Sách Luật Quốc tế (Tiếng Việt) tháng 06/2012

08:00 19/06/2012

1. Tài phán hiến pháp - Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam/ Nguyễn Như Phát (cb.); Đào Chí Úc, Nguyễn Đăng Dung… - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 440tr.

Cuốn sách trình bày về vai trò của Tài phán hiến pháp trong việc duy trì và bảo vệ chế độ Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ; xu thế phát triển của mô hình Tài phán hiến pháp trên thế giới; đồng thời phân tích nhu cầu và những điều kiện tiền

 

2. Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người / Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người – Quyền công dân (Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội) – H. : Lao động Xã hội, 2011. – 1475tr.

Giới thiệu đến bạn đọc tổng quan về hệ thống các văn kiện quốc tế về quyền con người gồm: Bộ luật Nhân quyền quốc tế, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, các văn phổ quát về quyền con người trong các lĩnh vực.

 

 

 

 

3. Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật Hình sự quốc tế/ Nguyễn Ngọc Chí. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 275 tr.

Cuốn sách đề cập những nội dung chủ yếu như: các luận điểm khoa học, cơ sở lý luận về các vấn đề tội phạm, hình phạt, thủ tục tố tụng, hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm quốc tế… và quan điểm, kinh nghiệm của một số quốc gia, khu vực tiêu biểu trong việc hợp tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm quốc tế…

 

 

 

4. Về Pháp quyền và Chủ nghĩa hợp hiến (Một số tiểu luận của các học giả nước ngoài)/ Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. - H. : Lao động Xã hội, 2012. - 583 tr.

Cuốn sách đề cập đến các nguyên lý nền tảng, các yếu tố cấu thành và một số vấn đề có thể coi là những yêu cầu chung của mọi nền pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến, cụ thể như pháp luật, hiến pháp, dân chủ, quyền con người - quyền công dân, phân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước, tư pháp độc lập, tự do báo chí, xã hội dân sự…

 

5. Tư tưởng về quyền con người - Tuyến tập tư liệu thế giới và Việt Nam bản quyền/ Khoa Luật, ĐHQGHN - Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người & Quyền công dân. - H. : Lao động Xã hội, 2011. - 767 tr.

Cuốn sách tuyển chọn những văn kiện, đoạn trích và tuyên bố mang tính chất tiêu biểu, phản ánh nhận thức và tư tưởng của nhân loại về nhân quyền, được sắp xếp theo trình tự lịch sử, bên cạnh đó là những đoạn trích và tác phẩm phản ánh rõ nét tư tưởng về nhân quyền trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

 

 

6. Tòa án công lý quốc tế/ Nguyễn Hồng Thao. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 355 tr.

Cuốn sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề về tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cùng các phán quyết điển hình và kết luận tư vấn chọn lọc của cơ quan quốc tế này. Nó đã góp phần chuyển tải nhiều nội dung lớn liên quan đến các sự kiện, tranh chấp cũng như các vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu và trong luật quốc tế.

Cùng chuyên mục