Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 06/2014

14:00 26/06/2014

1. Vai trò, sứ mệnh của báo chí với an sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Dương Văn Thắng. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 235 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về truyền thông, báo chí; Báo chí với vấn đề an sinh xã hội; phân tích thực tiễn báo chí truyền thông về an sinh xã hội ở nước ta; Vấn đề bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta và vai trò, sứ mệnh của báo chí. Từ đó đưa ra giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả báo chí truyền thông an sinh xã hội.

SĐKCB: TTVH-V.00396 đến 00400

 

 

2. 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / Nguyễn Thị Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 760 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất tập trung phân tích về hoàn cảnh ra đời; những nguyên tắc, tiêu chuẩn chung cũng như phân tích những điểm riêng biệt trong các bản quy tắc đạo đức nghề báo; so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam với các bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới.Phần thứ hai giới thiệu điểm đặc trưng của 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các cơ quan báo chí, các tổ chức và hội nghề nghiệp của nhà báo được lưu hành rộng rãi trên thế giới.

SĐKCB: TTVH-V.00401 đến 00404

 

 

3. Thông tấn báo chí - lý thuyết và kỹ năng / Nguyễn Thành Lợi, Phạm Minh Sơn. - H. : Thông tin và truyền, 2014. - 237 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý thuyết và đưa ra các bài tập thực hành để rèn luyện những kỹ năng viết các thể loại thông tấn báo chí cơ bản như tin, phỏng vấn, bài thông tấn, phóng sự điều tra. Từ những phân tích các ví dụ trong thực tiễn hoạt động báo chí của Việt Nam cũng như thế giới, cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, dễ hiểu nhất về các thể loại thông tấn báo chí. Trên cơ sở đó, người đọc có thể nắm bắt nhanh chóng những lý thuyết cơ bản và có thể tự thực hành, rèn luyện kỹ năng viết các thể loại đó. Mỗi chương của cuốn sách đều được kết cấu từ việc làm rõ khái niệm, đặc điểm, kết cấu các thể loại thông tấn báo chí. Tiếp theo là chỉ ra các phương pháp cơ bản để viết các thể loại đó và cuối cùng là đưa ra các bài tập thực hành, rèn luyện kỹ năng.

SĐKCB: TTVH-V.00405 đến 00411

 

 

4. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 112 tr. ; 19 cm.

Nghị định này bao gồm các quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn và an ninh truyền thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

SĐKCB: TTVH-V.00421 đến 00422

 

 

5. Báo mạng điện tử: Những vấn đề cơ bản / Nguyễn Thị Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 311 tr.; 20 cm.

Cuốn sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Interet và báo mạng điện tử. Đặc trưng cơ bản của mạng điện tử. Mô hình toà soạn và qui trình sản xuất thông tin của báo mạng điện tử. Hướng dẫn cách viết và trình bày nội dung báo mạng, kèm theo một số tờ báo mạng điện tử tiêu biểu ở Việt Nam.

SĐKCB: TTVH-V.00423 đến 00427

 

 

6. Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại / Nguyễn Thành Lợi. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 236 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách giới thiệu những nét khái quát về truyền thông xã hội, các lý thuyết truyền thông, hội tụ truyền thông, tòa soạn hội tụ, đồng thời trình bày đặc điểm và những kỹ năng cần thiết đối với “nhà báo đa năng” trong môi trường hội tụ truyền thông, cách thức xây dựng kế hoạch truyền thông cho một chủ đề cụ thể, phương thức sử dụng đa phương tiện, thông tin đồ họa cho báo chí điện tử hiện đại…

SĐKCB: TTVH-V.00428 đến 00432

Cùng chuyên mục