Sách Đông Bắc Á tháng 06/2012

13:00 25/06/2012

 

1. Đông Bắc Á - Những vấn đề kinh tế nổi bật (2011 - 2020) / Phạm Quý Long (cb); Dương Minh Tuấn, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Thị Phi Nga. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 267 tr.

Cuốn sách phân tích vị trí kinh tế của khu vực Đông Bắc Á trong nền kinh tế toàn cầu, tiến trình liên kết kinh tế quốc tế ở Đông Bắc Á, giải quyết bài toán khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009, cạnh tranh vai trò lãnh đạo trong ý tưởng xây dựng mô hình cộng đồng Đông Á tương lai. Dự báo một số vấn đề kinh tế nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020. Đồng thời đưa ra một số giải pháp định hướng để Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác thuộc khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020.

2. Nhật Bản một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật 2001 - 2020 / Trần Quang Minh (cb); Dương Minh Tuấn, Phạm Thị Xuân Mai… - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 352 tr.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu và đánh giá một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI, dự báo xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động trong 10 năm tiếp theo, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để tăng cường khả năng hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản.

3. Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế / Nguyễn Văn Hoàn. - H. : Lao động, 2011. - 297 tr.

Với 6 bài viết, tác giả đã trình bày nhiều vấn đề kinh tế, tiếp thu văn hóa, quan hệ xã hội của nước Nhật trong thời cận thế, từ đó phác thảo nguyên nhân dẫn đến phát triển và tạo dựng diện mạo của nước Nhật cuối thế kỷ XIX.

4. Tiến bộ xã hội một số vấn đề về mô hình phát triển ở Đông Á và Đông Nam Á / Hồ Sĩ Quý. - H. : Tri thức, 2012. - 274 tr.

Nội dung cuốn sách được phát triển ý tưởng từ một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do tác giả làm chủ nhiệm. Cuốn sách tập trung bàn về những vấn đề cấp bách thuộc lý thuyết tiến bộ xã hội và những vấn đề nóng đang tranh cãi về mô hình phát triển ở Đông Á và Đông Nam Á. Cuốn sách cũng chỉ ra nhiều gợi ý cho sự phát triển ở Việt Nam.

Cùng chuyên mục