Sách Đông Nam Á tháng 06/2013

09:00 10/06/2013

1.

Về hệ thống chính trị Xingapo / Lê Văn Đính (cb), Tống Đức Thảo, Trương Thị Hồng Hà… - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 178 tr. ; 20 cm

Cuốn sách trình bày về tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân hành động Xingapo; Hiến pháp Xingapo và tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp Xingapo; Các tổ chức chính trị - xã hội ở Xingapo; Sự phát triển của xã hội công dân và tiến trình dân chủ ở Xingapo.

SĐKCB: CA-V.1459 đến 1463

2.

Từ điển lịch sử và văn hóa Malaixia / Đức Ninh (cb), Dương Văn Huy, Nguyễn Văn Hà… - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 764 tr. ; 24 cm

Cuốn từ điển mang ý nghĩa phổ biến kiến thức khoa học cho đông đảo bạn đọc Việt Nam, là công cụ tra cứu các thông tin về lịch sử, đất nước, con người, văn hóa Malaixia.

SĐKCB: CA-V.1476 đến 1477

3.

Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay / Nguyễn Hoàng Giáp (cb); Mai Hoài Anh, Ngô Phương Anh… - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 346 tr. ; 20 cm

Dựa trên sự phân tích những diễn biến chủ yếu của các cặp quan hệ cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn có vị trí, vai trò quan trọng ở Đông Nam Á, các tác giả mong muốn làm rõ quá trình cạnh tranh chiến lược và ảnh hưởng của một số nước lớn trong khu vực cùng với khuynh hướng biến đổi của quá trình đó trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, đồng thời chỉ ra tác động của nó đến an ninh và phát triển của Việt Nam hiện nay.

SĐKCB: CA-V.1530 đến 1536

4.

Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN / Tô Văn Hòa. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 403 tr. ; 20 cm

Cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết của bạn đọc về Hiến pháp của các quốc gia trong khối ASEAN, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lý các vấn đề quan trọng của Luật Hiến pháp ở các nước thành viên ASEAN, qua đó có thể nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước ta.

SĐKCB: CA-V.1508 đến 1517

5.

Lịch sử văn hóa Đông Nam Á / Phạm Đức Dương (cb); Diệp Đình Hoa… - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 1538 tr. ; 21 cm

Cuốn sách là công trình nghiên cứu về hai lĩnh vực lịch sử và văn hóa của các nước Đông Nam Á theo 5 định hướng: Dựng lại nền văn minh nông nghiệp Đông Nam Á thời tiền sử. Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á và nền văn hóa truyền thống trong sự tiếp xúc với Ấn Độ và Trung Hoa. Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân cũ và mới vào Đông Nam Á và phong trào giải phóng dân tộc. Các con đường tiến lên xã hội hiện đại và mối quan hệ giữa các nước trong khu vực và quốc tế trong xu thế toàn câu hóa. Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong tiến trình lịch sử.

SĐKCB: CA-V.1528 đến 1529

6.

Hồi giáo với đời sống chính trị Đông Nam Á / Ngô Văn Doanh. - H. : Thế giới, 2013. - 254 tr. ; 21 cm

Cuốn sách phân tích vai trò của đạo Hồi đối với lịch sử chính trị nói chung và đối với đời sống chính trị hiện nay ở Đông Nam Á. Nội dung được chia làm ba phần: Đặc trưng chính trị của đạo Hồi từ khi hình thành cho đến nay. Hồi giáo trong lịch sử Đông Nam Á trước thời hiện đại. Hồi giáo trong đời sống chính trị hiện đại Đông Nam Á.

SĐKCB: CA-V.1537 đến 1543

Cùng chuyên mục