Sách Kinh tế quốc tế tháng 06/2013

10:00 10/06/2013

1.

Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes / Mark Skousen; Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hồng Minh… dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 380 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách viết về sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế.

SĐKCB: KTQT-V.01808 đến 01813 

2.

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên 2012 / Nguyễn Bình Giang (cb); Đặng Hoàng Hà, Đặng Thị Phương Hoa… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 195 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách trình bày tổng quan tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2012; Phân tích những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật năm 2012 như: Các cuộc bầu cử và chuyển giao lãnh đạo lớn, những điểm nóng của thế giới năm 2012…; Từ đó đưa ra những triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2013.

SĐKCB: KTQT-V.01801 đến 01805 

3.

Kinh tế thế giới sau khủng khoảng hệ lụy và triển vọng / Lê Kim Sa. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 227 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách được chia làm ba phần: Phần một: Trình bày về những hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Phần hai: Trình bày về ba nền kinh tế lớn là Mỹ, EU, Trung Quốc như những động lực chính hiện đang tạo ra sự năng động, dù là tích cực hay tiêu cực của nền kinh tế thế giới. Phần ba là những kết luận và hàm ý cho sự phát triển của Việt Nam.

SĐKCB: KTQT-V.01814 đến 01823

4.

Vấn đề nợ công ở một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam / Phạm Thị Thanh Bình (cb); Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Hồng Thu… - H. : Khoa học xã hội, 2013. – 228 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung phân tích vấn đề nợ công (nguyên nhân và bản chất nợ công), thực trạng nợ công của các nước phát triển (đặc biệt đi sâu tìm hiểu cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu), vấn đề nợ công của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở châu Á. Trên cơ sở đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp quản lý nợ công ở Việt Nam trong thời gian tới.

SĐKCB: KTQT-V.01833 đến 01837

5.

Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển / Jean - Pierre Cling, Đỗ Hoài Nam, Stephane Lagree… biên soạn. - H. : Tri thức, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2013. - 535 tr. ; 25 cm.

Kinh tế phi chính thức đóng vai trò quan trọng tại các nước đang phát triển. Để hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của nền kinh tế của các nước này, cần phải tìm hiểu thực tiễn của kinh tế phi chính thức. Trên thực tế, đây là một lĩnh vực chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu đầy đủ, cũng như chưa được lưu ý đến khi ban hành các các chính sách, thậm chí đôi khi còn bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Các bài viết trong ấn phẩm giới thiệu một số nghiên cứu về chủ đề này trên phạm vi địa lý rất rộng, trải từ châu Á qua châu Phi và châu Mỹ Latin.

SĐKCB: KTQT-V.01844 đến 01848

Cùng chuyên mục