Giới thiệu sách tháng 12/2020

12:00 21/12/2020

1. Kỹ năng đàm phán quốc tế/ Đoàn Văn Thắng .- H.: Khoa học Kỹ thuật, 2020.- 164 tr.; 24 cm.

Cuốn sách góp phần giới thiệu một số kỹ năng đàm phán quốc tế như: các yêu cầu cần có của nhà đàm phán, cách tiếp cận đàm phán, cũng như các nhân tố văn hóa và tâm lý xã hội. Phải chuẩn bị kế hoạch trước khi đàm phán thế nào? Quá trình diễn ra đàm phán ra sao? Cũng như việc xử lý các tình huống trong đàm phán và cuối cùng là các phiên họp.

SĐKCB: TTVH-V.00706-00709

 

2. Công tác thông tin đối ngoại: Những điều cần biết/ Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018.- 239 tr.; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại như chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đánh giá vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của báo chí thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

SĐKCB: TTVH-V.00678- 00697

 

3. Ngôn ngữ báo chí / Nguyễn Tri Niên .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019 .- 109 tr.; 21 cm.

Cuốn sách giúp cho bạn đọc hiểu về đặc điểm của ngôn ngữ báo chí và quy trình thông tin của ngôn ngữ báo chí để có thêm tham chiếu trong nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp báo chí- truyền thông hiện nay.

SĐKCB: TTVH-V.00700- 00702

 

4. Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế/ Lý Thị Hải Yến, Dương Văn Quảng, Lê Hải Bình,…-H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2020 .- 327 tr.; 24 cm.

Nội dung cuốn sách chia thành 3 phần với 9 chương. Phần 1: Các vấn đề cơ bản về truyền thông và quan hệ quốc tế. Phần 2: Một số vấn đề về phương pháp tiếp cận. Phần 3: Một số nội dung nghiên cứu truyền thông và quan hệ quốc tế.

SĐKCB: TTVH-V.00710-00703

Cùng chuyên mục