Quyết định tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia vào hệ đại học chính quy 2012

BỘ NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
————-

Số:   226 /QĐ-HVNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————  

                             Hà nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia

vào hệ đại học chính quy năm 2012

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 09/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy;

Căn cứ Công văn số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012;

Căn cứ Công văn số 125/HVNG-ĐT ngày 16/03/2012 của Học viện Ngoại giao về đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngoại giao năm 2012;

Xét hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào Đại học và Cao đẳng năm 2012 của các thí sinh;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tuyển thẳng 9 thí sinh (trong danh sách kèm theo) vào học hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao từ năm học 2012-2013.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh chịu trách nhiệm thông báo cho các các thí sinh được tuyển thẳng và gọi nhập học theo quy định.

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

 

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                      

Nơi nhận:

    Như Điều 1,                                                                                                 (đã ký)

    Lưu: VT, ĐT, TS, CTCT-QLSV, QTTV.

                                                                                        

                                                                                                Đặng Đình Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC