Sách Luật Quốc tế tháng 02/2015

09:00 04/03/2015

1. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của các quốc gia/ Nguyễn Ngọc Anh (cb); Nguyễn Thị Quế Thu, Vũ Minh Tuấn… - H. : Công an nhân dân, 2011. - 239 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin hữu ích về quá trình đàm phán, nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, các nghị quyết và quyết định của Hội nghị các quốc gia thành viên và tư liệu về sự tham gia Công ước của các quốc gia.

SĐKCB: LQT-V.00577 đến 00578

 

2. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự tham gia của các quốc gia/ Nguyễn Ngọc Anh (cb); Đường Minh Giới, Nguyễn Thị Quế Thu… - H. : Công an nhân dân, 2013. - 263 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Phần 1: bình luận nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư bổ sung Công ước. Phần 2: Sự tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư bổ sung Công ước của các quốc gia trên thế giới.

SĐKCB: LQT-V.00579 đến 00582

 

3. Những điều cần biết vê một số công ước quốc tế về biển/ Hạnh Nguyên biên soạn. - H. : Thanh niên, 2014. - 219 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu một số công ước, luật pháp quốc tế về biển giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu tranh chủ quyền biển đảo. Đây cũng là bằng chứng khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với hai đảo Trường Sa, Hoàng Sa trước thế giới. Là bằng chứng quan trọng để đấu tranh với Trung Quốc.

SĐKCB: LQT-V.00626 đến 00627

 

4. Thực hiện các Công ước cơ bản của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tai Việt Nam cơ hội và thách thức/ Phạm Trọng Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày về nguồn gốc, sự ra đời của Luật lao động quốc tế, các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và các Công ước lao động quốc tế cơ bản. Phân tích việc chuyển hóa và thi hành một số Công ước của Tổ chức lao động quốc tế ở Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng gia nhập và thi hành các Công ước: số 87, số 98 và số 105 của Tổ chức lao động quốc tế mà Việt Nam chưa ra nhập.

SĐKCB: LQT-V.00652 đến 00653

 

5. Cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người/ Võ Khánh Vinh, Lê Thanh Mai (cb); Bùi Nguyên Khánh… - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 104 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu các cơ chế quốc tế về quyền con người, cơ chế quốc tế đa phương về quyền con người và tư cách thành viên của Việt Nam; cơ chế khu vực về quyền con người; từ đó phân tích mối quan hệ giữa các cơ chế đa phương, khu vực và quốc gia.

SĐKCB: LQT-V.00655 đến 00656

Cùng chuyên mục