Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II chuyên ngành Quan hệ quốc tế năm 2014

10:22 09/09/2014

              HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HĐTSĐT THẠC SĨ ĐỢT II – 2014                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        -------------                                                                                ----------------
          Số:   513   /QĐ-HĐTSĐTTHS                                                                         

Hà Nội, ngày 08   tháng   9   năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
đợt II chuyên ngành Quan hệ quốc tế năm 2014

CHỦ TỊCH HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HVNG ngày 16/05/2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-HVNG ngày 31/03/2014 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2014;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế đợt II năm 2014 của Chủ tịch HĐTS ký ngày 28 tháng 08 năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế là: 11.0.

Điều 2. Công nhận các thí sinh trong danh sách kèm theo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế đợt II năm 2014.

Điều 3. Ông/bà trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                                 CHỦ TỊCH HĐTS

- Bộ GD&ĐT (để b/c);                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như điều 2;

- Lưu: VP, Khoa ĐTSĐH.                                                                               TS. Đặng Đình Quý

 

Cùng chuyên mục