NCS Phan Chí Thành bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 09/12/2021

NCS Phan Chí Thành bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 08/06/2021, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Phan Chí Thành đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Chính sách của Việt Nam đối với Lào giai đoạn 2011-2020: Tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách của Việt Nam đối với Lào giai đoạn 2011-2020: tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Luận án đã bổ sung một công trình nghiên cứu mới về CSĐN của Việt Nam với cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu về CSĐN trong tình hình mới. Một trong những đóng góp khoa học nổi bật của Luận án là đã phát triển và sử dụng thành công cách tiếp cận về LIQGDT trong phân tích CSĐN nói chung và trong chính sách với Lào nói riêng, làm rõ mối quan hệ giữa 2 yếu tố là LIQGDT và QHĐB trong CSĐN của Việt Nam. Tác giả đã xây dựng khung phân tích riêng về CSĐN trong QHĐB tiếp cận từ LIQGDT dùng để phân tích chính sách cụ thể với Lào, gồm 2 phần phân tích định lượng và phân tích định tính, không trùng lặp với bất cứ lý thuyết nào đã có. Ba nghiên cứu trường hợp đại diện cho 3 loại lợi ích an ninh, phát triển và vị thế đã sử dụng khung phân tích định lượng để tìm ra 3 giả thuyết nghiên cứu chính của Luận án.

(Ảnh)

NCS Phan Chí Thành cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Phan Chí Thành xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học việnNgoại giao và Thư viện Quốc gia.

ĐTSĐH

Cùng chuyên mục