NCS Nguyễn Thị Thanh Xuân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 13/06/2021

NCS Nguyễn Thị Thanh Xuân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 09/06/2021, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thanh Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Nhân tố ý thức hệ trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Đình Tĩnh và GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về nhân tố ý thức hệ trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá đến nay.

Luận án giải đáp các vấn đề lý luận về ý thức hệ trong quan hệ quốc tế, trong đó làm rõ khái niệm ý thức hệ, luận giải về nhân tố ý thức hệ trong các trường phái chính trong quan hệ quốc tế như thuyết hiện thực, thuyết tự do, thuyết kiến tạo, chủ nghĩa Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tế; vấn đề ý thức hệ trong mối liên hệ với nhân tố lợi ích quốc gia. Trên cơ sở làm rõ ý thức hệ Việt Nam và ý thức hệ Hoa Kỳ, luận án phân tích vấn đề ý thức hệ trong chính sách đối ngoại của mỗi nước và đánh giá Việt Nam và Hoa Kỳ trong chính sách đối ngoại của nước kia. Từ việc phân tích các yếu tố chính chi phối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, luận án phân tích, làm rõ tác động của nhân tố ý thức hệ trong mỗi giai đoạn phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và biểu hiện của tác động của nhân tố ý thức hệ tới quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá đến nay qua việc phân tích các văn bản cấp cao, việc khảo sát các trường hợp điển hình và xem xét một số khía cạnh liên quan trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

(Ảnh)

NCS Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Thị Thanh Xuân xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học việnNgoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục