Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 04/2019

12:00 22/04/2019

1. Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc / Vũ Dương Huân. - H.: Chính trị quốc gia, 2016. - 156 tr. ; 21 cm.

Các nhân vật ngoại giao được nêu trong cuốn sách nói lên phần nào nền văn hiến lâu đời của dân tộc và phong cách ngoại giao Việt Nam thời xưa mà các sứ thần của nước ta là tiêu biểu cho tài cao, trí rộng và khí phách anh hùng của dân tộc.

    SĐKCB: VN-V.12544 đến 12548

 

 

 

 

2. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược / Lê Văn Toan. - H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 446 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của các học giả, nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ, đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong suốt 45 năm qua, từ tổng quan đến những mặt cụ thể như: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân…, làm nổi bật tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc luôn bền vững, kiên định và phát triển ngày càng sâu rộng hơn, đồng thời cũng nêu ra một số biện pháp cụ thể giúp mối quan hệ này ngày càng gặt hái được nhiều thành quả.

    SĐKCB: VN-V.12667 đến 12673

 

 

3. Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế / Lê Hoài Trung (cb); Phạm Hải Anh, Nguyễn Phương Anh… - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 247 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách là nguồn tư liệu khoa học có giá trị, nghiên cứu thực tiễn triển khai công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam hơn ba thập niên qua kể từ khi tiến hành đổi mới, nhận diện và dự báo những yêu cầu mới đặt ra đối với đối ngoại Việt Nam trong thời gian tới, từ đó đề xuất các định hướng dài hạn và biện pháp triển khai đối ngoại đa phương của nước ta nhằm tiếp tục đóng góp hiệu quả cho việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại của đất nước.

    SĐKCB: VN-V.12821 đến 12825

 

 

4. Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975) / Nguyễn Thị Hạnh - H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 183 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đề cập đến lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế và nhất là lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cuốn sách viết về cơ sở hình thành phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

    SĐKCB: VN-V.13228 đến 113234

 

 

5. Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương Huân- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 615 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách có 15 chương, giới thiệu một cách hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao,…

    SĐKCB: VN-V.13225 đến 13227

 

 

6. Quan trắc điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn Việt Nam / Dương Văn Khánh - H.: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 191 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các tài liệu và các hoạt động thực tiễn của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu về lịch sử phát triển của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến nay và 100 năm phát triển vừa qua, hình dung lại chặng đường hình thành, phát triển và tương lai phát triển của ngành khí tượng thủy văn.

    SĐKCB: VN-V.13262 đến 13266

 

 


7. Đảo Lý Sơn với Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Hương Mai - H.: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 259 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu bản sắc văn hóa, truyền thông và những chứng tích lịch sử cùng sự thay đổi từng ngày trên đảo Lý Sơn. Bên cạnh đó cuốn sách giới thiệu về huyện đảo Lý Sơn gồm các đảo: Hòn Lớn, Hòn Bé, Hòn Mù Cu và 5 ngọn núi Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Sỏi, Giếng Tiền và Hòn Vung.

    SĐKCB: VN-V.13257 đến 13261

 

 

8. Ngoại giao Việt Nam 2017 / Bộ Ngoại giao - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 76 tr. ; 26 cm.

Cuốn sách đánh giá khái quát về tình hình thế giới và khu vực, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam năm 2017. Và các hoạt động ngoại giao song phương bao gồm: ngoại giao với các nước láng giềng và các nước đối tác quan trọng. Các hoạt động ngoại giao đa phương, trong đó nêu bật thành công của năm APEC Việt Nam cũng như các hoạt động ngoại giao tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác. Những thành tựu đạt được trong ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác thông tin đối ngoại,…

    SĐKCB: VN-V.13270 đến 13271

 

 

9. Bắc sứ thông lục / Lê Quý Đông .- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 735 tr. ; 21 cm.

Bắc sứ thông lục là một trong những tập nhật ký tường tận nhất về hành trình đi sứ trong lịch sử bang giao với Trung Quốc của nước ta, là tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp trước thuật của Lê Quý Đôn. Đây là tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử, chế độ triều cống, các hoạt động hành chính, nghi lễ, bang giao, học thuật của sứ đoàn nói riêng và quan hệ chính trị, văn hóa Việt- Trung thế kỷ XVIII nói chung.

      SĐKCB: VN-V.13270 đến 13281

 

 

10. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 1: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Bá Dương- H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 231 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích quá trình hình thành, quan niệm, bản chất, âm mưu, thủ đoạn và tác hại của chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với các nước các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam. Đồng thời nhận diện, chỉ rõ sự thống nhất và khác biệt của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị đã và đang mưu toan áp đặt, sử dụng chống phá cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và các vấn đề đặt ra đối với cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

    SĐKCB: VN-V.13301 đến 13303

 

 

11. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 2: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế / Nguyễn Bá Dương - H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 206 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về một số vấn đề lý luận về phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam và thực tiễn cũng như yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

    SĐKCB: VN-V.13304 đến 13306

 

 

12. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 3: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng / Nguyễn Bá Dương - H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 222 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về một số vấn đề lý luận về phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh chính trị, tư tưởng ở Việt Nam. Đưa ra các kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng cũng như đưa ra các yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam.

     SĐKCB: VN-V.13307 đến 13309

 

 

13. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 4: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa / Nguyễn Bá Dương- H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 226 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về một số vấn đề lý luận về phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Đưa ra các kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa cũng như đưa ra các yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

     SĐKCB: VN-V.13310 đến 13312

 

 

14. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 5: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng / Nguyễn Bá Dương- H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 246 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về một số vấn đề lý luận về phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam. Đưa ra các kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng cũng như đưa ra các yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam hiện nay.

 SĐKCB: VN-V.13313 đến 13315

 

 

15. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 6: Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Bá Dương- H.: Quân đội Nhân dân, 2018. - 258 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về một số vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay. Cũng như tình hình phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ đó đưa ra các yêu cầu và giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay.

SĐKCB: VN-V.13316 đến 13318

 

 

16. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào: Nhìn lại và hướng tới / Lê Đình Chỉnh - H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 300  tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và những triển vọng kết nối trên tất cả lĩnh vực. Qua đó giúp cho việc triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và đặc biệt là với đất nước Lào; nhằm củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Lào.

    SĐKCB: VN-V.13337 đến 13338

Cùng chuyên mục