Sách Châu Âu tháng 10/2013

10:00 08/10/2013

1.

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu Âu / Đặng Minh Đức. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 256 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về địa lý pháp lý của Nghị viện châu Âu trong tổ chức bộ máy của Liên minh châu Âu, các yêu tố tác động đến địa vị pháp lý, quá trình hình thành phát triển và nguyên tắc hoạt động của Nghị viện châu Âu trong quá trình liên kết và hội nhập sâu của Liên minh châu Âu. Phân tích thẩm quyền của Nghị viện châu Âu. Từ kinh nghiệm của Nghị viện châu Âu, đưa ra những gợi mở cho ASEAN trong việc xây dựng mô hình Nghị viện ASEAN, đồng thời xem xét những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Nghị viện ASEAN.

SĐKCB: CAU-V.00359 đến 00363

2.

Điều chỉnh chính sách phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu / Đặng Minh Đức (cb); Trịnh Thị Hiền, Lê Văn Nga… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 304 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những nhân tố tác động tới sự phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; phân tích những điều chỉnh chính sách phát triển của Đức nhằm ổn định nền kinh tế đất nước; dự báo phát triển của Đức tác động đối với thế giới, khu vực, và khả năng hợp tác với Việt Nam.

SĐKCB: CAU-V.00364 đến 00368

 3.

An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam / Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 276 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu. Chương 2: Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở một số nước Bắc Âu trong khủng hoảng (2008 - 2011). Chương 3: Dự báo triển vọng an sinh xã hội Bắc Âu trong tương lai, tác động và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

SĐKCB: CAU-V.00354 đến 00358

4.

Chính sách phát triển của Vương Quốc Anh sau suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 và kinh nghiệm cho Việt Nam / Đỗ Tá Khánh (cb); Nguyễn Bích Thuận, Trần Thị Thu Huyền… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 220 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày những tác động của khủng hoảng, phản ứng chính sách nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng và những kết quả bước đầu của các phản ứng chính sách đó trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Đặc biệt, phân tích vai trò của Vương quốc Anh trong Liên minh châu Âu và trên thế giới trong việc giải quyết khủng hoảng toàn cầu. Dự báo các xu hướng phát triển của Vương quốc Anh từ nay đến năm 2020, đặt trong bối cảnh các điều chỉnh chính sách sau khủng hoảng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

SĐKCB: CAU-V.00347, 00353

 5.

Hành trình chính trị của tôi / Tony Blair; Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Diệu Anh… dịch. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 879 tr. ; 24 cm.

Đây là tác phẩm đầu tiên được viết dưới dạng hồi ký của Tony Blair, ghi lại chân thực những năm tháng khi ông còn là nhân vật quyền lực nhất nước Anh. Cũng chính trong tác phẩm này, lần đầu tiên độc giả được tường tận và nắm rõ vai trò của ông trong việc thiết lập lại lịch sử hiện đại của xứ sở sương mù, kế từ sau cái chết của công nương Diana cho tới cuộc chiến chống khủng bố do nước Mỹ phát động. Ông cũng bật mí những bí mật quan trọng đằng sau những quyết sách quan trọng nhằm duy trì sức mạnh của Đảng Lao động, mối quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật trong giới chính trường Anh như tân thủ tướng Gordon Brown và Peter Mandelson, cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế như Geogre Bush, Putin và Cliton.

SĐKCB: CAU-V.00369 đến 00371

Cùng chuyên mục