động thực tiễn một cách chủ động, khoa học, linh hoạt và sáng tạo.

Có thái độ chủ động cập nhật kiến thức, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần phản biện, ý thức sáng tạo và tự tin trong công việc.

Có khả năng phát hiện ra các vấn đề mới và dẫn dắt nhóm nghiên cứu; có khả năng nghiên cứu độc lập.

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế theo định hướng nghiên cứu, người học có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao được thiết kế trong 2 năm, gồm 4 học kỳ.

3.1. Phần kiến thức chung:

– Triết học: 3 tín chỉ

– Phương pháp nghiên cứu khoa học: 3 tín chỉ

3.2. Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

a. Các học phần bắt buộc:

– Gồm 06 học phần bắt buộc: 21 tín chỉ.

b. Các học phần tự chọn:

– Gồm 07 học phần tự chọn: 24 tín chỉ.

3.3. Luận văn:

– Học viên phải hoàn thành tối thiểu 51 tín chỉ.

– Luận văn thạc sĩ định hướng nghiên cứu tương đương 14 tín chỉ.

4. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

Theo quy định ở Điều 8 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 709/QĐ-HVNG ngày  02/10/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 709/QĐ-HVNG ngày  02/10/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Master Degree in International Relations).

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, định hướng nghiên cứu

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN: 

STT Học kỳ Học phần Số TC Yêu cầu
1 I Triết học 3 Bắt buộc
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 Bắt buộc
3 Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới 3 Bắt buộc
4 Các vấn đề đương đại của luật quốc tế 3 Bắt buộc
5 Kinh tế học nâng cao 3 Bắt buộc
6 II Học phần tự chọn 1 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
7 Học phần tự chọn 2 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
8 Học phần tự chọn 3 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
9 Học phần tự chọn 4 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
10 III Ngoại giao hiện đại 4 Bắt buộc
11 Quyền lực trong quan hệ quốc tế 4 Bắt buộc
12 Kinh tế chính trị quốc tế 4 Bắt buộc
13 IV Học phần tự chọn 1 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn
14 Học phần tự chọn 2 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn
15 Học phần tự chọn 3 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn

Lưu ý:

– Điều kiện tổ chức lớp: Khối kiến thức tự chọn phải có ít nhất 25 học viên/lớp.

– Cố vấn học tập: Phòng Đào tạo sau Đại học phối hợp với các Khoa chuyên môn hướng dẫn học viên đăng ký vào đầu mỗi học kỳ.

– Lịch học có thể thay đổi theo điều kiện thực tế.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

——————————————-

CHUYÊN NGÀNH: QUAN HỆ QUỐC TẾ

Mã số: 8 31 02 06

1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1.1. Mc tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế theo định hướng ứng dụng giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực đối ngoại và quan hệ quốc tế; sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng phát huy và sử dụng kiến thức về quan hệ quốc tế vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc một cách độc lập, tự giác, sáng tạo và hiệu quả; có khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả trước thực tiễn yêu cầu công việc ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm phục vụ một cách có hiệu quả công cuộc hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

1.2. Mc tiêu c thể:

a. V kiến thc chuyên môn

Học viên được trang bị kiến thức một cách hệ thống, chuyên sâu về chuyên ngành Quan hệ quốc tế, đồng thời tăng cường các kiến thức liên ngành về Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và tiếng Anh chuyên ngành.

Học viên được cung cấp kiến thức chuyên sâu và cập nhật về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại của các nước lớn, ngoại giao hiện đại, lý thuyết quan hệ quốc tế, những vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa của quan hệ quốc tế trong lịch sử cũng như hiện tại, các vấn đề khu vực và toàn cầu, các xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế trong tương lai.

b. V k năng

Học viên được đào tạo và rèn luyện tư duy phản biện mang tính khoa học, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, các phương pháp đa ngành và liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan tới các lĩnh vực khác nhau của quan hệ quốc tế. Từ đó, nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề trong quan hệ quốc tế cho học viên.

Học viên được trang bị kỹ năng đàm phán ngoại giao, kỹ năng chủ trì hội nghị hội thảo quốc tế, khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo … là những kỹ năng thiết yếu cho hoạt động đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

c. V công việc có thể đảm nhiệm ca người hc sau khi tt nghip

Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc phòng.

Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân….

2. CHUẨN ĐẦU RA:

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đạt được các yêu cầu sau:

2.1. Kiến thc:

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, nắm vững các kiến thức nâng cao về triết học Mác-Lenin trong giai đoạn hiện nay.

Nắm vững những kiến thức mang tính liên ngành về các vấn đề đối ngoại của Việt Nam, các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế.

Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nền ngoại giao hiện đại, lý thuyết quan hệ quốc tế, các vấn đề chính trị quốc tế hiện đại.

2.2. K năng:

Có tư duy phản biện khoa học, độc lập trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng và khác biệt; tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy liên ngành và tư duy đa ngành.

Có khả năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo; khả năng làm việc độc lập; khả năng ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Có phương pháp và kỹ năng tổng hợp, phân tích các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Có kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp, phát triển nhóm và liên kết các nhóm.

Về ngoại ngữ: Người học có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân, có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao đạt trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.3. Năng lc t ch và trách nhim:

Có thái độ nghiêm túc, đúng đắn về nghề nghiệp và luôn tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm công dân, có ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và chủ động tuyên truyền, vận động người khác tuân thủ pháp luật.

Có phẩm chất chính trị vững vàng, có thái độ sẵn sàng phục vụ cộng đồng trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn nghề nghiệp.

Có năng lực thực hành, khả năng vận dụng kiến thức vào đánh giá một vấn đề và trong các hoạt động thực tiễn một cách chủ động, khoa học, linh hoạt và sáng tạo.

Có thái độ chủ động cập nhật kiến thức, tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần phản biện, ý thức sáng tạo và tự tin trong công việc.

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế theo định hướng ứng dụng, người học có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao được thiết kế trong 2 năm, gồm 4 học kỳ.

3.2. Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

a. Các học phần bắt buộc:

– Gồm 08 học phần bắt buộc: 28 tín chỉ.

b. Các học phần tự chọn:

– Gồm 07 học phần tự chọn: 24 tín chỉ.

3.3. Luận văn:

– Học viên phải hoàn thành tối thiểu 58 tín chỉ.

– Luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng tương đương 7 tín chỉ.

4. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

Theo quy định ở Điều 8 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 709/QĐ-HVNG ngày  02/10/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 709/QĐ-HVNG ngày  02/10/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Master Degree in International Relations).

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, định hướng ứng dụng

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN:

STT Học kỳ Học phần Số TC Yêu cầu
1 I Triết học 3 Bắt buộc
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 Bắt buộc
3 Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới 3 Bắt buộc
4 Các vấn đề đương đại của luật quốc tế 3 Bắt buộc
5 Kinh tế học nâng cao 3 Bắt buộc
6 Thực hành lễ tân ngoại giao nâng cao 3 Bắt buộc
7 II Học phần tự chọn 1 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
8 Học phần tự chọn 2 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
9 Học phần tự chọn 3 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
10 Học phần tự chọn 4 trong Khối kiến thức cơ sở 3 Tự chọn
11 III Ngoại giao hiện đại 4 Bắt buộc
12 Quyền lực trong quan hệ quốc tế 4 Bắt buộc
13 Kinh tế chính trị quốc tế 4 Bắt buộc
14 Kỹ năng soạn thảo văn bản trong công tác đối ngoại 4 Bắt buộc
15 IV Học phần tự chọn 1 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn
16 Học phần tự chọn 2 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn
17 Học phần tự chọn 3 trong Khối kiến thức chuyên ngành 4 Tự chọn

Lưu ý:

– Điều kiện tổ chức lớp: Khối kiến thức tự chọn phải có ít nhất 25 học viên/lớp.

– Cố vấn học tập: Phòng Đào tạo sau Đại học phối hợp với các Khoa chuyên môn hướng dẫn học viên đăng ký vào đầu mỗi học kỳ.

– Lịch học có thể thay đổi theo điều kiện thực tế.

194 thoughts on “Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

 1. Isaias Nordsiek says:

  I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 2. Best weekend breaks says:

  Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost all important infos. I¦d like to see extra posts like this .

 3. คาสิโนออนไลน์ says:

  With every little thing that appears to be developing throughout this particular area, many of your points of view are actually relatively refreshing. On the other hand, I appologize, but I do not subscribe to your entire idea, all be it exciting none the less. It appears to us that your remarks are not entirely justified and in simple fact you are your self not fully confident of your assertion. In any event I did appreciate reading through it.

 4. vurtil opmer says:

  Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help different users like its helped me. Good job.

 5. Astrology says:

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 6. buy soccer predictions says:

  With every thing which appears to be developing throughout this particular area, a significant percentage of perspectives are generally very refreshing. Even so, I appologize, but I can not subscribe to your entire theory, all be it exciting none the less. It appears to me that your comments are actually not entirely rationalized and in actuality you are generally your self not really completely convinced of your assertion. In any case I did appreciate reading through it.

 7. soccer predictions online says:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to paintings on. You’ve done an impressive task and our entire neighborhood might be grateful to you.

 8. geico insurance says:

  Thanks for the good writeup. It in truth was once a amusement account it. Look complex to more delivered agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

 9. esurance insurance says:

  I just couldn’t depart your web site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 10. progressive home insurance says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 11. allstate insurance login says:

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 12. engenharia says:

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 13. the general auto insurance quote says:

  Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Cheers!

 14. nationwide home insurance quote says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 15. the general insurance online says:

  Hello, Neat post. There is a problem along with your web site in web explorer, could check this… IE still is the marketplace leader and a huge section of folks will miss your fantastic writing due to this problem.

 16. esurance free quote says:

  There are some attention-grabbing time limits on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively

 17. url says:

  We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site provided us with helpful info to paintings on. You’ve performed a formidable job and our whole neighborhood will likely be thankful to you.

 18. tree services round rock says:

  I simply wanted to appreciate you again. I do not know the things I would have sorted out in the absence of the entire opinions discussed by you regarding this concern. It was actually a very frustrating matter in my circumstances, but being able to view a specialised mode you dealt with the issue made me to cry over gladness. I’m just thankful for this guidance as well as have high hopes you really know what a great job that you are doing instructing others using your webpage. Probably you have never come across any of us.

 19. hype says:

  Some genuinely wondrous work on behalf of the owner of this web site, utterly great written content.

 20. Face Mask says:

  I precisely wished to thank you very much yet again. I’m not certain what I would have taken care of in the absence of the type of secrets contributed by you about this topic. It was before a distressing problem in my position, however , discovering your well-written fashion you solved it made me to leap with delight. Now i am grateful for your help and thus trust you really know what a powerful job you were putting in educating the rest all through your web blog. I know that you’ve never come across all of us.

 21. hire bouncy castle in croydon says:

  I keep listening to the rumor lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 22. Judi Bola says:

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

 23. keto brownies recipe says:

  Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 24. best site says:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 25. https://www.bijinyasai.jp/ says:

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 26. check out your url says:

  Fantastic web site. A lot of helpful info here. I?¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks in your effort!

 27. Greek news portal says:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a very good job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Chrome. Superb Blog!

 28. mudanças em são paulo says:

  Very efficiently written post. It will be supportive to everyone who utilizes it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 29. MIKEN DEEP PATCH says:

  Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to blogroll.

 30. simplyoffshore.com says:

  I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 31. official website says:

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

 32. photo booth sunderland says:

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and test once more right here frequently. I am moderately certain I’ll learn many new stuff proper here! Good luck for the next!

 33. plastic surgeon medford or says:

  What i do not understood is if truth be told how you’re not actually much more smartly-preferred than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably in terms of this matter, made me individually consider it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it is something to do with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 34. newborn photography Raleigh says:

  Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m satisfied to find so many helpful information right here in the submit, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 35. Charlottesville wedding photographer says:

  What¦s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different users like its aided me. Great job.

 36. tree trimming Roanoke says:

  I am no longer certain where you’re getting your info, however good topic. I must spend some time learning much more or working out more. Thanks for fantastic information I was searching for this information for my mission.

 37. injection mold china says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 38. como tirar mancha de limão da pele says:

  The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, but I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix should you werent too busy searching for attention.

 39. Ksero10gr says:

  hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 40. wholesale Leather belt says:

  I¦ll right away snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 41. replica Leather belt says:

  You really make it seem really easy along with your presentation but I find this matter to be really something which I feel I might never understand. It kind of feels too complex and extremely large for me. I am looking forward for your subsequent post, I¦ll attempt to get the hang of it!

 42. Contrarians says:

  Fantastic site. Lots of useful info here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

 43. geico auto insurance says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 44. geico auto insurance says:

  I do like the way you have framed this particular issue plus it does indeed present me personally some fodder for thought. However, from just what I have witnessed, I just simply hope when the reviews stack on that folks keep on issue and don’t get started upon a tirade of the news of the day. Yet, thank you for this exceptional point and whilst I can not really go along with the idea in totality, I respect the standpoint.

 45. Quote allstate says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 46. esurance.com says:

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 47. home fitness equipment says:

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 48. hairstylists highgate says:

  The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 49. International Car Shipping says:

  naturally like your web site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will certainly come again again.

 50. 18flirt says:

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here. Again, awesome web log!

 51. recovery says:

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

 52. hire private security in london says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers

 53. Movers near me says:

  naturally like your website but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 54. bangladesh clothing suppliers says:

  I just could not leave your web site before suggesting that I really loved the standard information an individual supply to your visitors? Is gonna be back incessantly in order to check up on new posts.

 55. fast loans says:

  It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 56. allstate auto insurance says:

  Hello, Neat post. There is a problem with your web site in web explorer, would test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a good portion of other folks will miss your excellent writing due to this problem.

 57. pinjaman koperasi ukhwah says:

  Thank you for another wonderful article. Where else could anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 58. corrente says:

  fantastic points altogether, you just gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you made a few days ago? Any positive?

 59. http://www.greenmountain-see.eu/ says:

  Just wish to say your article is as amazing. The clarity to your publish is simply spectacular and that i can suppose you’re a professional on this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your feed to keep up to date with impending post. Thank you 1,000,000 and please continue the enjoyable work.

 60. http://toidenmaori.vn/toi-den-co-don.html says:

  I have been surfing on-line more than three hours today, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It?¦s pretty price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the web shall be a lot more useful than ever before.

 61. http://www.smart-project.eu/ says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 62. varicose vein treatment says:

  Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

 63. Odzyskiwanie zdjęć usuniętych Poznań says:

  Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Kudos!

 64. classes for kids says:

  I conceive this web site holds some really fantastic info for everyone. “Philosophy triumphs easily over past evils and future evils but present evils triumph over it.” by La Rochefoucauld.

 65. city immobilienmakler says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 66. Immobilien Makler says:

  It¦s actually a nice and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 67. reiki Columbus, Ohio says:

  Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for now not positioning this publish higher! Come on over and visit my site . Thank you =)

 68. homepage says:

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 69. waterco water filter price says:

  I do accept as true with all of the ideas you have presented for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 70. gas plumber bromley says:

  hi!,I really like your writing so much! proportion we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 71. find out more says:

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 72. home insurance policy state farm says:

  I’m no longer sure the place you are getting your information, but great topic. I must spend a while studying more or understanding more. Thank you for excellent info I used to be looking for this information for my mission.

 73. Dieta says:

  Some really nice and useful information on this internet site, besides I think the design and style has got excellent features.

 74. free website submission says:

  After research a number of of the weblog posts in your web site now, and I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will be checking back soon. Pls try my web page as nicely and let me know what you think.

 75. multitrack sertanejo says:

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 76. GEICO insurance says:

  An attention-grabbing discussion is price comment. I think that it is best to write more on this matter, it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 77. geico car insurance quotes says:

  A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish amazing. Excellent job!

 78. Todd Snively says:

  great post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 79. auto app says:

  Simply wanna input on few general things, The website layout is perfect, the written content is really fantastic. “Taxation WITH representation ain’t so hot either.” by Gerald Barzan.

 80. auto app says:

  I enjoy, result in I discovered just what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 81. Insurance car says:

  I just like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and take a look at again right here frequently. I’m moderately sure I will be told a lot of new stuff right here! Best of luck for the following!

