Sách Quan hệ quốc tế (Tiếng Việt) tháng 11/2020

17:00 24/11/2020

1. Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại/ Phan Duy Anh.- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 270 tr.; 21 cm.

Cuốn sách trình gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại. Phần thứ hai viết về Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền dân chủ Mỹ hiện đại.

SĐKCB: QHQT-V.3025-29

2. Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam/ Đặng Đình Quý.- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 494 tr.; 24 cm.

Cuốn sách trình bày một bức tranh tổng thể về sự phát triển của cục diện thế giới, khu vực đến năm 2030 và xu hướng vận động của các tổ chức và cơ chế đa phương trong cục diện đó. Ngoài ra, các tác giả còn đi sâu tìm hiểu ngoại giao đa phương của một số quốc gia đại diện cho các nhóm nước lớn, vừa và nhỏ để làm cơ sở thực tiễn bàn về đối ngoại đa phương của Việt Nam tham gia trong thời gian tới.

SĐKCB: QHQT-V.3033-37

3. Triết học chính trị phương Tây hiện đại: Giá trị và ý nghĩa/ Đinh Ngọc Thạch.- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 574 tr.; 24 cm.

Cuốn sách đưa ra các khái luận về triết học, lịch sử hình thành và phát triển của triết học phương Tây, cũng như các tư tưởng triết học và học thuyết triết học.  Bên cạnh đó cuốn sách cũng đề cập đến các trường phái triết học cũng như các vấn đề chính trị trong các học thuyết triết học.

SĐKCB: QHQT-V.3030-32

4. Quốc gia và siêu quốc gia/ Trần Cương; Văn Tân, Nguyễn Dương.- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2020.- 578 tr.; 24 cm.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những lý luận cơ bản về “nhất thể hóa”, trên cơ sở đó để hiểu rõ hơn về mô hình Cộng đồng châu Âu trong cuốn sách đã được minh chứng phần nào trong thực tế, đặc biệt là khi Anh hoàn thành tiến trình Brexit, Mỹ quay trở về chính sách bảo hộ, khả năng Grexit ngày một rõ ràng…

SĐKCB: QHQT-V.3040-44

5. Lịch sử các học thuyết chính trị/ Nguyễn Đăng Dung, Lê Thị Thanh Lai; Đinh Ngọc Thắng,..-H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2020.- 513 tr.; 24 cm.

Cuốn sách gồm 11 chương, phân kỳ lịch sử các học thuyết chính trị theo bốn giai đoạn chủ yếu: giai đoạn cổ đại, giai đoạn trung đại, giai đoạn cận đại, giai đoạn hiện đại và những học thuyết chính trị cơ bản được trình bày theo khu vực phương Đông và phương Tây.

SĐKCB: QHQT-V.3045-47

Cùng chuyên mục