Quyết định kết quả trúng tuyển đào tạo Thạc sĩ Luật Quốc tế đợt II-2013

               HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THS                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       ĐỢT II – 2013                                                                    ——————

                            ———-

              Số: 440 /QĐ-HĐTSĐTTHS                                                     Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt II chuyên ngành Luật quốc tế năm 2013

CHỦ TỊCH HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HVNG ngày 16/05/2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-HVNG ngày 07 tháng 05 năm 2013 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc thành lập hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2013;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2013 của Chủ tịch HĐTS ký ngày 30 tháng 09 năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế là: 11.0

Điều 2. Công nhận các thí sinh trong danh sách kèm theo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế đợt II năm 2013.

Điều 3. Ông/bà trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH HĐTS

– Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                                  GIÁM ĐỐC

– Bộ GD&ĐT (để b/c);                                                                                               

– Như điều 2;                                                                                                       (đã ký)

– Lưu: VP, Khoa ĐTSĐH.                                                                                          

                                                                                                               TS. Đặng Đình Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC