Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 6/2015

08:00 15/06/2015

 1. Quản lý và phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam / Đỗ Quý Doãn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 296 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập hợp một số bài viết, bài phát biểu trong quá trình công tác của tác giả. Các bài viết tập trung làm rõ thực trạng tình hình, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, chỉ đạo và phát triển báo chí; đồng thời cũng đưa ra những giải pháp cơ bản tạo điều kiện để thông tin báo chí Việt Nam phát triển nhưng vẫn bảo đảm quản lý tốt.

SĐKCB: TTVH-V.00535 đến 00543

 

 

2. Phóng sự báo chí: Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 276 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách ngoài cung cấp những kiến thức cơ bản về thể loại Phóng Sự Báo Chí như: Hoàn cảnh lịch sử ra đời và phát triển của phóng sự, các dạng phóng sự, các quan niệm khác nhau về thể loại phóng sự cũng như các đặc điểm của thể loại này; những tố chất cần có của người viết; sách còn dành nhiều trang đề cập tới cách vượt qua những khó khăn khi tác nghiệp trong thực tế và cách thể hiện để bài viết sinh động, cuốn hút; cả những vấp váp của tác giả và những đồng nghiệp để bạn đọc tham khảo, sau này tránh lặp lại.

SĐKCB: TTVH-V.00548 đến 00552

 

 

3. Các loại hình báo chí truyền thông / Dương Xuân Sơn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 328 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của truyền thông và truyền thông đại chúng hiện đại. Ngoài ra cuốn sách cũng trình bày lịch sử ra đời và phát triển, những ưu điểm và hạn chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình nhằm phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các loại hình báo chí truyền thông trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

SĐKCB: TTVH-V.00558 đến 00562

 

 

4. Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển / Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 583 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu một cách sâu sắc những cơ sở lịch sử, lý luận và thực tiễn để khẳng định vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nghiên cứu văn hóa với vai trò là sức mạnh nội sinh và sự xuyên thấm vào nhau giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội… nhằm xác định sức mạnh tổng hợp của sự phát triển dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ quan điểm “Văn hóa là sức mạnh nội sinh của phát triển”, đánh giá và nhận thức lại thành tựu và những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa đổi mới (năm 1986) đến nay, rút ra bài học về xử lý các mối quan hệ lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.     

SĐKCB: TTVH-V.00526 đến 00529

 

 

5. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Những nét văn hóa đặc trưng / Vũ Hào Quang. - H. : Đại học Quốc gia, 2015. - 218 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay; Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các đặc trưng cơ bản đó; Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay và những vấn đề đặt ra; Xu hướng biến đổi bản sắc của con người và văn hóa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm tới. Ngoài ra cuốn sách cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, trong đó có việc phát huy những thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.   

SĐKCB: TTVH-V.00564 đến 00567

Cùng chuyên mục