Quyết định trúng tuyển đào tạo thạc sĩ KTQT đợt I – 2014

           HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HĐTSĐT THẠC SĨ ĐỢT I – 2014                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      ————-                                                                                       ————

           Số: 243 /QĐ-HĐTSĐTTHS                                                               Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
đợt I chuyên ngành Kinh tế quốc tế năm 2014

CHỦ TỊCH HĐTS ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg ngày 12/07/2012 về sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HVNG ngày 16/05/2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-HVNG ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh tế quốc tế đợt I năm 2014 của Chủ tịch HĐTS ký ngày 30 tháng 05 năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế là: 11.0

Điều 2. Công nhận các thí sinh trong danh sách kèm theo trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế đợt I năm 2014.

Điều 3. Ông/bà trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.


Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH HĐTS

– Bộ Ngoại giao (để b/c);                                                                              GIÁM ĐỐC

– Bộ GD&ĐT (để b/c);

– Như điều 2;                                                                                                   (đã ký)

– Lưu: VP, Khoa ĐTSĐH.                                                                                     

                                                                                                            TS. Đặng Đình Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC