Sách Luật Quốc tế (Tiếng Việt) tháng 06/2013

09:00 10/06/2013

1. Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới/ Ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 451 tr. ; 24 cm.

Mục đích chủ yếu của cuốn sách là giới thiệu nội dung và cách thức quy định những vấn đề cơ bản trong hiến pháp các nước như: Chủ quyền nhân dân và các hình thức nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Tổ chức bộ máy nhà nước Trung ương… để có thể so sánh, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta.

SĐKCB: LQT-V.00481 đến 00484

 

 

2. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR 1966)/ Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân. - H. : Hồng Đức, 2012. - 671 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách phân tích lịch sử hình thành và những nội dung cơ bản của ICCPR; Nội hàm các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR; đồng thời giới thiệu về Ủy ban nhân quyền: Cơ quan giám sát việc thực thi ICCPR.

SĐKCB: LQT-V.00485 đến 00488

 

 

3. Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế/ Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường. - H. : Thông tin và truyền thông, 2012. - 515 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày và luận giải những vấn đề lý luận cơ bản và chuyên sâu của luật biển quốc tế về thềm lục địa, như­: Khái niệm khoa học địa chất, khoa học pháp lý về thềm lục địa; Quy chế pháp lý của thềm lục địa, xác định ranh giới thềm lục địa theo quy định pháp luật quốc tế; Quy trình chung thực hiện việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa v­ượt quá 200 hải lý theo quy tắc của ủy ban Ranh giới thềm lục địa (Liên Hợp quốc); Phân định thềm lục địa của các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau; Quy chế pháp lý và vai trò của đảo trong xác định ranh giới thềm lục địa; Vấn đề xác định thềm lục địa theo pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

SĐKCB: LQT-V.00493 đến 00497

 

 

4. Luật quốc tế/ Ngô Hữu Phước. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 719 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách trình bày lí luận chung về Luật Quốc tế; Nguồn của Luật Quốc tế; Hệ thống nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; Chủ thể của Luật Quốc tế; Dân cư trong luật Quốc tế; Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong Luật Quốc tế; Luật ngoại giao lãnh sự; Lý luận chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế; Các cơ chế giải quyết tranh chấp cơ bản trong Luật Quốc tế; và Vi phạm Luật Quốc tế và trách nhiệm pháp lí Quốc tế.

SĐKCB: LQT-V.00500 đến 00504

 

 

5. Hỏi đáp về quyền con người/ Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân. - H. : Hồng Đức, 2011. - 319 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách bao gồm những câu hỏi đáp giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nhân quyền với những thông tin ngắn gọn súc tích, được chia thành các mục chuyên biệt bao gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở tầm quốc tế và Việt Nam như: Khái lược về quyển con người; Luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ thúc đẩy nhân quyền; Nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; Khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam.

SĐKCB: LQT-V.00513 đến 00514

Cùng chuyên mục