Sách Luật Quốc tế tháng 04/2014

09:00 23/04/2014

1. Các bản hiến pháp làm nên lịch sử/ Albert P. Blaustein, Jay A. Sigler biên soạn và giới thiệu; Võ Trí Hảo, Hà Quế Anh… dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 678 tr. ; 24 cm.

Đây là công trình tập hợp và giới thiệu đầy đủ nhất về các dòng chảy đa dạng, các nguyên lý của Hiến pháp trên thế giới. Không chỉ những bản Hiến pháp của Phương Tây, mà cả những bản Hiến pháp có tính chất mở đầu cho những cuộc cải cách lớn ở Phương Đông, ví dụ như Hiến pháp Meiji của Nhật Bản, Hiến pháp Trung Hoa cũng được giới thiệu, phân tích đầy đủ trong cuốn sách này.

SĐKCB: LQT-V.00545 đến 00550

 

2. Sổ tay điều ước quốc tế/ Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao. - H. : Tư pháp, 2013. - 247 tr. ; 20 cm.

Cuốn sổ tay trình bày khái niệm điều ước quốc tế, các hành vi pháp lý, sự phối hợp giữa các cơ quan, trình tự, thủ tục trình và quyết định ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác điều ước quốc tế, đồng thời có lưu ý một số vấn đề nảy sinh trong công tác này.

SĐKCB: LQT-V.00556 đến 00572

 

3. Sổ tay thỏa thuận quốc tế/ Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao. - H. : Tư pháp, 2013. - 115 tr. ; 20 cm.

Sổ tay giới thiệu khái niệm thỏa thuận quốc tế, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo nhóm chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế, đồng thời có lưu ý một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác thỏa thuận quốc tế.

SĐKCB: LQT-V.00528 đến 00544

 

4. Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương/ Brian Burdekin; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 770 tr. ; 22 cm.

Cuốn sách giới thiệu tập hợp các tư liệu được tuyển chọn từ những văn kiện quốc tế, cộng với một vài bảng biểu, nhằm hỗ trợ cho việc so sánh các cơ quan nhân quyền quốc gia khác nhau đã được thành lập ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

SĐKCB: LQT-V.00573 đến 00576

Cùng chuyên mục