Sách Đông Bắc Á tháng 08/2013

13:00 05/08/2013

 

1Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản / Dương Minh Tuấn (cb), Phạm Quý Long, Phạm Thị Xuân Mai. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 274 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp - nông thôn Nhật Bản, nhằm nêu lên những đặc trưng chủ yếu, có tính đặc thù cũng như vai trò của nông nghiệp đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Nhật Bản; trình bày các giải pháp chủ yếu đối với sự phát triển nông nghiệp - nông thôn Nhật Bản; làm rõ những thành tựu và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển nông nghiệp - nông thôn Nhật Bản cũng như mô hình và những kinh nghiệm phát triển của nông nghiệp - nông thôn Nhật Bản đối với Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay.

SĐKCB: CA-V.1469 đến 1473

2Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản / Bộ Công thương. - H. : Công thương, 2012. - 227 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật bản hiện nay, thực trạng và giải pháp để tận dụng tốt các ưu đãi theo các Hiệp định AJCEP và VJEPA; kinh nghiệm kinh doanh một số mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nội thất, nông sản, hải sản, dệt may sang thị trường Nhật Bản.

SĐKCB: CA-V.1503 đến 1507

3. Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Minh (cb); Đặng Xuân Thanh… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 323 tr. ; 20 cm

Nội dung chính của cuốn sách này là phân tích, làm rõ những chiến lược và chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011 - 2020, trên cơ sở đó đánh giá những tác động có thể có đối với Việt Nam và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế những thách thức trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020.

SĐKCB: CA-V.1553 đến 1557

4Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 - 2020 / Phạm Quý Long (cb); Nguyễn Thị Kim Bảo, Phạm Thái Quốc… - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 271 tr. ; 21 cm

Nội dung chính của cuốn sách giới thiệu và phân tích chính sách của bốn nền kinh tế chủ yếu ở Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan về sự điều chỉnh chiến lược hướng tới năm 2020 trong xây dựng mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, đưa ra đánh giá riêng và đề xuất một số vấn đề mang tính gợi mở đối với quá trình hợp tác và phát triển kinh tế của Việt Nam với khu vực này.

SĐKCB: CA-V.1568 đến 1572

5. Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường giai đoạn 2001 - 2020 / Trần Quang Minh (cb); Phạm Thị Xuân Mai, Trần Thị Duyên. - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 287 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách hướng vào tổng hợp, phân tích và đánh giá đối sách của một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan về biến đổi khí hậu và các thách thức về môi trường giai đoạn 2001 - 2020. Từ kinh nghiệm của các quốc gia và vùng lãnh thổ này và căn cứ thực trạng các vấn đề nói trên ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề nổi bật về môi trường của nước ta hiện nay.

SĐKCB: CA-V.1558 đến 1562

6Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội / Trần Thị Nhung (cb); Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Thắm… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 232 tr. ; 21 cm

Cuốn sách gồm ba nội dung chính: Tìm hiểu những biến đổi xã hội chủ yếu ở các nước và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á như: biến đổi dân số, gia tăng bất bình đẳng xã hội, sự chuyển đổi gia đình truyền thống sang hiện đại, xung đột tôn giáo. Đối sách của một số nước và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội. Những kinh nghiệm có thể tham khảo và vận dụng vào Việt Nam.

SĐKCB: CA-V.1563 đến 1567

Cùng chuyên mục