Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 9/2017

11:00 22/09/2017

1Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc / Phạm Hồng Thái (cb); Hạ Thị Lan Phi, Nguyễn Thị Thắm… - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 232 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích quá trình phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc, những chính sách của chính phủ Nhật Bản và chính phủ Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển qua từng giai đoạn và một số kinh nghiệm gợi ý cho việc tăng cường phát triển ngành công nghiệp này ở Việt Nam hiện nay.

            SĐKCB: TTVH-V.00572 đến 00581

 

 

2Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới: Thời cơ và thách thức / Trần Văn Bính. - H. Quân đội nhân dân, 2015. - 367 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm hai phần chính. Phần I: Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển: một cách tiếp cận cần thiết chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa mới, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,… Phần II: Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới, một số vấn đề lí luận và thực tiễn: Đại hội IX và vấn đề văn hóa, Đảng Cộng Sản Việt Nam và tiến trình xây dựng nền văn hóa mới, văn hóa trong quá trình đô thị hóa, văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, toàn cầu hóa và quyền công dân ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa,…

            SĐKCB: TTVH-V.00604

 

 

3. An ninh văn hóa ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu. - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 363 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách làm rõ khái niệm an ninh văn hóa và vai trò của an ninh văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam; làm rõ vị trí của an ninh văn hóa trong mối quan hệ với an ninh trên các lĩnh vực khác. Đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng an ninh văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, những thời cơ và thách thức đặt ra trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

            SĐKCB: TTVH-V.00622

 

 

4. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển / Ủy ban Dân tộc. - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 383 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách khái quát quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc và cơ quan công tác dân tộc, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

            SĐKCB: TTVH-V.00622

 

 

5. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng / Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự. - H.: Chính trị quốc gia, 2016. - 236 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

             SĐKCB: TTVH-V.00624

Cùng chuyên mục