NCS Đào Quyền Trưởng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 17/05/2023

NCS Đào Quyền Trưởng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/05/2023, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Đào Quyền Trưởng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Ngoại giao công chúng của Mỹ với khu vực Trung Đông và Bắc Phi giai đoạn 2001 - 2016”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy và PGS.TS. Lê Hải Bình.

NCS cùng người hướng dẫn

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách ngoại giao công chúng của Mỹ với khu vực Trung Đông và Bắc Phi giai đoạn 2001 - 2016.

Luận án cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về ngoại giao công chúng như: khái niệm; đặc điểm, hình thức, công cụ, biện pháp triển khai; quá trình hình thành; mối quan hệ với sức mạnh mềm và các khái niệm liên quan khác, trong đó có ngoại giao văn hóa mà Việt Nam đang triển khai.

Luận án phân tích một cách hệ thống, khoa học các chính sách, biện pháp và nguồn lực mà trong giai đoạn 2001 - 2016 chính quyền Tổng thống G.W. Bush và Tổng thống B. Obama đã sử dụng để triển khai ngoại giao công chúng ở Trung Đông và Bắc Phi, khu mực mà Mỹ coi là khởi nguồn của khủng bố, chống lại Mỹ. Từ cơ sở đó, luận án đánh giá những mặt thành công, hạn chế; so sánh và rút ra những đặc điểm của ngoại giao công chúng Mỹ giai đoạn này; đưa ra khuynh hướng ngoại giao công chúng của Mỹ giai đoạn sau. Đồng thời luận án gợi mở một số hàm ý chính sách cho ngoai giao văn hóa của Việt Nam.

Về phương diện thực tiễn, luận án bổ sung nguồn tài liệu tham khảo về chính trị và quan hệ quốc tế liên quan tới chính sách ngoại giao công chúng của Mỹ giai đoạn 2001-2016 nhằm phục vụ cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà ngoại giao có quan tâm tới lĩnh vực này. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho những nhà hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam, thông qua ngoại giao công chúng của Mỹ có thể gợi mở việc tận dụng những điểm mạnh và hạn chế những tác động tiêu cực của chính sách ngoại giao công chúng Mỹ trong quan hệ của Mỹ với Việt Nam.

NCS cùng các thành viên trong hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Đào Quyền Trưởng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục