Sách Trung Quốc tháng 12/2013

13:00 09/12/2013

 

1. Quan hệ Việt - Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc / Nguyễn Đình Liêm (cb). - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 379 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách nhằm nhận diện, đánh giá tổng quát quá trình phát triển của quan hệ Việt - Trung trước tác động của một Trung Quốc trỗi dậy; phân tích thực trạng những vấn đề đặt ra và đề xuất đối sách xử lý quan hệ Việt - Trung trong 10 năm tiếp theo của thế kỷ XXI đặt trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy.

SĐKCB: TQ-V.01423 đến 01432

2. Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc / Sở Thụ Long, Kim Uy; Dịch: Hoàng Như Lý, Nguyễn Hòa Khánh… - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 622 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày khái quát về cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc. Truyền thống văn hoá, triết học và ngoại giao Trung Quốc. Cơ sở lý luận về tư tưởng chính trị của ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao Trung Quốc. Chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực. Ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế.

SĐKCB: TQ-V.01448 đến 01458

3. Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận / Cục lý luận - ban tuyên truyền trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 435 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách tập trung luận giải những vấn đề nóng bỏng về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội Trung Quốc như: nỗ lực bảo vệ ổn định xã hội ở Tân Cương và đoàn kết giữa các dân tộc; đi sâu cải cách thể chế y tế; coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm; tiếp tục đưa phòng chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết đi vào chiều sâu… Bên cạnh đó cuốn sách cũng nêu ra vì sao phải đề ra mục tiêu bảo đảm 8% tăng trưởng kinh tế?, vì sao nhấn mạnh muốn đảm bảo tăng trưởng phải dựa vào sự phát triển mang tính khoa học?, lý giải việc nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, vì sao “không dao động, không trì trệ, không làm ẩu” lại được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình?…

SĐKCB: TQ-V.01387 đến 01392

4. Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Nguyễn Thị THu Phương (cb). - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 243 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách đi sâu tìm hiểu, nhận diện mục tiêu, vai trò, phương thức gia tăng sức mạnh mềm đầy “thực dụng” của Trung Quốc đối với các khu vực nói chung, Việt Nam nói riêng; từ đó đưa ra những đối sách phù hợp về xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam.

SĐKCB: TQ-V.01433 đến 01442

5. Quan hệ “hai bờ, bốn bên” trong quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Vũ Thùy Dương (cb). - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 270 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách nghiên cứu về chính sách kinh tế của Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao; nghiên cứu chính sách của Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Mỹ trong quan hệ giữa hai bờ eo biển để làm rõ tác động của các chính sách đó đến quan hệ kinh tế giữa các bên; làm rõ thăng trầm của mối quan hệ giữa hai bờ eo biển… Từ đó đưa ra những dự báo về triển vọng hợp tác trong khu vực “hai bờ bốn bên” trong tương lai; đồng thời đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực “hai bờ bốn bên”, cũng như với mỗi bên trong khu vực này; gợi mở những đối sách nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao.

SĐKCB: TQ-V.01413 đến 01422

6. Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Đỗ Minh Cao (cb). - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 254 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách là bức tranh tương đối hoàn thiện về an ninh quốc phòng nói chung và về hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc nói riêng trong mười năm đầu thế kỷ XXI; chỉ ra những ảnh hưởng nhiều chiều của công cuộc này đối với tình hình an ninh trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, đặc biệt là đối với Việt Nam (quan trọng nhất là vấn đề liên quan đến biên giới và biển Đông); đưa ra một số bài học được và chưa được của việc thực thi an ninh quốc phòng, đặc biệt là công cuộc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc; đồng thời đưa ra kiến nghị trong đối sách của Việt Nam với Trung Quốc về lĩnh vực quân sự.

SĐKCB: TQ-V.01403 đến 01407

Cùng chuyên mục