 82. brownies recipe says:

  Wonderful paintings! That is the kind of info that are supposed to be shared across the net. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 83. thailand property says:

  I like this site very much, Its a very nice office to read and find information. “One man’s religion is another man’s belly laugh.” by Robert Anson Heinlein.

 84. address says:

  Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 85. paleontology news says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 86. frete são gonçalo says:

  I do agree with all the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 87. my explanation says:

  Together with almost everything which appears to be developing inside this particular area, a significant percentage of points of view tend to be relatively stimulating. Having said that, I beg your pardon, but I do not subscribe to your entire strategy, all be it exhilarating none the less. It looks to me that your comments are not entirely rationalized and in actuality you are your self not even thoroughly confident of your point. In any case I did enjoy reading it.

 88. Farmers quote says:

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. “There are only two industries that refer to their customers as users.” by Edward Tufte.

 89. Quote geico says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I?¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 90. thailand juice bar says:

  Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 91. this link says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 92. Google Ads says:

  I’ve learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make the sort of excellent informative website.

 93. click this says:

  Thanks for any other informative web site. The place else could I get that kind of information written in such an ideal approach? I’ve a mission that I am just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 94. this url says:

  Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 95. Kindle support says:

  I’ve been browsing online more than 3 hours lately, but I never found any interesting article like yours. It¦s lovely value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the internet shall be much more useful than ever before.

 96. hook and loop manufacturer says:

  I was very happy to search out this internet-site.I wished to thanks for your time for this excellent learn!! I positively enjoying every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 97. double sided tape says:

  You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 98. double sided tape says:

  Very interesting points you have remarked, appreciate it for putting up. “Whatever we conceive well we express clearly, and words flow with ease.” by Nicolas Boileau.

 99. Carmela Hamblin says:

  I really like your writing style, good info, regards for putting up :D. “He wrapped himself in quotations- as a beggar would enfold himself in the purple of Emperors.” by Rudyard Kipling.

 100. adhesive tapes says:

  I do like the manner in which you have framed this situation plus it really does provide me personally some fodder for thought. On the other hand, coming from everything that I have observed, I only hope when other responses pack on that individuals keep on point and don’t get started upon a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and whilst I can not necessarily agree with this in totality, I value the viewpoint.

 101. correx says:

  Hello there, I discovered your web site by way of Google whilst looking for a comparable subject, your website got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 102. adhesive tapes says:

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 103. adhesive tapes says:

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 104. gato fofinho says:

  you are actually a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this topic!

 105. como parar de fumar pedra says:

  Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

 106. viagem says:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 107. lipodrene xtreme emagrecedor says:

  You actually make it appear really easy together with your presentation however I to find this matter to be really something which I feel I might by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I’m looking ahead to your subsequent submit, I’ll try to get the hold of it!

 108. geico.com says:

  Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get one thing done.

 109. geico car insurance quotes says:

  I will immediately seize your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 110. www.geico.com says:

  I’m impressed, I have to say. Actually not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the problem is one thing that not enough persons are speaking intelligently about. I am very completely satisfied that I stumbled across this in my search for one thing regarding this.

 111. geico car insurance says:

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 112. cheapest homeowners insurance says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

 113. cialis usa says:

  wrong challenge cialis sale usa pretty awareness cialis usa please hang cialis on sale in usa readily payment [url=http://cialislet.com/#]generic cialis 20 mg tablets[/url] lot
  craft viagra for sale in canada rarely mention http://cialislet.com/

 114. Buy Smartphone Batteries Online at Mobile Battery Bank says:

  Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal web-site.

 115. textile outlet says:

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

 116. curso unha fibra de vidro says:

  great post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 117. wyd says:

  Throughout this great scheme of things you actually secure an A just for hard work. Where you actually confused everybody was in all the details. You know, they say, the devil is in the details… And that couldn’t be more accurate at this point. Having said that, let me inform you what exactly did deliver the results. Your article (parts of it) is actually pretty powerful and this is most likely the reason why I am taking the effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, even though I can certainly notice the leaps in logic you come up with, I am not really sure of exactly how you seem to unite the details which inturn produce your conclusion. For the moment I will, no doubt yield to your issue however hope in the near future you actually link the dots much better.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC