Quyết định các học phần tiến sĩ cho NCS khóa V chuyên ngành QHQT

                 BỘ NGOẠI GIAO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ————–                                                                          ——————-

              Số: 143 /QĐ-HVNG

   Hà Nội, ngày   22  tháng 4   năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về các học phần tiến sĩ cho NCS khóa V (2014-2017)
chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Căn cứ Quyết định số 82/2008 QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 15/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-BGDĐT ngày 13/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho Học viện Ngoại giao;

Căn cứ “Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao;

Xét đề nghị của Khoa Đào tạo sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định các học phần tiến sĩ cho NCS khóa V (2014-2017) (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các học phần Tiến sĩ được triển khai trong năm đầu của chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Điều 3. Trưởng khoa Đào tạo sau Đại học và các NCS khóa V chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                  

Nơi nhận:                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

Như điều 2;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu: VP, SĐH.

                                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                                               

                                                                                                     PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC