Sách Quan hệ quốc tế (Tiếng Việt) tháng 6/2012

16:00 19/06/2012

1. Câu hỏi và trả lời về môn thể chế chính trị thế giới đương đại / Nguyễn Thị Phượng . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 298 tr.

Cuốn sách bao gồm những vấn đề chung về thể chế chính trị thế giới đương đại  với những câu hỏi có tính khái quát, cơ bản như thể chế chính trị là gì, phân biệt khái niệm thể chế chính trị với khái niệm hệ thống chính trị và chế độ chính trị, đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học thể chế chính trị đương đại là gì? Phân loại nhà nước như thế nào? Các loại hình thể chế quân chủ, thể chế cộng hòa, thể chế chính trị của các nhà nước trong khối ASEAN, chức năng đặc điểm của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp…

2. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia/ Nguyễn Văn Dân. - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 270 tr.

Cuốn sách giới thiệu sự hình thành và phát triển của một ngành khoa học mới ở Việt Nam; giới thiệu một cách có hệ thống các quan niệm địa chính trị hiện đại trên thế giới, giới hạn chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay, phân tích vai trò của nhân tố địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc sử dụng địa chính trị của các nước trong phát triển và cho phát triển…

3. Toàn cầu hoá hội nhập và phát triển bền vững: Từ góc nhìn triết học đương đại / Hồ Bá Thâm, Nguyễn Thị Hồng Diễm . - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 708 tr.

Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề triết học đương đại từ thực tiễn toàn cầu hoá, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước ngày nay, cũng như những vấn đề chung về thời đại và về quan hệ giữa toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam…

4. Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ 21 / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 226tr.

Tài liệu phân tích, đánh giá đa chiều những chuyển biến kinh tế và chính trị ở cấp độ toàn cầu và khu vực, đặc biệt là xem xét đến những xu thế toàn cầu và khu vực nổi bật mà những nghiên cứu đi trước đã chỉ ra, mặc khác hệ thống hoá, chắt lọc những nội dung, cập nhật và đưa ra những đánh giá và nhìn nhận riêng, mang tính đặc thù của Việt Nam.

5. Quyền lực trong quan hệ quốc tế: Lịch sử và vấn đề / Hoàng Khắc Nam. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 279tr.

Tài liệu giới thiệu quá trình nhận thức về quyền lực và phân tích các khái niệm khác nhau trong lĩnh vực nghiên cứu quan hệ quốc tế, ngoài ra tài liệu còn trình bày các yếu tố hợp thành quyền lực quốc gia trong quan hệ quốc tế bao gồm địa lý, dân số, quân sự, kinh tế, khoa học công nghệ và các yếu tố tinh thần, vai trò của quyền lực trên hai phương diện quốc gia và quan hệ quốc tế.

6. Trật tự thế giới mới thứ hai: Những vấn đề địa - chính trị nan giải / Nhicolai Zlobin. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 372 tr.

Tác giả tập trung phân tích sự đối đầu giữa các quốc gia, luận giải sự biến mất một cách căn bản trên thực tiễn các khối chính trị trên thế giới, đưa ra những dự đoán về một kỷ nguyên mới của thế giới được đánh dấu bằng một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên nhiều mức độ khác nhau. Tác giả cũng đã cố gắng luận giải đối với hàng loạt câu hỏi: Ai là người có lợi nếu xảy ra thảm họa kinh tế toàn cầu? Ai sẽ tháo gỡ những bế tắc về chính trị và kinh tế thế kỷ XXI? Sự sụp đổ của giới cầm quyền chính trị thế giới sẽ dẫn đến điều gì? Thế giới sẽ đi về đâu? Có diễn ra trật tự thế giới mới không và trật tự thế giới mới sẽ như thế nào? …

7. Nhập môn xung đột quốc tế các vấn đề lý thuyết và lịch sử / Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao. - H. : Hà Nội, 2012 . -  407 tr.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu tổng hợp và công phu về vấn đề tìm hiểu bản chất của quan hệ quốc tế nói chung và của xung đột quốc tế nói riêng qua các thời kỳ lịch sử từ cổ đại đến cận hiện đại, chiến tranh Lạnh và giai đoạn hiện nay cũng như những gợi ý quan trọng về tương lai của quan hệ quốc tế.

Tôn giáo và quan hệ quốc tế / Lê Thanh Bình, Đỗ Thanh Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 251 tr.

Cuốn sách - tập bài giảng này không chỉ cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về tôn giáo, giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn trên thế giới, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống chính trị - xã hội, đến quan hệ quốc tế, mà còn muốn qua đây làm sáng tỏ những vấn đế tôn giáo nổi bật trong đời sống chính trị - xã hội và quan hệ quốc tế của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các phương án giải quyết.

Cùng chuyên mục