Sách Kinh tế Việt Nam tháng 12/2013

09:00 09/12/2013

1. Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012 - 2013 trên bước đường phục hồi đầy thách thức/ Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 232 tr. ; 21 cm

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan tình hình kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013; phân tích tình hình kinh tế ở một số nước và khu vực trong năm 2012 và dự báo triển vọng năm 2013 như kinh tế Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Châu Phi - Trung Đông. Chương 2Trình bày tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012; một số vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2012; phản ứng chính sách kinh tế vĩ mô năm 2012; đánh giá tổng quát kinh tế Việt Nam năm 2012 và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2013. Chương 3: Đưa ra những đánh giá chung đồng thời đưa ra những kiến nghị chính sách trong ngắn hạn cũng như kiến nghị chính sách và giải pháp trung hạn 2013 - 2015.

SĐKCB: VN-V.11011 đến 11015

 

2. Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012: “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu”/ Ủy ban kinh tế của Quốc Hội. - H. : Tri thức, 2012. - 297 tr. ; 24 cm

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 được xây dựng gồm 7 chương với mục đích phân tích những bất ổn kinh tế vĩ mô năm 2011, gắn kết với cơ cấu và đặc điểm mô hình tăng trưởng, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết hay cũng chính là cơ hội không thể bỏ lỡ để tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Báo cáo cũng đồng thời đề cập đến những nền tảng tăng trưởng và thảo luận những điều kiện tiền đề quan trọng trong quá trình tái cơ cấu.

SĐKCB: VN-V.11101 đến 11102

 

3. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu/ Hà Văn Hiển, Phạm Hồng Chương. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 382 tr. ; 21 cm

Cuốn sách đi sâu phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (cả về tốc độ và chất lượng, tính bền vững…), làm rõ những bất cập của mô hình tăng trưởng mà Việt Nam đang thực hiện và phân tích, dự báo những hạn chế của mô hình này trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi. Trên cơ sở phân tích những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam và những bài học kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng sau các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các tác giả đã phân tích những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản đối với Việt Nam sau khủng hoảng, từ đó đưa ra những căn cứ khoa học, quan điểm, mô hình và giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2020 cho nền kinh tế đất nước.

SĐKCB: VN-V.11191 đến 11192

 

4. Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán ASEAN đến năm 2020/ Trần Quang Phú. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 248 tr. ; 21 cm

Tác giả đã hệ thống hóa các quan điểm hiện đại về vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; về kinh nghiệm hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia chuyển đổi (cụ thể là hội nhập thị trường chứng khoán của Cộng hòa Séc, Ba Lan vào EU); hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia trong khu vực ASEAN (như Inđônêxia, Malayxia, Philíppin); về thực tiễn tạo lập tiền đề và quá trình hội nhập vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN của Việt Nam; và từ việc phân tích một cách khoa học, cụ thể về những hạn chế trong quá trình tạo lập các tiền đề nội lực và hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN của thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN đến năm 2020.

SĐKCB: VN-V.11189 đến 11190, VN-V.11211, 11212

 

5. Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế/ Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Tuấn Nghĩa. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 232 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế; phân tích quá trình hình thành và hoạt động của một số tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. Từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của các tập đoàn kinh tế trong thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11177 đến 11180

Cùng chuyên mục