Sách Trung Quốc tháng 11/2018

14:00 27/11/2018

1. Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển / Nguyễn Xuân Trung (cb); Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Khánh Vân… - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 296 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách với cách tiếp cận từ việc phân tích  chiến lược và điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với các nước láng giềng đến phân tích riêng từng trường hợp cụ thể là Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Mông Cổ, tác giả phân tích quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ để rút ra những điểm chung và riêng của ba nước để từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

    SĐKCB: TQ-V.01588 đến 01592

2. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc / Hoàng Thế Anh (cb); Nguyễn Huy Quý, Lê Kim Sa… - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 336 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách làm rõ nội dung đường lối, chủ trương, chính sách, thực tiễn và dự báo xu hướng chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc; đánh giá những tác động từ sự điều chỉnh chiến lược, chính sách và phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc đến Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị chính sách giúp Việt Nam chủ động trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, tận dụng được những cơ hội tích cực, giảm được những tác động tiêu cực và phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

    SĐKCB: TQ-V.01563 đến 01567

3. Con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ XXI của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam / Nguyễn Vũ Tùng (cb); Nguyễn Thái Giang, Lê Thùy Trang… - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 255 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách làm rõ nội dung và ý đồ chiến lược của Con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ XXI của Trung Quốc;  các cơ hội và thách thức về mặt an ninh, chủ quyền và các lợi ích phát triển kinh tế, hội nhập con đường tơ lụa trên biển có thể đem lại cho Việt Nam; các cơ hội cho phát triển như cơ sở hạ tầng cảng biển để phục vụ cho kết nối khu vực và thế giới và các thách thức về mặt an ninh chính trị như sự phụ thuộc về kinh tế dẫn đến phụ thuộc về chính sách đối ngoại, bị “ép” về các vấn đề yêu sách chủ quyền trên biển, điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng kèm theo với các điều kiện khác về trang thiết bị xây dựng hoặc điều kiện bảo đảm an ninh có thể bất lợi cho Việt Nam. Từ đó đề xuất một số đối sách cụ thể cho Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến Con đường tơ lụa trên biển.

    SĐKCB: TQ-V.01647 đến 01652

4. Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Xuân Cường (cb); Chu Thùy Linh, Trần Thu Minh… - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 275 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu bối cảnh và tình hình cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI, đặc biệt là cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ Đại hội XVIII; Từ đó đưa ra nhận xét, triển vọng và bài học kinh nghiệm cải cách thể chế chính trị của Trung Quốc.

    SĐKCB: TQ-V.01670 đến 01674

 

5. Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Mỹ - Trung Quốc / Cù Chí Lợi (cb); Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Đình Luân… - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 394 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung chủ yếu vào việc phân tích những điều chỉnh chiến lược gần đây của Trung Quốc, những thách thức đặt ra đối với Mỹ cũng như những phản ứng của Mỹ đối với chiến lược mới của Trung Quốc và ảnh hưởng của quan hệ Mỹ - Trung tới Việt Nam.

    SĐKCB: TQ-V.01681 đến 01685

Cùng chuyên mục