Sách Luật Việt Nam tháng 04/2016

04:00 13/04/2016

1.

Bàn về hệ thống pháp luật / Nguyễn Văn Hiển, Lê Minh Tâm, Phạm Duy Nghĩa… - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 260 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà khoa học, trong đó tập trung đi sâu phân tích các vấn đề như bản chất của pháp luật, hệ thống pháp luật; quan điểm truyền thống về hệ thống pháp luật và những tác động của quan điểm đó đối với quá trình xây dựng và thực thi pháp luật Việt Nam hiện nay; đào tạo nguồn nhân lực xây dựng, thi hành pháp luật…              

SĐKCB: VN-V.12218 đến 12220

2.

Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính / Bùi Thị Đào. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 248 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách là công trình giới thiệu, luận giải một cách hệ thống, khoa học các nội dung về tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính phụ thuộc vào nhiều hoạt động khác nhau bao gồm cả các hoạt động được thực hiện trong quá trình xây dựng quyết định như: xác định nhu cầu ban hành quyết định, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có liên quan, thẩm định dự thảo quyết định; và những hoạt động được thực hiện sau khi ban hành quyết định như: giám sát, kiểm tra, xử lý quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đối với quyết định hành chính.

SĐKCB: VN-V.12224 đến 12225

3.

Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam / Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 439 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tổng kết, đánh giá những tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm qua. Trên cơ sở đó, cũng xác định những yếu tố còn cần phải đổi mới của hệ thống pháp luật trong thời gian tới để thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.                            

SĐKCB: VN-V.12326 đến 12328

4. 

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Ba, Nguyễn Thị Báo, Vũ Công Giao,…[và những người khác]. - H. : 2015. - 335 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày quan hệ giữa hiến pháp và quyền con người; chế định quyền con người trong hiến pháp các nước trên thế giới; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp trước năm 2013, trong năm 2013 và việc thực thi chế định quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

SĐKCB: VN-V.12333 đến 12335

Cùng chuyên mục