Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 10/2013

12:00 08/10/2013

Báo chí các nước ASEAN / Đặng Thị Thu Hương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 201 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đưa đến một cách nhìn, một cách tiếp cận hệ thống về quá trình hình thành và phát triển của báo chí các nước ASEAN, tìm ra những nét tương đồng và những sắc thái khác biệt giữa báo chí các nước ASEAN kể từ khi báo chí ra đời ở các quốc gia này, xuyên suốt thời kỳ thuộc địa, cho đến khi các quốc gia lần lượt giành độc lập, và phát triển đến ngày nay.

SĐKCB: TTVH-V.00011 đến 00013

 

2. Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2010) / Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 502 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đã tổng kết lại quá trình hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên - báo Thanh niên ra đời, khẳng định những giá trị và đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

SĐKCB: TTVH-V.00014 đến 00015

 

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 531 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu những quan điểm chung về quản lý văn hóa trong bối cảnh công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh toàn diện ở nước ta và hội nhập quốc tế; giới thiệu kinh nghiệm quản lý văn hóa của một số quốc gia trên thế giới; đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới (1986) đến nay; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

SĐKCB: TTVH-V.00005 đến 00007

 

4. Quản trị quan hệ công chúng / Lưu Văn Nghiêm biên soạn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011. - 479 tr ; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu bản chất, quy luật hoạt động, phương pháp kỹ thuật và công cụ của quan hệ công chúng cũng như mối quan hệ giữa công chúng với các hoạt động khác trong tổ chức và ngoài xã hội.

SĐKCB: TTVH-V.00032 đến 00036

 

Hỏi đáp về thông tin và truyền thông / Lê Minh Toàn - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 346 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm 179 câu hỏi và trả lời với những nội dung cơ bản, quan trọng về bưu chính, viễn thông, chống thư rác, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản.

SĐKCB: TTVH-V.00047 đến 00051

 

6. PR lý luận và ứng dụng: Chiến lược PR chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ / Đinh Thị Thúy Hằng. - H. : Lao động xã hội, 2012. - 369 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách vẽ ra bản sơ đồ chiến lược giúp nhà hoạt động PR phân tích, nắm bắt và giải quyết các vấn đề cốt lõi của lĩnh vực này, như các kỹ năng tác nghiệp cụ thể, các chiến lược quản lý khủng hoảng, quá trình và phương pháp xây dựng các mối quan hệ với công chúng, các vấn đề pháp luật có liên quan, v.v… Trên cơ sở đó, nhà hoạt động PR sẽ tìm ra phương pháp lập kế hoạch mang tính chiến lược nhằm nghiên cứu, xác lập đối tượng công chúng và trên cơ sở đó thay đổi thái độ của họ để đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

SĐKCB: TTVH-V.00116 đến 00125

Cùng chuyên mục