Sách Trung Quốc tháng 12/2012

08:00 05/12/2012

 

1. Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 / Hoàng Thế Anh (cb), Nguyễn Kim Bảo, Đỗ Ngọc Toàn… - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 452 tr. ; 21 cm.

Các tác giả tập trung làm rõ những chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề nổi bật và đưa ra những đánh giá cả định lượng lẫn định tính về những thành tựu và hạn chế tồn tại của từng vấn đề nổi bật ở Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI; đồng thời so sánh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Trung Quốc với một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó đưa ra những dự báo về sự phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong 10 năm tiếp theo.

SĐKCB: TQ-V.01339 đến 01343

2. Trung Quốc năm 2011 - 2012 / Đỗ Tiến Sâm, Chu Thùy Liên (cb), Lê Văn Mỹ… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 351 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những thành tựu và khó khăn của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, quan hệ Việt - Trung và tình hình Đài Loan năm 2011, cũng như triển vọng phát triển trong năm 2012. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng khái quát, phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của 4 tỉnh: Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam.

SĐKCB: TQ-V.01351 đến 01355

3. Khu kinh tế tự do: Thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ / Đặng Thị Phương Hoa. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 176 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách nêu lên sự khác nhau nổi bật giữa khái niệm cũ và mới về khu kinh tế tự do để khẳng định khu kinh tế tự do trong điều kiện mới phải đổi mới thể chế chứ không dừng ở những ưu đãi tài chính. Đồng thời cuốn sách còn trình bày thực tiễn phát triển khu kinh tế tự do ở Trung Quốc và Ấn Độ, từ đó đưa ra một số gợi ý phát triển khu kinh tế tự do.

SĐKCB: TQ-V.01346 đến 01350

4. Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc: Thực trạng và triển vọng / Đỗ Tiến Sâm (cb), Nguyễn Huy Quý, Lê Văn Sang… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 255 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách hướng tới mục tiêu nghiên cứu mang tính hệ thống và toàn diện về Ma Cao (kinh tế, chính trị, xã hội…). Trên cơ sở đó, sẽ đưa ra đánh giá, nhận xét về những mặt thành công và hạn chế chủ yếu của Ma Cao; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để Việt Nam có thể tham khảo, vân dụng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

SĐKCB: TQ-V.01361 đến 01365

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ 21 / Đỗ Tiến Sâm (cb), Hà Thị Hồng Vân, Phạm Ngọc Thạch… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 267 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày và phân tích về tình hình thế giới, khu vực và Trung Quốc thời gian cuối thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI - đồng thời xem đó như bối cảnh lịch sử của việc tìm tòi giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trước công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI. Tập trung phân tích một số vấn đề lý luận nổi bật trên các phương diện kinh tế - xã hội, xây dựng chính trị và đối ngoại…, qua đó góp phần chỉ đạo thực tiễn mới của cải cách mở cửa.

SĐKCB: TQ-V.01356 đến 01360

Cùng chuyên mục